Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma icon

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma


Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
return to the beginning
скачать


^ 1. Studiju programmas apraksts


Komunikācijas telpai, kas aptver visas mūsdienu cilvēka dzīves sfēras, ir nepieciešama saprātīga un mērķtiecīga attīstība. Pirmām kārtām, ir svarīgi atzīt tās vietu un lomu sabiedriskos procesos, kā arī aktīvi izmantot tajā slēpto potenciālu. Tā kā komunikācijas un komunikācijas tehnoloģijas strauji attīstās, ir vērts izmantot to izaugsmes enerģiju sabiedriski svarīgos procesos.


Pašlaik uzmanības centrā atrodas komunikācijas ietekmes problēma uz sociālajiem procesiem un komunikācijas pozitīvas lomas apzināšana. Izmantojot komunikāciju kanālu un tīklu attīstību, tiek risinātas daudzas postindustriālās informācijas sabiedrības problēmas.

Komunikācijas ir spējīgas strukturēt realitāti jebkurā cilvēka dzīves sfērā: sabiedriskajā, politiskajā, ekonomiskajā, kultūras un atpūtas u.c. Komunikācijas caurvij sabiedrību un dod iespēju tās subjektiem attīstīties kopā ar sabiedrību. Tādējādi, komunikatīvais līmenis kļūst par izdzīvošanas un stabilitātes kritēriju mūsdienu apstākļos, kur risks, krīzes un pastāvīgas pārmaiņas ir realitāte.


Tieši pateicoties nepārtrauktām komunikācijas aktivitātēm, struktūrai, kas ir atvērta komunikācijām, ir daudz vairāk iespēju gan savu atsevišķo vienību, gan pašas struktūras kopumā attīstībai. Pastāvīgā virzība un optimāla stāvokļa nepārtrauktā meklēšana mainīgos ārējās vides apstākļos, veidojot jaunas komunikāciju konfigurācijas, ļauj uztvert komunikācijas kā dažādu struktūru un sistēmu stabilitātes un attīstības bāzes faktoru.

Komunikācijām ir nozīmīga loma. Vispirms komunikācijas nozīmē sakaru dibināšanu starp nozīmīgiem sociālās vai citas kategorijas subjektiem.


Mūsdienu sabiedrībā īpaša uzmanība ir jāpievērš šādām komunikāciju funkcijām:

 • Stratēģiskās mijedarbības jauno sfēru atklāšana, kā rezultātā jauno tirgu, produktu utt. veidošana;

 • Darba efektivitātes paaugstināšana, pateicoties pārejai uz stratēģiskajām komunikācijām;

 • Jauno resursu atklāšana uzņēmuma efektīvai vadīšanai;

 • Sabiedrisko attiecību integrācija;

 • Ātrās un efektīvās reaģēšanas iespēja uz nepārtraukti mainīgiem ārējās vides apstākļiem;

 • Uzņēmuma darbībai stratēģiski nozīmīgu komunikāciju noteikšana;

 • Jauno iespēju atklāšana komunikāciju tirgū.


Programmas misija: Jauna veida uzņēmumu vadītāju veidošana: kas ir radošs un kam ir plašs redzesloks, kas ir spējīgs orientēties atpūtas un izklaides industrijā, kā arī analizēt tirgus izmaiņas, strādāt starptautiskās komandās, kas var patstāvīgi pieņemt lēmumus un ir spējīgs efektīvi vadīt uzņēmumu, izmantojot visas komunikāciju iespējas.


Piedāvātā profesionālās augstākās izglītības profesionālā maģistra studiju programma paredz sabalansētu studiju ciklu, kura laikā tiek apgūtas fundamentālas teorētiskās, sociālās un humanitārās zināšanas, kā arī lietišķās disciplīnas tūrisma un izklaides, vadībzinības un tirgzinības jomās, kas nodrošina augsti kvalificētu speciālistu iespējas kļūt par konkurētspējīgiem uzņēmuma vadītājiem Latvijā, kā arī Eiropas darba tirgū.

Programma ietver visus galvenos stratēģisko komunikāciju un uzņēmuma vadības aspektus atpūtas vai izklaides industrijā un ir orientēta uz speciālistu praktisko sagatavošanu, jo specialitātes apgūšana notiek, balstoties uz patstāvīgo lietišķā rakstura darbu, zinātniski pētniecisko darbu un radošo projektu izstrādāšanu.

Studiju programma ir orientēta uz personām, kuras ir ieguvušas profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo augstāko izglītību tūrisma, viesnīcu un restorānu biznesa, kultūras, sabiedrisko attiecību, uzņēmējdarbības sfērā vai jebkurā citā zinātnes nozarē un vēlas iegūt profesionāla uzņēmumu vadītāja kvalifikāciju atpūtas un izklaides jomā. Programma ir ieteicama kā potenciālajiem nākotnes, tā arī esošajiem tūrisma un viesnīcu uzņēmumu, izklaides kompleksu un klubu vadītājiem; speciālistiem sabiedrisko attiecību sfērā; uzņēmējiem, kuri darbojas dažādās izklaides sfēras uzņēmumos; vadītājiem no valsts pārvaldes, biznesa vai sabiedrības pārvaldes sektora, kuri vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju, iegūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. Programma ir ieteicama arī citās jomās strādājošiem, kuru profesijā ir nepieciešamas komunikācijas darbā ar mērķauditorijām, kā arī radošā pieeja potenciālo patērētāju piesaistīšanā un konkurētspējas pastiprināšanā mūsdienu atpūtas un izklaides industrijā. Mērķauditorija, kura būtu jāuzrunā: BSA absolventi un nozarē strādājošie speciālisti.

Studiju programma ir starpdisciplinārā. Studiju programmas būtība apvienojot dažādu virzienus, kuri ir iekļauti studiju programmas nosaukuma izveide un studiju kursos, kuri tiks realizetu programmas ietvaros.


^ 1.1. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas

Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”

mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti


Galvenais profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas mērķis:

sagatavot augstas kvalifikācijas un konkurētspējīgus uzņēmumu vadītajus izklaides un atpūtas jomā, kas ir spējīgi radoši risināt uzvirzītos uzdevumus, strādāt starpautiskās komandās un efektīvi vadīt institūcijas, piedalīties projektu realizēšanā Latvijas, kā arī starptautiskajā tirgū.

Lai sasniegtu programmas mērķi, ir izvirzīti šādi maģistra studiju programmas uzdevumi:

 • piedāvāt laikmetīgu, kvalitatīvu un sabalansētu apmācību, lai nodrošinātu teorētisko, pētniecisko un praktisko iemaņu apgūšanu, profesionālo tālākizglītību un zinātnisko pētniecību;

 • nodrošināt programmā iegūstamās izglītības līmeņa atbilstību darba tirgus un darba devēju prasībām, sniedzot konkrētas un vispusīgas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas modernajā uzņēmējdarbības vidē;

 • attīstīt studentu radošās spējas uzņēmējdarbībā, uzņēmuma vadīšanā, kā arī prasmi attīstīt radošo potenciālu un veicināt atpūtas un izklaides industrijas produktu patēriņu sabiedrībā;

 • attīstīt mūsdienu darba tirgū nepieciešamās prasmes un iemaņas – prezentācijas, argumentēšanas, saskarsmes, informācijas ieguves un apstrādes, spēju radoši un kritiski domāt un analizēt nozares problēmas;

 • īstenot attīstības tendenču atpūtas un izklaides jomā Latvijā un Eiropā padziļinātu apguvi komunikācijas zinātnes kontekstā;

 • dot iespēju gūt pieredzi atpūtas un izklaides pasākumu un projektu plānošanā, organizēšanā un izvērtēšanā.


Plānotie rezultāti: maģistra programmas absolventi iegūs unikālas profesionālas zināšanas un iemaņas šādos virzienos: uzņēmuma stratēgiskā vadība, stratēģiskās mārketinga komunikācijas, līderība uzņēmumā un projektā, iemaņas darbā starptautiskajā komandā, uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas izveide, kas nodrošina vadošo pozīciju iegūšanu pakalpojumu tirgū, radot produktu, atbilstošu patērētāju vajadzībām un starptautiskajām kvalitātes prasībām, kā arī zināšanas un iemaņas nepieciešamas efektīvai darbībai atpūtas un izklaides industrijā.

Tabula Nr. 1

Vispārējās un profesionālās kompetences, kuras paredz maģistra studiju programmas

^ Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”


Kulturoloģiskās kompetences

 • uzkrāt un pilnveidot pieredzi starpkultūru komunikācijā;

 • veidot izpratni par kultūru dauzdveidību un to īpatnībām;

 • orientēties savas valsts un pasaules aktualitātēs kultūras, atpūtas un izklaides jomās;

 • veidot starptautiskos projektus ievērojot nacionālās un starpkultūru tradīcijas;

Intelektuālās kompetences

 • veidot padziļinātu izpratni par izklaides un atpūtas industrijas iespējām pasaules mērogā;

 • pilnveidot zinātnisko potenciālu, kā arī izkopt spēju sniegt zināšanas citiem;

 • attīstīt radošo potenciālu izvēlētajā specialitatē;

 • pilnveidot profesionalo izaugsmi izmantojot tālākizglītības un pētniecības iespējas;

Profesionālās kompetences

 • izmantot teorētiskās zināšanas profesionālajā darbībā;

 • veidot padziļinātu izpratni par izklaides un atpūtas industrijas procesiem un mijiedarbību;

 • pilnveidot izpratni par pašpilnveides procesiem profesionālajā darbībā;

 • attīstīt starpprofesionālās komandas veidošanas principus;

 • integrēt dažādu jomu zināšanas petniecībā;

 • izkopt ētisko un sociālo atbildību par zinātnes rezultātiem;

Praktiskās

kompetences

 • attīstīt sociālo atbildību;

 • izmantot mūsdienu tehnoloģiju iespējas;

 • veicināt uzņēmējdarbību, inovāciju piesaiti atpūtas un izklaides jomā;

 • veidot radošu profesionālo darbību atpūtas un izklaides industrijā;

 • pilnveidot savu profesionālo kompetenci;

Saskarsmes kompetences

 • attīstīt publiskās uzstāšanās kultūras prasmes;

 • pilnveidot komandas darba iemaņas un prasmes;

 • veidot komunikāciju tehnoloģijas daudzkultūru sabiedrībā;

 • veidot izpratni par dažādu mērķa grupu interesēm, tradīcijām, īpatnībām un vajadzībām.


^ 1.2. Studiju programmas saturs, ilgums, apjoms un struktūra


1.2.1. Mērķauditorija un sagaidāmo absolventu profils


Studiju programma ir orientēta uz personām, kuras ir ieguvušas profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo augstāko izglītību tūrisma, viesnīcu un restorānu biznesa, kultūras, sabiedrisko attiecību, uzņēmējdarbības sfērā vai jebkurā citā zinātnes nozarē un vēlas iegūt profesionāla uzņēmumu vadītāja kvalifikāciju atpūtas un izklaides jomā. Programma ir ieteicama kā potenciālajiem nākotnes, tā arī esošajiem tūrisma un viesnīcu uzņēmumu, izklaides kompleksu un klubu vadītājiem; speciālistiem sabiedrisko attiecību sfērā; uzņēmējiem, kuri darbojas dažādās izklaides sfēras uzņēmumos; vadītājiem no valsts pārvaldes, biznesa vai sabiedrības pārvaldes sektora, kuri vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju, iegūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. Programma ir ieteicama arī citās jomās strādājošiem, kuru profesijā ir nepieciešamas komunikācijas darbā ar mērķauditorijām, kā arī radošā pieeja potenciālo patērētāju piesaistīšanā un konkurētspējas pastiprināšanā mūsdienu atpūtas un izklaides industrijā. Mērķauditorija, kura būtu jāuzrunā: BSA absolventi un nozarē strādājošie speciālisti.


^ 1.2.2. Programmas saturs, ilgums un apjoms


Profesionālā maģistra studiju programma tika izveidota saskaņā ar LR Augstskolu likumu, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un LR Profesiju klasifikatoru.


Kopējais studiju apjoms programmā personām ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību tūrisma, kultūras vadības, uzņēmējdarbības un komunikācijas jomā (tālāk tekstā personām ar profilējošo izglītību) atbilst 60 kredītpunktiem (90 ECTS).


Personām, kuras ieguvušas jebkurā citā zinātnes jomā profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo kvalifikāciju (tālāk tekstā personām ar neprofilējošo izglītību), kas piešķirta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu ar tiesībām studēt maģistrantūrā, studiju apjoms 80 KP (120 ECTS).


Salīdzinot bakalaura diplomus, daži studenti sāks studijas ar sagatavošanas semestri, lai apgūtu studiju kursus, kas saistītus ar atpūtas un izklaides industriju vai tūrisma un viesmīlības jomu.

Šajā gadījumā kopējais studiju apjoms programmā atbilst 80 kredītpunktiem (KP) vai 120 ECTS.


Personām, kuras izvēlas studiju veidu: nepilna laika klātiene vai nepilna laika neklātiene studiju ilgums 80 (KP) 120 ECTS, kas ir 5 semestri.

^ Tabula Nr.2

Programmas ilgums,apjoms un uzņemšanas noteikumi


Studiju ilgums

Kredītpunkti

ECTS

Studiju veids

Uzņemšanas noteikumi

(iepriekšējā izglītība)

1,5 gadi

60

90

Pilna laika klātiene,

Pilna laika neklātiene

 • profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs,

 • 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs,

 • citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā.

2 gadi

60

90

Pilna laika klātiene,

Pilna laika neklātiene,

Tālmācība

 • profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds citās zinātnēs (pedagoģiskajā, tehniskajā, eksaktajā zinātnē utt.) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā. (šajā gadījumā studentiem papildus ir jāapgūst daži studiju kursi sagatavošanas semestrī).

80

120

Nepilna laika klātiene,

Nepilna laika neklātiene,

Tālmācība

2,5 gadi

80

120

Nepilna laika klātiene,

Nepilna laika neklātiene

Tālmācība

 • profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds citās zinātnēs (pedagoģiskajā, tehniskajā, eksaktajā zinātnē utt.) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā. (šajā gadījumā studentiem papildus ir jāapgūst daži studiju kursi sagatavošanas semestrī).


Studiju programmā ir iespēja studēt pilna/nepilna laika studiju formā klātienē/neklatienē. Studiju ilgums ir 1,5 gadi, 2 gadi vai 2,5 gadi.


Studiju programmas apguves laiks ir 1,5 gadi, ja iepriekš ir iegūts profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs un/ vai 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā.


^ Studiju programmas apguves laiks ir 2 gadi, ja iepriekš ir iegūts profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds citās zinātnēs (pedagoģiskajā, tehniskajā, eksaktajā zinātnē utt.) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā. Šajā gadījumā studentiem papildus ir jāapgūst daži studiju kursi sagatavošanas semestrī.


^ Studiju programmas apguves laiks ir 2,5 gadi, ja iepriekš ir iegūts profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs, 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija sociālās, humanitārās un mākslas zinātnēs, citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura grāds citās zinātnēs (pedagoģiskajā, tehniskajā, eksaktajā zinātnē utt.) ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu vadības pieredze vadītāja amatā. Šajā gadījumā studentiem papildus ir jāapgūst daži studiju kursi sagatavošanas semestrī.


^ 1.2.3. Studiju programmas struktūra


Studiju programma pilnā mērā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.20. novembra noteikumiem Nr. 481, kuri reglamentē profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas obligāto saturu, proti:

 • studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē – vismaz 7 KP;

 • pētnieciskā, jaunrades un projektēšanas darba un vadībzinību kursi – vismaz 5 KP;

 • pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi – vismaz 2 KP;

 • prakse – vismaz 6 KP;

 • maģistra darbs – vismaz 20KP.

Tabula Nr. 3

Studiju programmas plāns 1,5 gadiem


Studiju kursi

1.gads (KP)

2.gads (KP)

1. sem.

2.sem.

3.sem.

1. Obligātā daļa (А daļa)

10

10

-

2. Obligātās izvēles daļa (В daļa)

6

4

-

3. Brīvas izvēles studiju kursi (C daļa)

2

2

-

4. Prakse

2

4

-

Maģistra darbs

-

-

20

^ Studiju programmā KOPĀ:

20

20

20


Tabula Nr. 4

Studiju programmas plāns 2 gadiem (pilna laika)


Studiju kursi

1.gads (KP)

2.gads (KP)

Ss*

1.sem.

2.sem.

3.sem.

1. Obligātā daļa (А daļa)

-

12

8

-

2. Obligātās izvēles daļa (В daļa)

-

4

6

-

3.Brīvas izvēles studiju kursi (C daļa)

-

2

2

-

4. Prakse

-

2

4

-

Maģistra darbs

-

-

-

20

^ Studiju programmā KOPĀ:

20

20

20

20

Ss* - Sagatavošanas semestris

Tabula Nr. 5

Studiju programmas plāns 2 gadiem (nepilna laika)


Studiju kursi

1.gads (KP)

2.gads (KP)

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

1. Obligātā daļa (А daļa)

8

7

5

-

2. Obligātās izvēles daļa (В daļa)

2

2

6

-

3.Brīvas izvēles studiju kursi (C daļa)
2

2

-

4. Prakse

2

2

2

-

Maģistra darbs

-

-

-

20

^ Studiju programmā KOPĀ:

12

13

15

20

Tabula Nr. 6

Studiju programmas plāns 2,5 gadiem


Studiju kursi

1.gads (KP)

2.gads (KP)

3.gads (KP)

Ss*

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

1. Obligātā daļa (А daļa)

-

8

7

5

-

2. Obligātās izvēles daļa (В daļa)

-

2

2

6

-

3.Brīvas izvēles studiju kursi (C daļa)

-
2

2

-

4. Prakse

-

2

2

2

-

Maģistra darbs

-

-

-

-

20

^ Studiju programmā KOPĀ:

20

12

13

15

20

Ss* - Sagatavošanas semestris


Tabula Nr.7

Studiju programmas saturs


Nr.

Studiju kurss

Docētājs

KP

ECTS

Pārbaudījums

Obligātie kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē

(A daļa) 20 КР

1.

Globalizācija un kultūru dažādība

Mg.art., Mag.jur.

doc. I.J. Mihailovs

2 КР

3

eksāmens

2.

Stratēģiskā vadība atpūtas un izklaides industrijā

Dr. oec., doc.

B. Heimanis

2 КР

3

eksāmens

3.

Starptautiskais mārketings un stratēģiskās mārketinga komunikācijas

Dr.oec., doc.

J. Voznjuka

3 КР

4,5

eksāmens

4.

Kultūras tirgi un kultūras prakses

Dr.art., doc. N.Pazuhina

4КР

6

eksāmens

5.

Atpūtas un izklaides industrija

Dr.polit., asoc.prof.

M. Gunare

3 КР

4,5

eksāmens

6.

Ilgspējīga attīstība tūrisma un atpūtas jomā

Dr.polit. asoc.prof.,

M. Gunare

2 КР

3

eksāmens

7.

Biznesa angļu valoda multikultūras vidē

Dr.paed., doc.

I.Popova

4KP

6

eksāmens

Kopā:

20 КР

30
^ Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību kursi

(B daļas izvēles studiju kursi) 10 KP

1.

Starptautisku projektu vadība atpūtas un izklaides nozarē

Mg.sc.pol., viesdoc.A. Mite

2 КР

3

eksāmens

2.

Intelektuāla kapitāla vadība

Dr. oec., doc.,

L. Selivanova

2 КР

3

eksāmens

3.

Kvalitātes vadības sistēmas

Dr. oec., doc.,

L. Selivanova

2 КР

3

eksāmens

4.

Budžeta plānošana un investīciju projektu novērtēšana

Doc.

Ž. Černoštana

2 KP

3

eksāmens

5.

Stratēģiskais e-mārketings atpūtas un izklaides industrijā

Dr.ing. doc.

J. Timoščenko

2 КР

3

eksāmens

6.

Inovatīvās tehnoloģijas atpūtas un izklaides jomā

Dr.ing. asoc.prof.

N. Novožilova

2 КР

3

eksāmens

Kopā:

12 КР

18
Pedagoģijas un psiholoģijas kursi (B)

1.

Lietiškās komunikācijas un publiskās uzstāšanās kultūra

MBA, doc.,

N.Sotikova

2 КР

3

eksāmens

2.

Starpprofesionāļu komandas vadība

Vera Krieviņa

2 КР

3

eksāmens

3.

Kreatīvas domāšanas tehnoloģijas

Dr. psych., viesdoc.

I.Kazanovska

2 КР

3

eksāmens

4.

Patērētāju uzvedība atpūtas un izklaides jomā

Dr.psych.,

Asoc.prof.

O.Nikiforovs

2 КР

3

eksāmens

5.

Augstskolas pedagoģija

Dr.psych.,

Asoc.prof.

O.Nikiforovs

1 КР

1,5

dif.ieskaite

Kopā:

9 КР

13,5
Brīvas izvēles studiju kursi

(C daļa) (Studentiem jāiegūst vizmas 4 KP)

1.

Spēļu teorija

Dr.polit. asoc.prof.,

M. Gunare

2 КР

3

dif.ieskaite

2.

Teritoriālais mārketings

Dr.oec., lekt.

S. Ignatjevs

2 КР

3

dif.ieskaite

3.

Vizuālā komunikācija

Dr.med. lekt.,

D. Zagulova

2 КР

3

dif.ieskaite

4.

Pieredzes mārketings

MBA, doc.,

N.Sotikova

2 КР

3

dif.ieskaite

5.

Prezentācija, moderācija, animācija

Dr.med. lekt.,

D. Zagulova

2 KP

3

dif.ieskaite

6.

Producēsana

MBA, vieslekt.

E.Erlecka

2 КР

3

dif.ieskaite

7.

Pakalpojumi cikvēkiem ar īpašām vajadzībām atpūtas un izklaides jomā

Mg.sc.pol., viesdoc.A. Mite

2 КР

3

dif.ieskaite

Kopā:

14 КР

21
Sagatavošanas semestris (Ss)

Studiju kursi (20 KP)

1.

Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadība

Dr.polit., asoc.prof.

M. Gunare

4 КР

6

dif.ieskaite

2.

Menedžments

Dr. oec., doc.

B. Heimanis

2 КР

3

dif.ieskaite

3.

Mārketings

Mg.oec., doc.,

I. Ratanova

2 КР

3

dif.ieskaite

4.

Informācijas tehnoloģijas tūrisma un viesmīlības jomā

Dr.ing. doc.

J. Timoščenko

2 КР

3

dif.ieskaite

5.

Uzņēmējdarbības ētika un lietišķā etiķete

MBA, doc.,

N.Sotikova

2 КР

3

dif.ieskaite

6.

Sabiedrisko attiecību vadība

Dr.oec., lekt.

J. Voznjuka

2 КР

3

dif.ieskaite

7.

Uzņēmējdarbības ekonomika atpūtas un izklaides jomā

Mg.oec., vieslekt.

J.Popova

2 КР

3

dif.ieskaite

8.

Profesionālās darbības tiesiskais nodrošinājums

Mg.art., Mag.jur.

doc.

I.J. Mihailovs

2 КР

3

dif.ieskaite

9.

Mārketinga pētījumi

Dr.oec., lekt.

J. Voznjuka

2 КР

3

dif.ieskaite

Kopā:

20 КР

30
Prakse

6 КР

9
Valsts pārbaudījumi

20 КР

30

^ 1.2.4. Studiju programmas prakses


Prakse profesionālā maģistra studiju programmā“Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” ir obligāta sastāvdaļa un tās organizēšana notiek saskaņā ar “Nolikumu par praksēm Baltijas Starptautiskajā akadēmijā” (Apstiprināts BSA Senātā 24.04.2007).

Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 20 novembra noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, prakses apjoms ir 6 KP (9 ECTS).


Prakses kopējie mērķi:

 • sekmēt teorētisko zināšanu pielietošanu profesionālajā darbībā;

 • pilnveidot prasmes izvēlēties problēmu risinājumus, kuros ir integrētas dažādu zinātņu atziņas;

 • uzkrāt profesionālo pieredzi un veidot profesionālās kompetences atpūtas un izklaides industrijā;

 • pilnveidot praktiskās prasmes un iemaņas atpūtas un izklaides jomā;

 • novērtēt savu profesionālās sagatavotības līmeni atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām;

 • pilnveidot profesionalo izaugsmi izmantojot tālākizglītības un pētniecības iespējas.


Profesionālās prakses organizēšana


Prakse profesionālā maģistra studiju programmā“Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” ir obligāta sastāvdaļa un tās organizēšana notiek saskaņā ar “Nolikumu par praksēm Baltijas Starptautiskajā akadēmijā” (Apstiprināts BSA Senātā 24.04.2007).

Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 20 novembra noteikumiem Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, prakses apjoms ir 6 KP (9 ECTS).


Prakses kopējie mērķi:

 • sekmēt teorētisko zināšanu pielietošanu profesionālajā darbībā;

 • pilnveidot prasmes izvēlēties problēmu risinājumus, kuros ir integrētas dažādu zinātņu atziņas;

 • uzkrāt profesionālo pieredzi un veidot profesionālās kompetences atpūtas un izklaides industrijā;

 • pilnveidot praktiskās prasmes un iemaņas atpūtas un izklaides jomā;

 • novērtēt savu profesionālās sagatavotības līmeni atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām;

 • pilnveidot profesionalo izaugsmi izmantojot tālākizglītības un pētniecības iespējas.


Profesionālā prakse tiek organizēta ārpus akadēmijas ar studentu apgūstamo profesiju saistītā iestādē (uzņēmumā, organizācijā), kurā tiek garantēta prakses metodiskajos norādījumos noteikto uzdevumu izpilde. Starp akadēmiju, studentu un organizāciju (uzņēmumu), kur atrodas prakses vieta, tiek noslēgts sadarbības līgums, kur ietvertas triju pušu tiesības, pienākumi un atbildība, līguma darbības termiņš, savstarpējo norēķinu kārtības līguma izbeigšanas nosacījumi u.c. noteikumi. Maģistra studiju programmā iekļautā prakse var notikt jebkuras nozares uzņēmumā. Ja studējošais ir nodarbināts kādā no uzņēmumiem, viņš par prakses vietu var izvēlēties savu darba vietu. Papildus prakses vietas nodrošina noslēgtie ilgtermiņa sadarbības līgumi ar uzņēmumiem SA, kultūras, tūrisma, viesmīlības, atpūtas un izklaides jomā.


Profesionālā prakse tiek organizēta ārpus akadēmijas ar studentu apgūstamo profesiju saistītā iestādē (uzņēmumā, organizācijā), kurā tiek garantēta prakses metodiskajos norādījumos noteikto uzdevumu izpilde. Starp akadēmiju, studentu un organizāciju (uzņēmumu), kur atrodas prakses vieta, tiek noslēgts sadarbības līgums, kur ietvertas triju pušu tiesības, pienākumi un atbildība, līguma darbības termiņš, savstarpējo norēķinu kārtības līguma izbeigšanas nosacījumi u.c. noteikumi. Maģistra studiju programmā iekļautā prakse var notikt jebkuras nozares uzņēmumā. Ja studējošais ir nodarbināts kādā no uzņēmumiem, viņš par prakses vietu var izvēlēties savu darba vietu. Papildus prakses vietas nodrošina noslēgtie ilgtermiņa sadarbības līgumi ar uzņēmumiem SA, kultūras, tūrisma, viesmīlības, atpūtas un izklaides jomā, kā arī prakses vietas, kuras apliecinājušas studentu uzņemšanu sekmīgas licencēšanas gadījumā savos uzņēmumos. Skatīt pielikumu Nr.2.

Tabula Nr. 8

Prakses saturs


^ Profesionālā prakse

Prakses ilgums

Kredītpunktu apjoms

Studentu darbība atbilstoši izvirzītajiem prakses uzdevumiem

Uzņēmējdarbībās daļa

2 KP (3 ECTS)

Darbs vienā no atpūtas un izklaides industrijas uzņēmumiem pēc iepriekš noteiktā plāna.

Radošā daļa

2 KP (3 ECTS)

Viena pasākuma organizēšana, kas saistīts ar atpūtas un izklaides industriju.

Zinātniskā daļa

1 KP (1,5 ECTS)

Pētījuma tēmas izvēle, pētījuma programmas izstrāde.

Dalība zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs.

Zinātniskās publikācijas (ne mazāk kā 2).

Pedagoģiskā daļa

1 KP (1,5 ECTS)

Lekciju sagatavošana un vadīšana koledžas vai citas bakalaura programmas studentiem par pētījuma tēmu.

Metodisko materiālu sagatavošana šai lekcijai.

Pārbaudes darbu sagatavošana.


^ Prakses dokumenti


Atskaite par katru prakses līmeni tiek noformēta pēc portfolio principa. Prakses beigās prakses dokumenti tiek atdoti prakses vadītājam. Katra studiju prakse tiek prezentēta un aizstāvēta prakses komisijai.


Prakses novērtēšana un aizstāvēšana


Prakse tiek vērtēta pēc 10 ballu sistēmas.

 1. Kopējā atzīmē tiek iekļautas atzīmes par visu veidu praksēm, pamatojoties uz atskaitēm par praksi un prakšu vadītāju rekomendācijām, ka arī prakses aizstāvēšanu komisijai.

 2. Pedagoģiskā daļa – sagatavota lekcija ar mācību metodiskajiem materiāliem un novadīta lekcija.

 3. Zinātniskā daļa – (piedalīšanās konferencēs, semināros vai cita veida pasākumos), kas tiek apliecināts dokumetāli, kā arī pievienoti publikācijas materiāli.

 4. Profesionālās prakses novērtēšanai tiek izveidota komisija, kas sastāv no programmas direktora, prakses vadītāja un akadēmiskā personāla.

Pakses dokumenti tiek glabāti Baltijas Starptautiskajā akadēmijā.


^ 1.2.5. Gala pārbaude


Maģistra darbs – 20 KP, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas.

 • Teorētiskā daļa ir zinātniskās literatūras un citu pētījumu analīze par kādu no komunikācijas, stratēģiskās vadīšanas, kā arī atpūtas un izklaides industrijas tēmām.

 • Praktiskā daļa – maģistra līmeņa oriģināls lietišķais pētījums. Studiju programmas uzsākšanu, mācības, iespējamo kursu secību, kā arī sekmīgu studiju programmas apguvi reglamentē BSA Senātā apstiprinātie normatīvie dokumenti.

 • Lietišķā pētījuma pielietojums atpūtas un izklaides industrijas jomā.


Studentu zināšanu novērtēšana


Šīs programmas ietvaros tiek izmantotas šādas studentu zināšanu kontroles formas:

1. ieskaites un eksāmeni;

2. prakse;

3. studiju darbi un maģistra darbs;

4. projekta darbs.

Eksāmeni un ieskaites tiek kārtoti mutvārdu un rakstveida formā, iespējama arī šo formu kombinācija. Studiju darbus un maģistra darbu, kā arī projektu darbu rezultātus novērtē komisija. Lai novērtētu studentu profesionālo kompetenci prakšu aizstāvēšanas un projektu prezentācijas laikā, tiek piesaistīti darba devēji. Šāds vērtēšanas process nodrošina vērtējuma objektivitāti, sekmē studiju programmas vienotās koncepcijas uzturēšanu un studiju priekšmetu savstarpējo integrāciju.

Studentu zināšanas, prasmes un iemaņas gan studiju kursos, gan praksēs tiks vērtētas 10 ballu sistēmā, piešķirot par katru nokārtoto pārbaudi kredītpunktus saskaņā ar studiju programmu. 1 kredītpunkts atbilst 40 stundu studiju noslodzei (ieskaitot gan kontaktstundas, gan patstāvīgo darbu) un atbilst 1,5 ECTS kredītpunktiem.

Programmā veikta tekošā, semestru un galīgā studentu zināšanu novērtēšana.

Tekošā: Kontroldarbi, testi, patstāvīgie darbi, referāti, projekti.

Semestru: Diferencētas ieskaites un eksāmeni sesijas laikā

Galīgā: Maģistra darba aizstāvēšana.

Studiju darba pārbaudes notiek:

Mutvārdos ( semināri, kolokviji, diskusijas, ieskaites, eksāmeni).

Rakstveidā ( referāti, kontroldarbi, ieskaites, eksāmeni ).

Studentu zināšanas, māka un iemaņas novērtētas ar atzīmēm: 10 („izcili”), 9 („teicami”), 8 („ļoti labi”), 7 („labi”), 6 („gandrīz labi”), 5 („viduvēji”), 4 („gandrīz viduvēji”), 3 („vāji”), 2 („ļoti vāji”), 1 („ļoti, ļoti vāji”). Visas ieskaites ir diferencētas.

Atskaites punkts novērtējuma iegūšanai ir apgūtais zināšanu un prasmju līmenis attiecīgajā studiju kursā. Rezultāti tiek apkopoti eksāmenu un ieskaišu veidlapās, kas ir oficiāls dokuments.

Studentu zināšanu novērtēšana notiek saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, BSA Satversmi un nolikumiem.

Studentu izglītības vērtēšanas pamatprincipi ir:

 1. pozitīvo sasniegumu summēšana;

 2. obligātais vērtējums;

 3. prasību atklātība un skaidrība;

 4. vērtējuma pārbaudes formu dažādība;

 5. adekvāts vērtējums.

Par pārbaudījuma formu un kritērijiem studenti tiek informēti jau studiju kursa sākumā, kad viņi iepazīstas ar studiju programmu.

Studentu zināšanas vērtē visās studiju kursu disciplīnās, projekta darbos, ieskaitēs un eksāmenos. Novērtējums notiek pēc 10 ballu sistēmas. Eksāmens un ieskaite ar atzīmi ir nokārtots, ja zināšanas, prasmes un iemaņas ir novērtētas ne zemāk par 4 ballēm.

Diferencēta ieskaite ir studentu zināšanu, prasmju un iemaņu rakstisks vai mutisks pārbaudes veids, ko vērtē ar atzīmi.

Pārbaudījumu veidu nosaka studiju programma, bet pārbaudījuma formu (rakstiski vai mutiski) – priekšmeta pasniedzējs vai programmas padome. Eksāmenu pēc noteikta studiju kursa īsteno docētājs, bet vajadzības gadījumā komisija. Students bez komisijas drīkst kārtot eksāmenu ne vairāk kā 2 reizes.

Prakses programmas izpildi vērtē ar ieskaiti vai pēc 10 ballu sistēmas. Vērtētāji ir prakses vadītāji darba vietā un augstskolā. Par apgūto studiju kursu un praksi ieskaita kredītpunktus, ja saņemts vērtējums „ieskaitīts” vai 10 ballu skalā tas nav mazāks par 4 – „gandrīz viduvēji”.

Maģistra darbu vērtē pēc 10 ballu sistēmas; zemākais sekmīgais vērtējums ir 4 balles.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu par augstskolas izglītību izsniedz absolventiem, kuri ir sekmīgi izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības; sekmīgi aizstāvējuši maģistra darbu ar atzīmi ne zemāku par 4 (gandrīz viduvēji).

Šo metožu izvēle ir pamatota ar sekojošiem pamatprincipiem:

 • zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātības princips - pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai ir jāatbilst izvirzītajiem programmas mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem, lai nodrošinātu objektivitāti un skaidrību;

 • vērtējuma obligātuma princips - visiem, lai apgūtu programmu, nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas obligātā satura apguvi;

 • vērtēšanas pamatformu pielietošanas princips - programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir dif.ieskaite un eksāmens; minimālais studiju kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti;

 • obligātas diferencētas - 10 ballu skalā - eksāmenu un valsts pārbaudījuma programmas apguves vērtēšanas princips – no ļoti augsta apguves līmeņa līdz zemam apguves līmenim vērtējuma, pamatojot to ar konkrētiem kritērijiem formalizētām prasībām;

 • diferencēta ieskaite, ko pasniedzējs vērtē 10 ballu sistēmā ar atzīmi;

 • programmas kursa satura apguves vērtējuma princips: programmas satura apguves līmenis no gandrīz viduvēji līdz augstam par katru pozitīvi nokārtotu studiju kursu, studiju darbu, sasniegto prakses mērķi, maģistra darbu tiek ieskaitīti kredītpunkti;

 • valsts pārbaudījumu vērtēšanas princips – BSA Satversmes noteiktajā kārtībā un ar BSA Senāta apstiprinātu Nolikumu katru gadu tiek apstiprināta profesionāla maģistra darba vērtēšanas komisija;

 • komisijas sastāva kombinācijas princips – vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi no akadēmiskā personāla vidus un nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji ar nosacījumu, ka komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir no šiem pārstāvjiem.

Studiju programma, kā arī studiju programmas atsevišķās sadaļas regulāri jāpārskata un jāpilnveido atbilstoši nozares darba tirgus prasībām.


^ 1.2.6. Imatrikulācijas noteikumi


Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas prasībām (Augstskolu likuma 46. panta 5. daļa) un Izglītības un zinātnes ministrijas 2003. gada 27. novembra instrukciju Nr. 8 “Uzņemšanas noteikumi Latvijas augstskolās”. Uzņemšana studiju programmā notiek atbilstoši BSA uzņemšanas noteikumiem.

Programmas studentu imatrikulācijas principi:

1. Uzņemšanu BSA organizē un nodrošina Uzņemšanas komisija, kas tiek izveidota ar rektora rīkojumu.

2. Visas imatrikulētās personas ir BSA studenti.

3. Tiesības mācīties BSA ir LR pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī personām, kurām ir pastāvīgas uzturēšanās atļauja Latvijā neatkarīgi no dzimuma, sociālā un īpašuma stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbinātības un dzīvesvietas. Ārzemnieki var mācīties BSA saskaņā ar LR Augstskolu likuma 83.-85. pantu prasībām.

Imatrikulācija studiju programmā notiek saskaņā ar BSA „Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība BSA” (pielikums Nr. 5), kas izdots saskaņā ar LR Augstskolu likuma 46. panta 1. daļu, un 2006. gada 10. oktobra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. “Prasības, kritēriji un kārtība uzņemšanai studiju programmās”. Ar dokumentu var iepazīties BSA mājas lapā http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/uzn_not.doc un Uzņemšanas komisijā Lomonosova ielā 4, 216. kabinetā.

Informācija par nepieciešamo iepriekšējo izglītību skatīt tabulu Nr.2.


^ 1.2.7. Studiju programmas vadīšana un administrēšana


Studija programmas uzsākšanu, mācības, kā arī sekmīgu studiju programmas apguvi reglamentē BSA Senātā apstiprinātie normatīvie dokumenti.


Studiju programmu vada programmas direktore, kura pamatā atbild par studiju programmas satura un akadēmiskā nodrošinājuma kvalitāti.


^ Studiju programmu vada programmas direktors. Metodoloģisko un organizatorisko jautājumu risināšanai studiju programmas akadēmiskais personāls izveido studiju programmas Padomi, kurā obligāti tiek iekļauts arī studējošo pārstāvis (-ji). Tādējādi studējošie ir informēti par svarīgākajām izmaiņām studiju programmas īstenošanā un var izteikt savu viedokli par tām.

Studiju programmas direktors un studiju programmas padomes pārstāvji katru gadu sagatavo pašnovērtējuma ziņojumu, kurā tiek atspoguļoti galvenie iepriekšējā studiju gada rezultāti un dots to novērtējums, norādītas galvenās problēmas un trūkumi. Tāpat ikgadējā pašnovērtējuma ziņojuma uzdevums ir parādīt izmaiņas, kas notikušas studiju programmas saturā, realizācijas veidā un akadēmiskajā personālā.


Programmas padome pēc akadēmiskā personāla pārstāvju ieteikuma izvērtē izmaiņas studiju programmā un, ja tās tiek akceptētas, iesniedz apstiprināšanai augstskolas Senātā. Programmas direktors un padome lemj par nepieciešamību pārbaudīt akadēmiskā personāla darba kvalitāti, kā arī par studiju organizācijas jautājumiem.

Programmas direktors kontrolē programmas akadēmiskā personāla darba kvalitāti (darba disciplīnu, nodarbību saturu, pieejamību studentiem)


Sadarbība ar profesionālās maģistra studiju programmas mācību spēkiem notiek 1 reizi 3 mēnešos studiju programmas Padomes sēdēs, kā arī ikdienas domu apmaiņas procesā. Tiek apspriesti šādi jautājumi.

 • Studiju darba organizēšana un vadīšana,

 • Studiju plāna aktuālās izmaiņas,

 • Zinātniski-metodiskā darbība,

 • Teorijas un metodoloģijas jautājumi,

 • Programmas pašnovērtējuma sagatavošana, apspriešana un apstiprināšana,

 • Mācībspēku nodarbību hospitācijas plāns.
^

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmaBoloņas procesa deklarācijā par vienu no galvenajām prioritātēm atzīst efektīvas augstskolu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi,lai nodrošinātu augstākās izglītības kvalitāti, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā saskaņā ar Nolikumu par augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu darbojas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma.

Kvalitātes vadība notiek vairākos līmeņos:

1. programmas direktors, programmas padome un programmas akadēmiskais personāls,

2. starpprogrammu audits,

3. BSA metodiskā padome un vadība.


Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošanai BSA pastāv sekojoši mehānismi:

 • studējošo anketēšana un analīze;

 • iekšējie kvalitātes auditi (procedūru un dokumentācijas);

 • augstskolas ikgadējais pašnovērtējums;

 • studiju programmu ikgadējais pašnovērtējums;

 • pasniedzēju un darbinieku snieguma novērtēšana;

 • ārējo akreditāciju novērtējums un analīze.


Starpprogrammu līmenī pēc Senāta vai BSA metodiskās padomes lēmuma var noteikt studiju programmas auditu, kurā iesaistās gan auditējamās, gan citu programmu akadēmiskais personāls. Studiju programmas iekšējā auditā tiek vērtēti:

1) studiju programmas vadības sistēmas efektivitāte: pašnovērtējuma ziņojuma informācija, kā arī analizēti iebildumi un priekšlikumi, kas saņemti un norādīts, cik no tiem īstenoti vai, ja nav īstenoti, analizēti cēloņi;

2) atgriezeniskās saites analīze: kāda ir studiju programmas vadības un akadēmiskā personāla pieejamība (pieņemšanas laiki, to atbilstība apmeklētāju skaitam, risināmo jautājumu loks, ieteikumi efektivitātes uzlabošanai, piemēram, par kompetenču sfēru sadali starp augstskolas administrāciju).

3) ar programmas īstenošanu saistītās dokumentācijas un faktu pārbaude: vai pārskata gada laikā arhīvam nodota normatīvajiem aktiem atbilstošā studiju programmas dokumentācija (tiek saņemts arhīva apstiprinājums), kā arī pārbaudīts, kā un cik ilgi tiek uzglabāti programmā studējošo referāti un kursa darbi.

Ja pašnovērtējuma ziņojumu analīzē vai BSA darbībā konstatētas ar izglītības kvalitātes jautājumiem saistītas būtiskas problēmas, dibinātāji un Senāts izveido darba grupu šo problēmu izpētei. Darba grupas sastāvu un tās darbības laiku nosaka atbilstoši risināmajai problēmai. Darba grupas iegūtie rezultāti tiek ņemti vērā BSA vadībai pieņemot lēmumus.


^ Akadēmijas līmenī kvalitātes jautājumi tiek risināti ar Studiju metodiskās padomes palīdzību, kas darbojas saskaņā ar Senāta apstiprināto Studiju metodiskās padomes nolikumu. Studiju metodiskās padomes mērķis ir uzlabot akadēmijā iegūtās izglītības kvalitāti, piedaloties akadēmijas stratēģijas izstrādē, kā arī studiju un ar tām saistīto organizatorisko jautājumu risināšanā.

Padomes uzdevumi ir:

1) izstrādāt un uzlabot studiju organizāciju;

2) risināt studiju metodoloģiskos un metodiskos jautājumus;

3) sniegt padomus akadēmijas vadībai racionālai un mērķtiecīgai intelektuālo un materiālo resursu izlietošanai;

4) pieņemt lēmumus ar studijām saistītos jautājumos, kuri nav Akadēmijas pārstāvības, vadības un lēmējinstitūciju kompetencē.

Padomes sastāvu veido BSA studiju prorektors, studiju programmu direktori un filiāļu pārstāvji. ^ Ex officio Padomes darbā var piedalīties BSA rektors un BSA dibinātāji. Būtisku ar studiju programmu īstenošanu saistītu jautājumu izlemšanā tiek uzaicināti piedalīties arī studējošo pārstāvji.


Atgriezeniskā saite ar studentiem. Studējošo viedoklis ir svarīgs izglītības kvalitātes nodrošināšanā. Informācija par kvalitāti un studējošo vērtējums tiek iegūts:

1) tiešā kontaktā ar studējošajiem nodarbībās un ārpusnodarbību saskarsmē;

2) katru semestri notiekošajās studējošo aptaujās, pēc kurām tiek noteikti docētāju reitingi un kurās studējošajiem ir iespēja brīvi izteikt savu viedokli par akadēmiju kopumā, studiju programmu, studiju infrastruktūru un katru docētāju, kas strādājis ar viņiem konkrētajā semestrī;

2) no studējošo pārstāvjiem akadēmijas lēmējinstitūcijās;

3) ar Studentu pašpārvaldes starpniecību.


Lielākā daļa BSA īstenoto programmu ir profesionālās augstākās izglītības programmas, tādēļ īpaša nozīme ir regulārai sadarbībai dažādos līmeņos ar darba devējiem:

1) jaunas programmas izveidošanā, darba tirgus prasību noskaidrošanā un pieprasījuma izvērtēšanā;

2) studējošo prakšu organizēšanā.


BSA iepriekšējā pieredze ar prakses vietām tiek nodrošināta reāla atgriezeniskā saite, kas sniedz informāciju par trūkumiem praktikanta teorētiskajā sagatavotībā, ja tādi pastāv, kā arī ļauj kontrolēt programmas docētāju praktisko kompetenču līmeni un docējamo priekšmetu saturu, nepieciešamības gadījumā tos koriģējot, lai tajos tiktu iekļauti praksei svarīgi jautājumi:

1. darba devēju līdzdalība kvalifikācijas darbu, bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanas komisijās;

2. darba devēju pasūtīto projektu un kopējo projektu īstenošana.


Izšķirošā nozīme studiju programmas kvalitātes nodrošināšanā ir studiju programmas padomei, kas izvērtē iepriekšējā studiju gada pieredzi, plāno darbu nākošajam studiju gadam, seko studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijai, kā arī veic stratēģisko studiju procesa plānošanu.


2. BSA Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”profesijas standartā „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”


Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” tika izstrādāta atbilstoši augstākās izglītības profesionālās izglītības standartam (Latvijas Republikas 2001.gada 20.novembra MK Noteikumi Nr.481) un BSA likumam.

Iepazīstoties ar tabulās norādīto studiju kursu saturu, var secināt, ka programma nodrošina uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartā noteikto zināšanu un prasmju apguvi, kā arī profesionālās augstākās izglītības standarta prasības.

Profesijas standartā uzņēmumu un iestāžu vadītāja zināšanas un prasības var tikt iegūtas un izpildītas, studējot disciplīnas, ko var apvienot vairākās grupās: komercdarbības būtiskās funkcionālās sfēras; teorētiskās ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošinošās zināšanas; integrējošās zināšanas un prasmes, vispārējās zināšanas un prasmes.

Tabula Nr. 9

Uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartā norādīto prasību izpildeNr.p.k.

Zināšanas (pēc standarta)

Baltijas Starptautiskās akadēmijas studiju programmas disciplīnas, kas nodrošina attiecīgo zināšanu ieguvi

1.

Komercdarbības būtiskās funkcionālās sfēras

1.1.

Mārketinga vadīšana

Mārketings, Starptautiskais mārketings un stratēģiskās mārketinga komunikācijas, Stratēģiskais e-mārketings atpūtas un izklaides industrijā, Teritoriālais mārketings, Pieredzes mārketings

1.2.

Finanšu vadīšana, finanšu un vadības grāmatvedība

Budžeta plānošana un investīciju projektu novērtēšana

1.3.

Personāla vadīšana un vadības psiholoģija, darba tiesiskās attiecības

Starpprofesionāļu komandas vadība, Augstskolas pedagoģija, Profesionālās darbības tiesiskais nodrošinājums, Patērētāju uzvedība atpūtas un izklaides jomā, Producēšana, Kreatīvas domāšanas tehnoloģijas

1.4.

Ražošanas/pakalpojumu organizēšana, loģistika, vadības informācijas sistēmas, kvalitātes sistēmu vadība, darba aizsardzība

Menedžments, Stratēģiskā vadība atpūtas un izklaides industrijā, Pakalpojumi cikvēkiem ar īpašām vajadzībām atpūtas un izklaides jomā , Starptautisko projektu vadība atpūtas un izklaides jomā, Sabiedrisko attiecību vadība, Kvalitātes vadības sistēmas, Intelektuāla kapitāla vadīšana, Inovatīvās tehnoloģijas atpūtas un izklaides jomā

1.5.

Komercdarbības likumdošana

Profesionālās darbības tiesiskais nodrošinājums, Intelektuāla kapitāla vadīšana

2.

Teorētiskās ekonomikas un vadības zinību izpratni un apguvi nodrošinošās zināšanas

2.1.

Ekonomikas teorija

Uzņēmējdarbības ekonomika atpūtas un izklaides jomā

2.2.

Ekonomiski matemātiskās metodes

Mārketinga pētījumi, Informācijas tehnoloģijas tūrisma un viesmīlības jomā

3.

Integrējošas zināšanas un prasmes

3.1.

Stratēģiskā vadīšana

Stratēģiskā vadība atpūtas un izklaides industrijā, Starptautiskais mārketings un stratēģiskās mārketinga komunikācijas, Starptautisko projektu vadība atpūtas un izklaides jomā, Sabiedrisko attiecību vadība, Kvalitātes vadības sistēmas, Intelektuāla kapitāla vadīšana, Atpūtas un izklaides industrija, Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadība

3.2.

Starptautiskā komercdarbības vide

Globalizācija un kultūru dažādība, Kultūras tirgi un kultūras procesi, Starptautisko projektu vadība atpūtas un izklaides jomā, Inovatīvās tehnoloģijas atpūtas un izklaides jomā

4.

Vispārējās zināšanas un prasmes

4.1.

Valsts valoda

Lietišķās komunikācijas un pārrunu process, Uzņēmējdarbības ētika un lietišķā etiķete, Prezentācija, moderācija, animācija

4.2.

Svešvaloda

Biznesa angļu valoda multikultūras vidē

4.3.

Komunikāciju prasmes

Lietišķās komunikācijas un publiskās uzstāšanās kultūra, Vizuālā komunikācija, Prezentācija, moderācija, animācija, Uzņēmējdarbības ētika un lietišķā etiķete


Apgūstamās prasmes, kuras paredz profesijas standarts, sagrupētas 10. tabulā

^ Tabula Nr.10

Uzņēmumu un iestāžu vadītāja profesijas standartā norādīto prasību izpilde


Nr.

Apgūtas prasmes

Studiju kursi BSA

1.

Kopīgās profesionālās prasmes

Globalizācija un kultūru dažādība, Menedžments, Stratēģiskā vadība atpūtas un izklaides industrijā, Kultūras tirgi un kultūras procesi, Stratēģiskais e-mārketings atpūtas un izklaides industrijā, Starptautiskais mārketings un stratēģiskās mārketinga komunikācijas, Starpprofesionāļu komandas vadība, Spēļu teorija, Uzņēmējdarbības ētika un lietišķā etiķete, Mārketinga pētījumi, Augstskolas pedagoģija

2.

Vispārējās prasmes un spējas

Intelektuāla kapitāla vadīšana, Kvalitātes vadības sistēmas, Biznesa angļu valoda multikultūras vidē, Lietišķās komunikācijas un publiskās uzstāšanās kultūra, Kreatīvas domāšanas tehnoloģijas, Vizuālā komunikācija, Informācijas tehnoloģijas tūrisma un viesmīlības jomā, Pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atpūtas un izklaides jomā, Pieredzes mārketings

3.

Specifiskās prasmes profesijā

Uzņēmējdarbības ekonomika atpūtas un izklaides jomā Atpūtas un izklaides industrija, Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadība, Ilgspējīga attīstība atpūtas un izklaides jomā un vides aizsardzība, Starptautisko projektu vadība atpūtas un izklaides jomā, Patērētāju uzvedība atpūtas un izklaides jomā, Budžeta plānošana un investīciju projektu novērtēšana, Producēšana


Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” mācību disciplīnu analīze rāda, ka standartā noteiktais speciālistam nepieciešamais zināšanu līmenis tiek nodrošināts studiju programmā.

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” nodrošina profesijas standartā „Uzņēmumu un iestāžu vadītājs” paredzēto zināšanu un prasmju apguvi, profesionālo kompetenču attīstīšanu.


^ Tabula Nr.11

Maģistra studiju programmas atbilstība 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam


N.p.k.

Izglītības standartā izvirzītās prasības

Studiju programma paredz

1.

Maģistra studiju programmas apjoms

(ne mazāk kā 40 KP)

60/80*

2.

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē

(ne mazāk kā 7 KP)

20

3.

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi

(ne mazāk kā 5 KP)

8

4.

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi

(ne mazāk kā 2 KP)

2

5.

Brīvas izvēles studiju kursi (C daļa) (ne mazāk kā 2 KP)

4

6.

Prakse (ne mazāk kā 6 KP)

6

7.

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darbs (ne mazāk kā 20 KP)

20


* Sagatavošanas semestris


^ Tabula Nr.12

Studiju moduļi

Uzņēma vadības modulis

Stratēģiskā vadība atpūtas un izklaides industrijā;

Starptautisko projektu vadība atpūtas un izklaides jomā;

Intelektuāla kapitāla vadīšana;

Kvalitātes vadības sistēmas;

Starpprofesionāļu komandas vadība;

Komunikācijas

modulis

Starptautiskais mārketings un stratēģiskās mārketinga komunikācijas;

Biznesa angļu valoda multikultūras vidē;

Stratēģiskais e-mārketings atpūtas un izklaides industrijā;

Lietišķās komunikācijas un publiskās uzstāšanās kultūra;

Vizuālā komunikācija;

Prezentācija, moderācija, animācija;

Patērētāju uzvedība atpūtas un izklaides jomā;

Pieredzes mārketings;

Pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atpūtas un izklaides jomā;

Teritoriālais mārketings

Radošās industrijas modulis

Atpūtas un izklaides industrija;

Kreatīvas domāšanas tehnoloģijas;

Spēļu teorija;

Producēšana;

Prezentācija, moderācija, animācija

Starpkultūru un kulturoloģijas modulis

Globalizācija un kultūru dažādība;

Kultūras tirgi un kultūras prakses;

Biznesa angļu valoda multikultūras vidē;

Starptautisko projektu vadība atpūtas un izklaides jomā;

Atpūtas un izklaides industrija

Stratēģiskās vadīšanas modulis

Ilgspējīga attīstība atpūtas un izklaides jomā un vides aizsardzība;

Budžeta plānošana un investīciju projektu novērtēšana;

Inovatīvās tehnoloģijas atpūtas un izklaides jomā;

Teritoriālais mārketings


Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” pilnībā atbilst LR MK noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”.

Studiju plani skatīt pielikumā Nr. 1.


^ 3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls


3.1. BSA Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma “Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” akadēmiskā personāla saraksts


Augstākās profesionālās izglītības kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no visa studiju procesa organizācijas, kurā mācībspēkiem ir atkarīgi liela loma. Tā kā visas profesionālās izglītības programmas ir fokusētas uz darba tirgus prasībām, mācībspēkiem ir jābūt mūsdienu prasībām atbilstošām zināšanām par attīstību konkrētajā nozarē un praktiskai darba pieredzei attiecīgajā jomā. Tiks plaši pielietota vieslektoru ar profesionālās aprindās atzītām zināšanām un prasmēm aicināšana semināru veikšanai.


^ 3.2. Studiju programmas “Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” akadēmiskā personāla nodrošinājums (skaitliskais sastāvs un kvalifikācija)


Saskaņā ar BSA Senāta lēmumu par augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas “Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” ieviešanu, programmas nodrošināšanā ir iesaistītas 24 personas no BSA akadēmiskā personāla, starp tām 18 (75%) BSA ir pamatdarba vieta (skat. 17. tab).

No kopējā skaita 13 (54%) personām ir doktora grāds (skat. tab. 18).

Visām 24 personām ir ilgstošas līgumattiecības ar BSA.

BSA augstākās izglītības profesionālās maģistra studiju programmas “Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” akadēmiskā personāla procentuālais sastāvs

Tabula Nr. 13

Proporcionālais akadēmiskais sastāvs

(pamatdarbs un blakus darbā)

^ Akadēmiskais personāls kopā

tai skaitā strādā BSAPamatdarbs

Blakusdarbs

cilvēku skaits

%

cilv.

%

cilv.

%

24

100

18

75

6

25Tabula Nr. 14

Akadēmiskā personāla sastāvs

^ Programmas īstenošanas personāls kopā

Tajā skaitā ar

doktora grādu


Tajā skaitā ar maģistra grādu

^ Tajā skaitā profesionāļi – praktiķi ar augstāko izglītību

Cilvēku skaits

Proc. (%)

Cilv.

%

cilv

%

cilv.

%

24

100

13

54

10

42

1

4


Tabula Nr. 15

Akadēmiskā personāla pamatdarbā nodarbināto docētāju sadalījums pēc ieņemamiem amatiem


Nr.

Ieņemamais amats

^ Programmā nodarbināto skaits

1

Profesors

-

2

As.profesors

4

3

Docents

11

4

Lektors

6

5

Asistents

-

6

Specialists

3
Kopā

24
Download 2.71 Mb.
leave a comment
Page2/39
Date conversion01.12.2012
Size2.71 Mb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх