แบบประมวลรายวิชา (Course Syllabus) icon

แบบประมวลรายวิชา (Course Syllabus)


Загрузка...
скачать


FM04-QP01-03


แบบประมวลรายวิชา (Course Syllabus)


1. รหัสวิชา (Course number) 3303569

2. จำนวนหน่วยกิต (Course credit) 2 หน่วยกิต

3. ชื่อวิชา (Course title) สถิติประยุกต์ทางเภสัชวิเคราะห์
(Applied Statistics in Pharmaceutical Analysis)

4. คณะ/ภาควิชา (Faculty/Department) คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี

5. ภาคการศึกษา (ต้น/ปลาย/ฤดูร้อน) Semester (First/Second/Summer) ต้น

6. ปีการศึกษา (Academic year) 2550

7. ชื่อผู้สอน (Instructor/Academic staff) รองศาสตราจารย์ นวลศรี นิวัติศัยวงศ์
อาจารย์ ดร. วัลลภา ทาทอง

8. เงื่อนไขรายวิชา (Condition)

8.1 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Prerequisite)^ 2603282 STAT BIO SCIENCE

8.2 วิชาบังคับร่วม (Corequisite) -

8.3 วิชาควบ (Concurrent) -

9. สถานภาพของวิชา (วิชาบังคับ/วิชาเลือก) Status (Required/Elective)
วิชาบังคับเลือกประจำสาขาเภสัชกรรมผลิตภัณฑ์ แขนงเทคโนโลยีเภสัชกรรม

10. ชื่อหลักสูตร (Curriculum) เภสัชศาสตรบัณฑิต

11. วิชาระดับ (Degree) ปริญญาตรี

12. จำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์ (Hours/Week) บรรยาย 2 ชม./สัปดาห์

13. เนื้อหารายวิชา (Course description)

การนำสถิติมาใช้ในการจัดการข้อมูลทางเภสัชวิเคราะห์ ได้แก่ ความเที่ยง ความแม่น ความคลาดเคลื่อน ขนาดของตัวอย่าง การตัดค่าที่สงสัยออก แผนภูมิการควบคุมคุณภาพ การประมาณค่าที่แท้จริง เส้นปรับเทียบ และการเปรียบเทียบข้อมูลของการวิเคราะห์

Application of statistics in treatment of pharmaceutical analysis data such as precision, accuracy, error, sample size, outlier, quality control chart, estimation of true value, calibration curve and comparison of analytical data.

^ 14. ประมวลการเรียนรายวิชา (Course outline)

14.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป และ/หรือ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Learning objectives/Behavioral

objectives) ให้นิสิตสามารถ

- จัดการข้อมูลทางเภสัชวิเคราะห์ (treatment of analytical data)

- แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่คำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์


^ 14.2 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์ (Learning contents)


ลำดับชั่วโมง/ปฏิบัติการที่

หัวข้อที่สอน

จุดเน้นหรือรายละเอียดย่อยของ


หัวข้อที่สอน

หมายเหตุ


1-2

บทนำ

แนะนำรายวิชา และความรู้พื้นฐานทางสถิติ

– Random variables

– Probability Distributions

– Sample Statistics

– Measurement as Random Variables

ในแต่ละหัวข้อ


- แสดงตัวอย่าง

ข้อมูลด้าน

เภสัชวิเคราะห์

- คำนวณค่า

สถิติด้วยเครื่องคิดเลข เปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการคำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

-การหาค่า analytical performance

จะยึดเกณฑ์

ตาม ICH guideline และ

pharmacopoeial guideline

3-4

ความเที่ยง

– การหาค่าความไม่แน่นอนของการวัด

(quantifying measurement uncertainty)

– การหาจำนวนตัวเลขนัยสำคัญของ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์

– การหาค่าความเที่ยงของวิธีวิเคราะห์

วัตถุดิบ เภสัชภัณฑ์ และสารปนเปื้อน – การเลือกใช้ค่าสถิติเพื่อแสดงความเที่ยง

ของผลการวิเคราะห์ เช่น SD vs RSD,

SD vs SEM

– การหาน้ำหนักต่ำสุดของสารที่ชั่งได้

จากเครื่องชั่งที่ทราบค่าความเที่ยง

5-6

ความแม่น

– การหาค่าความแม่นของวิธีวิเคราะห์

วัตถุดิบ เภสัชภัณฑ์ และสารปนเปื้อน

– การเลือกใช้ค่าสถิติเพื่อแสดงความแม่น

ของผลการวิเคราะห์ เช่น %error

%recovery
ลำดับชั่วโมง/ปฏิบัติการที่

หัวข้อที่สอน

จุดเน้นหรือรายละเอียดย่อยของ


หัวข้อที่สอน

หมายเหตุ


7-8

ความคลาดเคลื่อน

– ประเภท แหล่งที่มา การควบคุม

การหาค่า การป้องกันและแก้ไข

ความคลาดเคลื่อน
9

ขนาดของตัวอย่าง

– การหาจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการ

วิเคราะห์ โดยพิจารณาจากความเที่ยง

และความแม่นของวิธีวิเคราะห์

10-11

การตัดค่าที่สงสัยออก

– เกณฑ์ในการตัดค่าที่สงสัยออก เช่น

Dixon test

12-13

แผนภูมิการควบคุม

คุณภาพ

– การสร้างและการใช้แผนภูมิการควบคุม

ในงานด้านการวิเคราะห์ (analytical

performance)

14-15

การประมาณค่าที่แท้จริง

– การประมาณค่าที่แท้จริงแบบจุด และ

แบบช่วง ซึ่งนำไปสู่การกำหนด

purity rubric และ %labeled amount

ในเภสัชตำรับ

16-21

เส้นปรับเทียบ

– regression analysis และmeasures of

model adequacy

– ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับ

ค่าที่อ่านได้จากเครื่อง และการปรับ

เปลี่ยนข้อมูล (data transformation) เพื่อ

ให้เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น โดย

พิจารณาจาก scatter plot

– การเตรียมเส้นปรับเทียบ โดยคำนึงถึง

รูปแบบที่จะใช้ (standard curve vs

standard addition method)

สารมาตรฐาน ช่วงความเข้มข้นที่จะใช้

จำนวนครั้ง (replication) ที่จะวิเคราะห์ใน

แต่ละความเข้มข้น
ลำดับชั่วโมง/ปฏิบัติการที่

หัวข้อที่สอน

จุดเน้นหรือรายละเอียดย่อยของ


หัวข้อที่สอน

หมายเหตุ

เส้นปรับเทียบ (ต่อ)

– การประยุกต์ใช้เส้นปรับเทียบ เช่น

การหาปริมาณ การประเมินว่าสามารถ

ควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลรบกวนการ

วิเคราะห์ได้หรือไม่

– กรณีใดที่สามารถใช้วิธีวิเคราะห์แบบ

single point ได้
22-23

การทดสอบสมมุติฐานและการวิเคราะห์ความแปรปรวน

– z test, t test และ F test

– analysis of variance และ multiple

comparison (one and two Factors)

24-28

การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
การเปรียบเทียบ

– ค่าเฉลี่ยที่ได้จากวิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น

ใหม่กับค่าที่ระบุในสารมาตรฐาน

– ค่าเฉลี่ยที่ได้จากวิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น

ใหม่กับค่าเฉลี่ยที่ได้จากวิธีมาตรฐาน

– ความเที่ยงของวิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น

ใหม่กับความเที่ยงของวิธีมาตรฐาน

– ความแม่นของวิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น

ใหม่กับความแม่นของวิธีมาตรฐาน

– ความเที่ยงระหว่างนักวิเคราะห์

เพื่อใช้ในการประเมินการทำงานของ

นักวิเคราะห์

– การเปรียบเทียบระหว่างเส้นปรับเทียบ

ที่ได้จากการวิเคราะห์สารมาตรฐานกับ

เส้นปรับเทียบที่ได้จากการวิเคราะห์

ตัวอย่างที่เลียนแบบตัวอย่างจริง

29-30

Discussion
การประยุกต์ใช้ สำหรับงานวิจัย งาน
ด้านการเตรียมข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียน
ตำรับยา และการประเมินคุณภาพของ
ยาเพื่อการจัดซื้อ


^ 14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน (Method) บรรยาย

r การบรรยาย (Lecture) ชั่วโมง/ครั้ง/คาบ/ร้อยละ 28/14/14/93
(hour/time/period/percent)

r การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture and discussion) ชั่วโมง/ครั้ง/คาบ/ร้อยละ………
(hour/time/period/percent)

r การระดมสมอง และการอภิปรายกรณีศึกษา 2/1/1/7

เพื่อให้รู้จักการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา (hour/time/period/percent)

(Brainstorming and discussion of case study so that students learn to analyze and solve

problems)

r การสรุปประเด็นสำคัญ หรือการนำเสนอ ชั่วโมง/ครั้ง/คาบ/ร้อยละ……….

ผลของการสืบค้นหรือผลของงานที่ได้รับมอบหมาย (hour/time/period/percent)

(Making a summary of the main points or presentation of the results of researching or the

assigned tasks)

r อื่นๆ (Others) …………………………………… ชั่วโมง/ครั้ง/คาบ/ร้อยละ………..

(hour/time/period/percent)

14.4 สื่อการสอน (Media)

  • ผ่นใสและแผ่นทึบ (Transparencies and opaque sheets)

  • ื่อนำเสนอในรูปแบบ (Powerpoint media)

  • สื่ออิเล็กทรอนิกส์ / เว็บไซต์ (Electronics and website media)

  • ื่นๆ (Others) เทปวีดิทัศน์, เอกสาร

14.5 การมอบหมายงาน ผ่านระบบเครือข่าย (Assignment through Network System)

14.5.1 ข้อกำหนดวิธีการมอบหมายงาน และส่งงาน (Assigning and Submitting Method)

14.5.2 ระบบจัดการการเรียนรู้ที่ใช้ (Learning Management System)

14.6 การวัดผลการเรียน (Evaluation)

14.6.1 การประเมินความรู้ทางวิชาการ ร้อยละ 70

(Assessment of academic knowledge) (percent)

14.6.2 การประเมินการทำงานหรือกิจกรรมในชั้นเรียน ร้อยละ 10

(Assessment of work or classroom activities) (percent)

14.6.3 การประเมินผลงานที่ได้มอบหมาย ร้อยละ 20

(Assessment of the assigned tasks) (percent)

14.6.4 อื่นๆ (Others) ................................................................... ร้อยละ.....

(percent)

15. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ (Reading list)

^ 15.1 หนังสือบังคับ (Required texts)-

15.2 หนังสืออ่านเพิ่มเติม (Supplementary texts)

1. The United States Pharmacopeia, 30th revision. The Nation Formulary, 25th ed. The United

States Pharmacopeial Convention, Rockville (2007).

2. Beebe, K.R., Pell, R.J. and Seasholtz, M.B. Chemometrics: A Practical Guide. John Wiley &

Sons, New York, 1998.

3. Draper, N.R. and Smith, H. Applied Regression Analysis. John Wiley & Sons, New York,

1966.

4. Eurachem. Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement. 2rd ed., 2000.

5. Mendham, J., Denney, R.C., Barnes, J.D. and Thomas, M. Vogels’s Textbook of Quantitative

Chemical Analysis. 2nd ed. Prentice Hall, Harlow, 2000.

6. Miller, J.C. and Miller, J.N. Statistics for Analytical Chemistry. 3th ed. Ellis Horwood,

New York, 1987.

7. Skoog, D.A., West, D.M. and Holler, F.J. Fundamentals of Analytical Chemistry. 7th ed.,

Saunder College Publishing, Fort Worth, 1996.

8. Taylor, L.K. Quality Assurance of Chemical Measurements. Lewis Publishers, Michigan,

1987.

15.3 บทความวิจัย/บทความวิชาการ (ถ้ามี) –

15.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (Electronic Media or Websites)

16. การประเมินผลการเรียนการสอน

16.1 การประเมินการสอน ใช้รูปแบบใดจาก 12 รูปแบบ ของมหาวิทยาลัย หรือรูปแบบอื่น

(กรณีที่ใช้รูปแบบอื่นกรุณาส่งให้ส่วนประกันคุณภาพด้วย)

– ใช้แบบประเมินของทางมหาวิทยาลัย (กส.3)

16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผ่านมา (ระบุว่าได้ดำเนินการในเรื่องใดบ้าง

เช่น ปรับปรุงเนื้อหา สื่อการสอน วิธีการสอน เป็นต้น)

– ผู้สอนนำผลการประเมินการสอนครั้งที่ผ่านมา มาปรับปรุงการสอนในด้านเนื้อหา สื่อการ

สอน และวิธีการสอน

16.3 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์ที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระบุว่าได้ดำเนินการคุณลักษณะด้านใด ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนด)

– ได้ดำเนินการคุณลักษณะทั้ง 4 ด้าน คือ สติปัญญาและวิชาการ ทักษะและวิชาชีพ คุณธรรม

และสังคม

หมายเหตุ : รายละเอียดการสอนของผู้สอนแต่ละท่านอยู่ในเอกสารการสอนของผู้สอนท่านนั้นๆ

Download 131.63 Kb.
leave a comment
Date conversion03.10.2011
Size131.63 Kb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх