Sammendrag icon

Sammendrag


SimilarЗагрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
return to the beginning
скачать

Metode


I arbeidet med å få innblikk i eksisterende materiale, samt få nye ideer om teknologi og muligheter som kunne relateres til prosjektet, har vi søkt etter relevant stoff på internett. I tillegg har vi fått utdelt en del materiale av Trafikanten.

Pensumartikkelen har hatt som funksjon å gi en forståelse for situasjonen før og nå, samt å bevisstgjøre oss på det faktum at teknologi er tilstede for å tjene menneskene, og ikke omvendt. Vi har også brukt en del tid på å diskutere den situasjonen som pendlere og andre brukere av Trafikantens tjenester opplever.

Vi har foretatt en empirisk studie i form av en spørreundersøkelse for å kartlegge hvilke behov de reisende har for informasjon om avvik i kollektivtrafikken.

Trafikanten har kjøpt et system for avviksrapportering som vi har evaluert i henhold til de regler vi har lært med hensyn til usability. Vi har også sammenlignet systemet fra Hogia med tilsvarende systemer.


Analyse


I dette avsnittet vil vi først presentere utfall av spørreundersøkelsen, deretter vil vi gå igjennom resultatene fra de evalueringene vi har gjort av følgende:

  • Nettstedene til HUR (København), Skånetrafikken og London Underground.

  • Kundegrensesnittet for Hogias system

  • Administratorbrukergrensesnittet for Hogias system

Til slutt har vi presentert to nye metoder for å distribuere avviksinformasjon til de reisende.

Spørreundersøkelse


Det er viktig for Trafikanten å avdekke de reisendes behov og ønsker. Det er viktig å holde på eksisterende kunder sin lojalitet, samtidig som det er ønskelig å tiltrekke seg nye kunder. Trafikanten yttrykte tidlig til oss at målgruppen for mobile tjenester i utgangspunktet var unge som har høyere nivå på bruk av teknologien enn det eldre typisk har. Samtidig er det slik at en avviksrapporteringstjeneste er mest nyttig for pendlere, her også eldre ungdom og studenter.

Trafikanten har uttrykt et ønske om å avdekke målgruppens synspunkt på hvilken toleransegrense de har for avvik i kollektivtrafikken. Vi har derfor laget en spørreundersøkelse med dette som formål. Undersøkelsen var todelt, i den første delen stilte vi spørsmål for å avdekke opplysninger om deltageren (målgruppeplassering), og i den andre delen fokuserte vi på å avdekke hvor toleransegrensen ligger. I tillegg kjørte vi en poll for å undersøke markedet for å lansere abonnementstjenesten. I vedleggene ligger utskrift fra spørreskjemaet. Undersøkelsen ble lagt ut som en åpen spørreundersøkelse på nett og ble publisert på forelesning i kurset INF5261. Vi valgte også å invitere en avdeling i et firma i Nydalen til å delta slik at vi traff den definerte målgruppen over.

En slik undersøkelse utført i stor skala og formulert riktig vil kunne gi en god retningsviser for Trafikanten når de ønsker å finne ut av hvor tålmodig de reisende er.

Våre erfaringer fra å lage en slik undersøkelse er litt variérte. Det viste seg mye vanskeligere enn vi trodde å formulere spørsmålene slik at man får fram de opplysningene man er ute etter. Det er ingen tvil om at resultat fra en slik undersøkelse kan manipuleres ved hjelp av hvordan spørsmålene og svaralternativene er formulert. Vi lagde 4 utkast før vi publiserte undersøkelsen. Først da mente vi resultatene ville kunne være en del av beslutningsgrunnlag for om man skal sette i gang en slik tjeneste.

Funn


Resultatene fra vår undersøkelse må bare ses på som veiledende. Vi vil anbefale grundigere forarbeid vedrørende deltagerne, det vil si å sile ut svarene fra den målgruppen man er ute etter å få svar fra. Antall deltagere bør være høyere enn summen av svarene vi fikk inn. Vi burde nok også opplyst i undersøkelsen at avvikstjenesten er tenkt å være gratis. Dette kan nok forklare den noe lave interessen for tjenesten. Tekst på invitasjonen lød slik:

Trafikanten ønsker å avdekke de reisendes ønsker og behov når det gjelder avviksinformasjon for kollektivtrafikken i Oslo. Denne undersøkelsen er et ledd i det arbeidet. Spørreundersøkelsen er åpen t.o.m. fredag 21.04.2006.

Det er veldig fint om du kan ta deg tid til å svare på disse spørsmålene. Takk for hjelpen! Hilsen Trafikantgruppa :=)

Vi fikk inn 92 svar som fordelte seg slik, alle tall i %:
Figur 1 Aldersfordeling av respondenter

30 % av de som svarte var kvinner og 70 % var menn.

Gruppen svarte slik på spørsmål om hvor ofte og i hvilken sammenheng de benyttet seg av kollektivtrafikk, illustrert under i form av grafikk:


Bruksfrekvens

aldri 0,0

sjelden / av og til 31,9

noen dager hver uke 28,7

mandag – fredag 22,3

hver dag 16,0

annet 1,1


^ Figur 2 Bruksfrekvens av kollektivtrafikk
Hensikt:

Til/fra jobb 43,0

Til/fra skole 7,4

Til/fra fritidsaktiviteter 31,5

annet 18,1

^ Figur 3 Hensikt med bruk av kollektivtransport


På spørsmål om hva slags transportmiddel de reisende benyttter seg av fordelte svarene fra gruppen på flere type kollektivtrafikk nokså jevnt, men den største gruppen er brukere av t-bane med 33,5 %.

På spørsmål om toleransegrenser for avvik var gruppen ganske entydig i sine svar når de ikke var tilbudt noen forklaring på forsinkelsen, nesten 70 % mente at de aksepterte mindre enn 5 minutters avvik. Dette tallet steg dersom de fikk beskjed om årsak til forsinkelsen, 45 % aksepterte mellom 5 og 10 minutters avvik og 37 % mente at de kunne tåle mellom 10 og 15 minutter, enda 9 % mente at de kunne tåle å vente opptil 20 minutter.

I siste spørsmål gikk vi over til å forsøke å måle interesse for å abonnere på en informasjonstjeneste basert på sms. Beskrivelsen vi ga av systemet var slik:

Trafikanten planlegger en ny tjeneste for avviksinformasjon, der reisende kan få tilsendt avviksinformasjon når det inntreffer store avvik, som feks ulykker, værproblemer, kansellering osv.. Man kan abonnere på informasjon om bestemte t-banelinjer, i bestemte retninger til en angitt tid, og får beskjed på mail eller SMS.

Resultatene viser en middels til liten interesse for en slik tjeneste som vi beskrev. Beskrivelsen kunne ha vært mer detaljert, og ikke minst burde vi som sagt opplyst om pris (gratis) for en slik tjeneste. Det kan ikke utelukkes at det ville hatt innvirkning på resultatene.

Spørsmålet lød:

^ Hvor stor sannsynlighet vil du si det er for at du vil ta en tjeneste som beskrevet under i bruk?

Tallene fordelte seg slik:

Utelukket 7,6

liten 40,2

middels 15,2

stor 29,3

helt sikkert 7,6


Oppsummering


Resultattallene fra de som har deltatt i undersøkelsen viser at toleransegrense for venting på kollektivtrafikk ligger rimelig lavt, mindre enn 5 minutter for uannonsert avvik og stiger til neste intervall, mellom 5 til 10, og opp til 15 minutter når avvik blir annonsert. Hvilke reaksjoner de reisende eventuelt vil ha på slik venting, for eksempel om de vurderer å skifte transportmiddel, har vi ikke spurt etter.

På spørsmål om interesse for tilbud om informasjon på sms, betinget at spørreundersøkelsens respondenter ikke hadde opplysninger om pris, svarte 47,8 % at de hadde liten eller ingen interesse for en slik tjeneste, og 36,9 % svarte at de hadde stor interesse for, eller helt sikkert ville abonnere på en slik tjeneste. Disse tallene kan illustreres slik:Figur 4 Respndentenes interesse for å abbonere på sms-tjeneste

Alle resultater gjengis i sin helhet i vedlegg.


^

Verdsetting av avviksinformasjon


I en undersøkelse gjort ved Transportøkonomisk Institutt (TØI 620/02) for Statens Vegvesen på temaet om informasjon til trafikanter sier nærmere 70 % at de skulle ønske det var mulig å få mer detaljert informasjon om trafikkforholdene på den strekningen de skal reise før de starter reisen om morgenen. Av disse er det en større andel av menn enn kvinner som ønsker seg detaljert informasjon om trafikkforhold før avreise.
Download 268.03 Kb.
leave a comment
Page3/9
Date conversion25.10.2013
Size268.03 Kb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх