Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma icon

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma


Загрузка...
страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39
return to the beginning
скачатьRīgā, 15.08.2011.

^ CURRICULUM VITAE

(dzīves gājums)

PERSONAS DATI:

Vārds, uzvārds:

Elvira Erlecka

Adrese:

Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003

Tālrunis:

+371 67100636

E-mail:

info@bsa.edu.lv

IZGLĪTĪBA:

2007.g. – 2009.g.


Baltijas Starptautiskā akadēmija, Magistrantūra “Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana”

1995. g. - 1990. g.


Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­te

spe­ci­ali­tā­te – tir­dznie­cī­bas uz­ņē­mēj­dar­bī­ba, kva­li­fi­kā­ci­ja – ekono­mis­te.

1981. g.- 1977. g.


Rī­gas Tir­dznie­cī­bas teh­ni­ku­ms - pārtikas

prečzinības specialitāte.

Kvalifikācijas celšana:

2004.g.


“Mājas pārvaldnieks” piešķirta kvalifikācija mācību centrs ”Būts”

2000g.


SIA KIF “Biznesa Komplekss”(LR-Profesiju klasifikators 2411 02 ) –“Vecākais grāmatvedis”

1991. g.


School of Buisiness Administration The University of Western Ontario in Moscow.

1990. g.


Polijas Amatniecības un Tirdzniecības Palātas skola, menedžere

Zinātniskie grādi:

2009.g.


MBA

^ DARBA PIEREDZE:

2011.g.


Grupa “Aisva” (Lietuva) menedžere. Dalība starptautiskajās dziesmu festivālā International Music Festival «Sharq Taronalari» Samarkanda, Uzbekija http://www.orexca.com/news/archives/3464#more-3464

2009. g. - pašlaik


Vieslektore Baltijas Starptautiskajā akadēmijā

2003. g. - pašlaik


Pop - grupa “A- Europa”, ”Pirates of the sea”, duets “Elizabet e Roberto”, Roberto Meloni – producente – menedžere - impresario, (press-sekretāre, PR, mārketings, projektu vadītāja u.t.t.)

2008. g.


grupas “Pirates of the sea” producente. Dalība starptautiskajās dziesmu festivālā “Eirovīzija”

2007. g.


grupas “Bonoparti LV” menedžere. Dalība starptautiskajās dziesmu festivālā “Eirovīzija”

2002.g.


SIA “VP- MARKET” –veikala direktore

2001.g.-2001.g.


- SIA “LION LINE’’ -izpilddirektore

2000.g.


SI­A “NE­LDA” sa­bied­ris­kās ēdi­nā­ša­nas- di­rek­to­re.

2000.g.- 1999.g.


vei­ka­la “ KOS­MO “- Di­rek­to­re \rūp­nie­cī­bas preces/

1999.g.- 1996.g.


SI­A “DIKS” -Di­rek­to­re \kon­di­to­rejas izstrādājumu ra­žo­ša­na,vai­rum­tir­dznie­cī­ba,

ma­zum­tir­dznie­cības pārt.preces/

1996.g. – 1994.g.


A/s “Lie­pā­jas lom­bards”- Val­des priekš­sē­dē­tā­ja.

1994.g. – 1992.g.


Po­li­jas- Lat­vi­jas ko­merc­fir­ma “Ze­nit-In­ter­nacional’’ - Viceprezidente /vairumtirdzniecība,

eksport-import/.

1992.g. – 1986.g.


Lat­vi­jas Amat­nie­cī­bas un Tir­dznie­cī­bas pa­lā­tas-Eksperts

^ VALODU ZINĀŠANAS:

  • krievu - dzimtā,

  • latviešu – augstākais līmenis
  • angļu – sarunvalodas līmenis

^ PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS UN KONGRESOS:

2011.g.28-29. augustā


Mеждународная научная конференция на тему "Значение источников в изучении музыкальной культуры народов Востока", Samarkanda, Uzbekija.

2009.g.28-29.augustā


Mеждународная научно-практическая  конференция „Роль музыкальной культуры Востока в развитии мировой цивилизации ", Samarkanda, Uzbekija.

2009. g. 03.-05.12.


Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference «Глобальные и региональные коммуникации: настоящее и будущее». Санкт-Петербург

2009.g. 28. novembrī

Starpdisciplināra konference „Pilsētas vide: vizuālie tēli un jutekliskā panorāma”, Rīgā

2009.g. 05.-07.05


Konference «M.I.C.E.-индустрия деловых встреч». Starptautiskais projects Tempus Joint European Project Rīga,

2009. g. junijs


Starptautiskā zinātniskā konference “SOCIĀLĀS SFĒRAS AKTUALITĀTES MŪSDIENU SABIEDRĪBĀ”, Latvija, Rīga .

PUBLIKĀCIJAS:

«Мода на Восток»: материальная культура в рамках глобализации». Материалы международной научно-практической конференции "Значение источников в изучении музыкальной культуры народов Востока", Samarkanda, Uzbekija, 2010.

Электронная рассылка - как инструмент маркетинга // Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference «Глобальные и региональные коммуникации: настоящее и будущее». Санкт-Петербург, 2009.

«Городская площадь - место где рождаются незабываемые впечатления» // M.I.C.E. – Индустрия деловых встреч. Сборник материалов заключительной конференции по международному проекту JEP_27137_2006 EU-Tempus Baltic MICE-Tourism Training Center. 5 – 7 mājā 2009. Lpp.145 – 152.

^ PAPILDUS INFORMĀCIJA:
Starptautiska sieviešu kluba “Zonta-Internacional”- biedrs.

1997.g.

Žur­nā­la “Cos­mo­po­li­tan “ or­ga­ni­zē­tā kon­kur­sa “Pro­fe­si­onā­lā veik­sme 97 ” - fi­nā­lis­tes dip­loms.
Iekļau­ta Lat­vi­jas en­cik­lo­pē­di­jā “Kas ir Lat­vi­jā 1996g.” un ­ encik­lo­pē­di­jās “Kas ir kas Lat­vi­jā 1997“ līdz 2000.g., ”Kas ir kas Bal­ti­jā 1998”-2000g
“B” kategorijas autovadītāja apliecība
Datorzinības (Windows 98,MS Word 97,MS Excel 97,Internet ,Tildes jumis )

^ SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI:

Ēdināšanas serviss

2 KP
Specialo pasākumu organizēšana

2 KP
Producēšana

2 KP
Prakses vadīšana

^ Visi kursiDownload 2.71 Mb.
leave a comment
Page9/39
Date conversion01.12.2012
Size2.71 Mb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх