Sammendrag icon

Sammendrag


SimilarЗагрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
скачатьUNIVERSITETET I OSLO

Institutt for informatikk


INF5261 Prosjekt


Avviksinformasjon i kollektivtrafikk


Linda Sørlie (lindaps)

Kristin Kopland  (kriskop)

Anne Berge Bjørnseth (annbbj)

Mohammad Inam Qadir (mohammad)


10. Mai 2005


Sammendrag


Vi har på oppdrag fra Trafikanten, sett på avviksrapportering i kollektivtrafikk basert på mobile tjenester og internett. Vi har studert et system som det svenske softwareutviklingsselskapet Hogia har utviklet for å dekke slike behov. Dette systemet, med lokal tilpasning, er i daglig bruk i blant annet i Skåne og København. Trafikanten har anskaffet tilsvarende system, som planlegges satt i drift i nær framtid. Vår oppgave har vært å evaluere dette systemet og komme med forslag til forbedringer i brukervennlighet, sett fra flere synsvinkler. Vi har i den forbindelse funnet det nyttig å sammenligne systemet med et annet system i daglig drift utviklet av en annen leverandør, og har i den anledning tatt for oss Transport for London (TfL) som driftes for London Underground. Videre har vi også presentert to løsninger for alternativ distribusjon av avviksinformasjon.

Innhold

Sammendrag 2

Bakgrunn for prosjektet 5

Formulering og avgrensning 6

Problemstilling 7

Målgruppe 7

Arbeidsrapport 8

Teori 9

Mobilitet 9

Evaluering av brukergrensesnitt 10

Ad hoc nettverk 11

Metode 12

Analyse 13

Spørreundersøkelse 13

Funn 14

Oppsummering 17

Verdsetting av avviksinformasjon 18

Heuristisk evaluering 19

Nettstedene til HUR (København), Skånetrafikken og London Underground. 20

27

Oppsummering 31

Brukergrensesnittet for Hogias system 32

Evaluering av Hogias brukergrensesnitt sett fra kundens side 32

Oppsummering 36

Evaluering av Hogias brukergrensesnitt sett fra administratorens side 37

Evaluering 38

Konklusjonen 43

Andre muligheter for distribusjon av avviksinformasjon 45

Ad hoc nettverk 45

Hvordan kan trafikanten bruke ad-hoc nettverk til å spre avviksinformasjon 45

Scenario 47

Sikkerhetsvurdering for et ad-hoc nettverk på en bussholdeplass/t-banestasjon 48

Tilsvarende arbeid 49

Sosial navigasjon 50

Hvordan få brukere til å bidra 50

Visjon for sosialt avvikssystem 51

Praktisk utførelse 51

Felles utgangspunkt – belønningssystem 52

Scenario 52

Konklusjon 54

Referanser og kilder 56

Litteratur 56

Internettoppslag: 57

Vedlegg 58

VEDLEGG 1 Beskrivelse av prosjektets framdrift 58

Vedlegg 1.1 Arbeidsplan 58

Møtetider 58

Følgende arbeid er levert inn, og av hvem: 60

VEDLEGG: møtereferat 62

Vedlegg 1.2.1 Referat fra møte med Jarl Eliassen hos Trafikanten, torsdag 2. mars 62

Vedlegg 1.2.2 Referat fra SUPERBRUKER OPPLÆRING. 64

Vedlegg 1.2.3 Referat fra dagen i dag (19.04.06): 66

VEDLEGG 2: Resultat fra spørreundersøkelse 68Figurliste

Figur 1 Aldersfordeling av respondenter 15

Figur 2 Bruksfrekvens av kollektivtrafikk 16

Figur 3 Hensikt med bruk av kollektivtransport 16

Figur 4 Respndentenes interesse for å abbonere på sms-tjeneste 18

Figur 5 Ad-hoc avviksinformasjonssystem på holdeplasser og T-banestasjoner 46


^

Bakgrunn for prosjektet


For alle som kjører kollektivt er det irriterende når transportmiddelet ikke kommer til oppsatt rutetid. Trafikanten tilbyr i dag ulike opplysningstjenester for å møte de reisendes behov, men de eksisterende løsningene dekker ikke alle behovene de reisende har, avhengig av hvilke type kollektivtrafikk de benytter, og hvilke type elektronisk hjelpemiddel de selv innehar. Et av systemene som opererer i bakgrunnen omtales på trafikantens hjemmesider som Sanntidsinformasjonssystemet (SIS-systemet). Dette systemet opererer kun for trikk og buss og egner seg etter Trafikantens eget utsagn ikke til bruk for T-banen. Sistnevnte transportmiddel forsøkte en periode et SIS system (ToppSIS) på sentrumsstasjonene som ga de reisende opplysning om hvor langt unna stasjonen transportmiddelet befant seg, men dette viste seg å ikke svare til forventningene.

I forbindelse med SIS-systemet er det montert sanntidsskilt på holdeplasser. SIS sjekker hvor kjøretøyet faktisk er og regner ut avgangstid på basis av dette. Motiv for innføring av SIS-systemet baserer seg på tanken om at passasjeren ikke vil bli like irritert på selskapet hvis han/hun har adekvat informasjon om hvorfor trafikken er forsinket, og/eller når den aktuelle buss/trikk antas å komme.

SIS systemet er ikke et pålitelig system i ”force major”-situasjoner, for eksempel ved ulykker, strømstans og vær. Trafikanten ønsker derfor å innføre et avviksinformasjonssystem, en tilleggsmodul basert på den allerede implementerte løsningen fra den svenske leverandøren Hogia.

I dag er systemet fra Hogia i bruk blant annet i København og i Skånetrafikken. Trafikanten er ikke helt tilfreds med brukergrensesnittene for dette systemet da de opplever dem som tungvinte. De er i konstant dialog med leverandøren, men jobber fortsatt med å komme fram til en endelig løsning. Trafikanten refererer til et annet system, avvikssystemet for Londonmetroen, som sammenlignbart med deres behov. De ønsker en utredning av dette, sett i sammenheng med systemet som Hogia har levert.

Flertallet av gruppemedlemmene er daglige brukere av T-banenettet, og vi har funnet det spennende å fokusere på hva som er blitt gjort tidligere innen feltet avviksinformasjon da det kan ha effekt på hverdagen vår.

Vi har fått oppgitt følgende tall for bruk av den allerede eksisterende løsning for reiseplanlegging på hjemmesidene til Trafikanten :

  • Internett: ca 7.500.000 pr år, ca 20.000 pr dag (ca 45.000 på de mest travle dagene)

  • WAP: 500-1000 brukere pr dag

Ut i fra disse tallene kan vi se at det er potensialet for bruk av mobile tjenester.
^

Formulering og avgrensning


Trafikanten uttrykker sitt problem slik i møte med oss:

Trafikanten ønsker å tilby en løsning hvor de reisende kan abonnere på avviksinformasjon for ønskede ruter, for dermed å kunne planlegge sin tid mer effektivt. Med de teknologimuligheter som finnes i dag bør bortkastet ventetid på en t-baneperrong eller bussholdeplass være unødvendig. Avviket kan presenteres i forskjellige former, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig for brukeren. Et problem med Trafikanten sine eksisterende tjenester for mobiltelefon er at de krever mye forkunnskap for å kunne brukes. Tjenestene må bli mer brukervennlige. Tilbudet på internett (www.trafikanten.no) har mange brukere, mens det er dårlig brukermasse på mobil. Trafikanten er derfor veldig opptatt av å senke inngangsterskelen for bruken av de mobile tjenestene.

Fjorårets oppgave om Trafikanten, ”Sanntidsinformasjon på holdeplassen ved hjelp av Blåtann”, skrevet av Cruz, Andresen, Jama og Buzungu, tar utgangspunkt i hvordan Trafikanten kan informere de reisende om sanntidsinformasjon. Fjorårets gruppe baserer sin forskning på blåtannteknologi og løsninger rundt dette. Oppgaven går i kapittelet ”Eksisterende informasjonsløsninger” i dybden på hvilke metoder for sanntidsinformasjon og ruteopplysning som var og er tilgjengelig hos Trafikanten. Vi har derfor valgt å ikke gå i detalj på dette i vår oppgave, men forklare det som er nødvendig for å forstå sammenhenger.
Download 268.03 Kb.
leave a comment
Page1/9
Date conversion25.10.2013
Size268.03 Kb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх