I sējums icon

I sējums


Similar
I sējumsЗагрузка...
страницы: 1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41
return to the beginning
скачать

Kursa saturs.

 1. Functional exponents.

 2. Grammar / Structures in Detail

 3. Themes for vocational domains.

 • Parties in court.

 • Witnesses.

 • Evidence.

 • Presumption.

 • Criminal justice.

 • Preliminary examination.

 • Privilege.

 • Confessions.

 • Crime.

 • Punishment.

 • The British police officer.

 • Types of legal profession.

 • Solicitors and barristers in Gr. Britain.

 • Judges in Gr. Britain.

 • The jury system.

 • The bench.

 • Coroner`s Courts.

 • The court system of England & Wales.

 • The court system of the USA.

 • Attorneys in the USA.

 • Court Martial Proceedings in England.

 • British Jurisdiction. Parliament.

 • British Jurisdiction. Judicial Precedent.

 • British Jurisdiction. Secondary sources of law.

 • The system of government of Gr. Britain.

 • The system of government of the USA.

 • Political parties of Gr. Britain and the USA.

 • The Electoral system of Gr. Britain.

 • The Electoral system of the USA.

 • The Constitution of Gr. Britain.

 • The constitution of the USA.

 • The Common Law.

 • Statute Law.

 • Legal rights, legal wrongs.

 • Contract & Copyright.

 • Law of Contract.

 • Consideration.

 • Law of property.

 • Sale of goods. Terms of the Contract.

 • EC Law.

 • Criminal Law-Public Law.

 • The United Nations.

 • Charter of the UN.

 • Statute of the International Court of Justice.

 • Universal Declaration of Human Rights.
 1. Prasības klausītājiem: eksāmens
 1. Kurss tiek pasniegts angļu valodā.
 1. Literatūra:

 1. “Headway” ( intermediate ) Students book Workbook John & Liz Soars, Oxford University Press, 1996

 2. “Headway” ( upper - intermediate ) Students book Workbook John & Liz Soars, Oxford University Press, 1996

 3. Adam j. Longman. Dictionary of Business English, Moscow, 1993

 4. Advertising and the Promotion Industry. Maggse Jo St. John. Prentice Hall, 1994

 5. BBC Business English.Roger Owen. BBC English, 1992

 6. English – Russian dictionary for lawyers.S. Andrianov, Moscow, 1993

 7. English for businessmen.Moscow, 1991

 8. English for Law. Macmillan Publisbers, 1994

 9. English Grammar in Use, Cambridge, University Press, sec. edition. Raymond Murphy, 1994.

Supplementary exercises, 1997

 1. Grammar Practice for Intermediate Student. Longman, 1990

 2. Jarget vocabulary. Penguin Books, 1995

 3. Just English ( English for lawyers ), T. Shishkina, Moscow, 1996

 4. Keys to management. David Cotton. Longman, 1996

 5. Law and Business.S. Shushinskaya, Moscow, 1999

 6. Legal English for beginners.V. Drizule, Latvian University, 1993

 7. Legal rights, legal wrongs. BBC World Service, 1996

 8. Lets talk business. Sita Learning System. Paul A. Greighton. Part I, part II, 1986

 9. Managing Public Relations. James E. Grunig, 1983

 10. Marketing. An Introductory Course. Sita Learning System. Stephan Holowaty, 1991

 11. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. S. Hornby. Oxford.

 12. Russian English foreisn Trade and foreisn economic dictionary, Moscow, 1991

 13. Samples of the business contracts, Riga, 1995

 14. We are in business.Susan Norman. Longman.Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literātūras sarakstā!


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Apdrošināšana

Angļu valodā: Insurance


 1. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.
 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.
 1. Kredītpunkti: 1 KP
 1. Kursa autors: Dr. ek. V.Tomiļins
 1. Kursa mērķis:

Dot priekšstatu par apdrošināšanas pamatjēdzieniem un pamatprincipiem. Iepazīstināt ar apdrošināšanas tirgu un apdrošināšanas veidiem.


 1. Kursa uzdevumi:

Apmācības laikā dot iespēju iegūt detalizētas un argumentētas zināšanas par apdrošināšanas tiesisko pamatu, dot prasmi iegūtās zināšanas pielietot praktiskajā darbībā


 1. Kursa saturs.

 1. Latvijas apdrošināšanas tirgus apskats

 2. Apdrošināšanas tiesiskais pamats

 3. Apdrošināšanas vadība. Valsts apdrošināšanas pārraudzība

 4. Īpašuma apdrošināšana

 • Ēku, dzīvokļu, juridisko un fizisko personu īpašuma apdrošināšana

 • Kravu, kuģu, lidmašīnu un mājdzīvnieku apdrošināšana.

 • Sauszemes transporta līdzekļu apdrošināšana.

 • LR likums “Par zemes transporta līdzekļa īpašnieka atbildības apdrošināšanu”.

 1. Personas apdrošināšana

 • Dzīvības apdrošināšana.

 • Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem

 • Bērnu apdrošināšana

 • Veselības apdrošināšana

 • Veselības apdrošināšana ārzemju ceļojuma laikā

 • Pensijas apdrošināšana
 1. Prasības klausītājiem: eksāmens
 1. Kurss tiek pasniegts angļu valodā.
 1. Literatūra:

 1. Страховое дело.Учебник. Под ред. проф.Л.И.Рейтмана M. 1992

 2. Apdrošināšana: pamatprincipi un prakse. Sastādītājs Dr. Deivids Blends, Rīga 1995. 395 lpp.

 3. Страховой портфель. Книга предпринимателя, страховщика , страхового менеджера. M. 1994 640 с.

 4. Страхование от А до Я. Ассоциация страхового права M. 1996. 624 с.

 5. Экономика и страхование. Энциклопедический словарь. М. 1996. I-X/ 528 c.

 6. Коммерческое страхование.(справочник). Под ред. Т.Г.Александровой, О.В.Мещеряковой. 1996.

 7. Страховое право. Лекции преп. В.Р.Идельсона. Под ред. к.э.н. Р.Т.Юлдашева. M. 1995.

 8. Ингосстрах. Опыт практической деятельности. Сборник материалов по вопросам практики страхования. (Учебное пособие под ред. В.П.Кругляка). M. 1996

 9. Latvijas apdrošinātāju asociācija 1997.g. 48 lpp.


Normatīvie akti


 1. Закон ЛР "О страховании" от 12.01.1993.

 2. Закон ЛР "О договоре страхования" от 10.06.1998.

 3. Закон ЛР "О страховых обществах и надзоре за ними" (Ziņotājs, 1998, 15)Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literātūras sarakstā!


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Ārvalstu konstitucionālās tiesības

Angļu valodā: Foreign states constitutional law

 1. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.
 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.
 1. Kredītpunkti: 3 KP
 1. Kursa autors: doc.K.Matvejevs

 2. Kursa mērķis:

iepazīstināt studentus ar ārvalstu konstitucionālo tiesību pamatiem


 1. Kursa uzdevumi:

apgūt pamatzināšanas par dažādu ārvalstu konstitucionālajām tiesību īpatnībām


 1. Kursa saturs.

 1. Ārvalstu konstitucionālās tisības kā tiesību un zinātnes nozare un mācību disciplīna.

 2. Ārvalstu konstitūcija.

 3. Personas konstitucionālais statuss ārvalstīs.

 4. sabiedrības sociālekonomiskās struktūras, politiskās sistēmas un garīgās dzīves konstitucionālie principi.

 5. Politisko partiju, sabiedrisko organizāciju un kustību radīšanas un darbības tiesiskā regulēšana.

 6. Valdīšanas formas ārvalstīs .

 7. Valst iekārtas teritoriāli-politiskās formas.

 8. Valsts režīma konstitucionālie principi.

 9. Vēlēšanu tiesības, vēlēšanu sistēmas un referendums.

 10. Valsts galva ārvalstīs.

 11. Parlaments ārvalstīs.

 12. Valdība un valsts aparāts.

 13. Tiesu varas konstitucionālie pamati.

 14. Pašvaldības un pārvaldes vietējie organi.

 15. ASV konstitucionālo tiesību pamati.

 16. Lielbritānijas konstitucionālo tiesību pamati.

 17. Francijas konstitucionālo tiesību pamati.

 18. Vācijas konstitucionālo tiesību pamati.

 19. Japānas konstitucionālo tiesību pamati.

 20. Indijas republikas konstitucionālo tiesību pamati.
 1. . Prasības klausītājiem: eksāmens

 2. Kurss tiek pasniegts krievu valodā.
 1. Literatūra:

 1. З Черниловский. всеобщая история государства и права. М.: Юрист, 1995. (И другие издания книги.)

 2. Г.Фёдоров. история государства и права зарубежных стран. Л.: изд. Лен. университета, 1977.

 3. Н.Краженинникова. История права востока. М.: изд. Росс. Открытого университета, 1994.

 4. Хрестоматия по всеобщей по всеобщей истории государства и права под ред. З.Черниловского. М., 1994.

 5. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. М.: Юридическая литература, 1984.

 6. У.Бэрием. Суд присяжных заседателей. М., 1995.

 7. В.Савельев. гражданский кодекс Германии. М.: Юрист, 1994.

 8. Я.Шпренгер, Т.инститорис. Молот ведьм. Саранск, 1991.

 9. Н.Земон. Возвращение Мартена Герра. М.: Прогресс, 1990.

 10. Е.Черняк. Судьи и заговорщики. М.: Мысль, 1994.

В.Эбенстайл. Закон. Государство. Народ. Журнал «Знание – сила», 1990. №11.


Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā!


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Ārvalstu tiesību vēsture.

Angļu valodā: History foreign states and foreign states legislation.


 1. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.
 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.
 1. Kredīt punkti: 5 KP
 1. Kursa autors: doc. K.Matvejevs.
 1. Kursa mērķis:

dot studentiem iespēju konkretizēt apgūtās teoretiskās zināšanas ārvalstu tiesību vēsturē.


 1. Kursa uzdevumi:

iepazīstināt studentus ar ārvalstu tiesību vēsturi


 1. Kursa saturs.

 1. Seno Austrumu valsts un tiesības

 2. Valsts un tiesības antīkajās tiesībās

 3. Viduslaiku valsts un tiesības. (feodālā valsts un tiesības)

 4. Valsts un tiesības Centrālajā un DienvidAustrumEiropā

 5. Valsts un tiesības Āzijas valstīs

 6. Valsts un tiesības jaunajos laikos

 7. ASV un Rietumeiropas valsts un tiesības pēc I. Pasaules kara.
 1. Prasības klausītājiem: ieskaite, eksāmens
 1. Kurss tiek pasniegts krievu valodā.
 1. Literatūra:

Normatīvie materiāli

 1. Buržuāzisko valstu konstitūcijas un likumdošanas akti XVII.- XIX, M. 1957

 2. Valsts un tiesību vēstures hrestomātija,/ Z. Ēerilovska red., M. 1973, 1984

 3. Seno Austrumu vēstures hrestomātija, 1.sēj., M. 1980

 4. Feodālās valsts un tiesību pieminekļu hrestomātija, M. 1961

 5. Senās Romas vēstures hrestomātija, M. 1987

 6. Viduslaiku vēstures hrestomātija,/S. Skazkina red., 1. sēj., M. 1961- 1963

 7. Jaunās vēstures hrestomātija, 1.sēj., M. 1963

Literatūra

 1. Всеобщая история государства и права,/под ред. К.И. Батыра, М. 1993

 2. История история государства и права зарубежных стран,/под ред. О. А. Жидкова, Н.А. Крашенниковой, ч.1-2, М. 1988- 1991

 3. История история государства и права зарубежных стран,/под ред. П.Н. Галанзы, О.А. Жидкова, т.1, М. 1963

 4. История государства и права зарубежных стран (рабовлдение и феодализм),/под ред. И.Б. Галанзы, Б.С. Громакова, М. 1980

 5. Новыцкий И.Б. Основы римского права, М. (любое издание)

 6. Римское частное право, /под ред. И.Б. Новыцкого, И.С. Перетерского, М. 1995

 7. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права, М. 1983

 8. Жидков О.А. Антитрастовское законодательство на службе монополий, М. 1976

 9. Марксистско- ленинская общая теория государства и права. Исторические типы государства и права, М. 1871

 10. Савельев В.А. Германский Гражданский кодексс, М. 1994

 11. Савельев В.А. Римское частое право, М. 1994

 12. Черниловский З.М. От Маршалла до Уоррена: очерки истории Верховного суда США, М. 1982^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Banku likumdošana

Angļu valodā: Bank legislation

 1. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.
 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.
 1. Kredītpunkti: 1 KP
 1. Kursa autors: lek. V.Kairovs
 1. Kursa mērķis:

dot priekšstatu par bankas darbības tiesikiem pamatiem 1. Kursa uzdevumi:

apgūt zināšanas par bankas darbības likumdošanas bāzi,

prast pielietot tās normas praktiskā darbībā


 1. Kursa saturs.

 • Bankas tiesība kā kompleksā tiesību nozāre – vispārejs raksturojums.

 • Bankas LR likumdošana - vispārejs raksturojums.

 • LR likums “Par Latvijas Banku”.

 • LR likums “Par kreditu iestāžu” kā tiesību kreditu iestāžu darbības pamats - vispārejs raksturojums.

 • Latvijas kreditu iestāžu sistēma.

 • Latvijas Bankas tiesību statuss.

 • Latvijas Bankas pamatfunkcijas.

 • Latvijas Bankas organizācijas struktūra.

 • Latvijas komercbankas (KB) – tiesību statuss.

 • Latvijas KB iestāde.

 • KB darbības licenzēšana.

 • KB pamatkapitals, veidi, izmers, formēšanas kārtība.

 • KB pamatkapitala palielināšana un samazināšana.

 • Akcijas, tās veidi un kategorijas.

 • Akciju emisija (aizvērta, publiskā).

 • Akciju izlaišana noteikumi. Emisijas prospekts.

 • KB akcionēra tiesības.

 • KB akciju pāriešana uz citu personu īpašumā.

 • Obligācijas.

 • KB organizāciju struktūra.

 • KB akcionēru vispārēja sapulce – sasaukšanas kārtība, kompetence.

 • KB padome.

 • KB valdīšana.

 • KB darbības kontrole un revīzija. Latvijas Bankas vadošā loma kontroles par KB darbības realizācijā. Iekšais in ārējs audits.

 • KB juridiskā kalpošana: uzdevumi, pamatprasības.

 • Tiesību jautājumi KB darbības drošības nodrošināšana.

 • Bankas pamatoperāciju tiesību regulēšana.

 • Kontu atvēršanas, apkalpošanas un aizvēršanas kārtība – ligumu attiecību starp KB un klientu raksturojums.

 • Bankas ieguldījumu tiesību regulēšana.

 • Trastu operācijas.

 • Operācijas ar ārvalstu valutu – ligumu attiecību raksturojums.

 • Kreditēšana: jēdziens, veidi.

 • Kreditu klasifikācija.

 • Kreditu ligums: jēdziens, saturs.

 • Atbildība par neizpildīšanu vai nepareizu izpildīšanu ar aizņēmeiju saistības pēc kredita ligumu.

 • Saistību pēc kredita ligumu izpildīšanas nodrošināšana.

 • Bankas garantija: jēdziens, saturs, atbildība, registrēšanas kārtība.

 • Ieķīlāšanas attiecības, tās regulēšana ar Latvijas Civiltiesību, ar citiem normatīviem aktiem.

 • Komērieķīlāšana.

 • Ieķīlāšanas ligums.

 • Ieķīlāšanas ņēmēja tiesības.

 • Ipoteka.

 • Ipotekas registrācijas kārtība zemes grāmatā.

 • KB likvidācijas processa tiesību regulēšana.

 • Tiesību atbildība KB darbības sfērā: [amatojumi, veidi.

 • Pilsoņu tiesāšanas kārtība pēc lietam par kreditu parādus piedzīšanu – tiesību pamatojums.

 • Ar KB prāsību pieprāsījumu pie parādnieku uzrādīšanas pamatojumi un kārtība.

 • KB juristu dalīšana tiesu processā, tās tiesīgumi.

 • Tiesību risinājuma pēc KB prāsību izpildišana.

 1. Prasības klausītājiem: ieskaite
 1. Kurss tiek pasniegts krievu valodā.
 1. Literatūra:

 1. Закон о Банке Латвии. Принят 19.05.92.

 2. Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. М., 1994

 3. Олейник О. Основы банковского права. М.: Юрист, 1997.

 4. Финансовое и банковское право. М.Инфа. М., 1994.

 5. Финансовое право. Изд. Бек. М., 1995.

 6. Финансовое право. М.: Юрист, 1996.

 7. Правовое регулирование банковской деятельности. М., 1997


Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā!


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Baznīcas tiesības

Angļu valodā: Canon law

 1. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.
 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.
 1. Kredītpunkti: 1 KP
 1. Kursa autors: doc.V.Bagirovs

 2. Kursa mērķis:

iepazīstināt studentus ar baznīcas tiesisko attiecību regulēšanas pamatprincipiem

 1. Kursa uzdevumi:

izveidot priekštatu par baznīcas tiesību pamatiem

 1. Kursa saturs.

 1. Baznīca un tiesības

 2. Baznīcas tiesības avoti

 3. Baznīcas sastāvs un iekārtošana

 4. Baznīcas pārvaldes organi

 5. Baznīcas varas veidi

 6. Pareizticīgās baznīcas attiecībā pret pārejām konfesijām un valstīm
 1. Prasības klausītājiem: ieskaite

 2. Kurss tiek pasniegts krievu valodā.
 1. Literatūra:

 1. « Закон о религиозных организациях ». Закон ЛР от 07. 09. 95.

 2. « О свободе совести и религлозных объединениях ». Закон РФ от 26. 09. 97.

 3. Ципин В. А. Церковное право. М.: МФТИ, 1996.

 4. Суворов Н. Учебник церковного права. М.: 1908.

 5. Никольский Н. М. История русской церкви. М.: Политиздат, 1985.

 6. Хопко Фома. Основы православия. Минск: « Полифант », 1991.

 7. Атеистический словарь. М.: Политиздат, 1986.

 8. Николин А. Церковь и государство. Изд. Сергиевского монастыря, 1997.

 9. Сборник церковно – гражданских постановлений в России, относящихся до лиц православного духовенства. Сост. Н. Александров, Спб, 1860.

 10. Архимандрит Иоанн. Опыт церковного законоведения, Спб, 1851.

 11. Аганов А. Б. « Церковь и исполнительная власть ». Государство и право, 1998. № 4, стр. 19 – 25.Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā!


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Biznesa drošība

Angļu valodā: Business security


 1. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.
 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.
 1. Kredītpunkti: 1 KP
 1. Kursa autors: doc. V.Zemļjanovs
 1. Kursa mērķis:

Studentiem jāprot ievest un lietot modernu drošības tehniku, ikdienā ievērot drošības prasības, organizēt un vadīt drošības pasākumu ieviešanu uzņēmumā. 1. Kursa uzdevumi:

Studentiem jāzina un jāprot:

 • aparāta kategorizēšanu;

 • pielietot kriminālkodeksu;

 • nozieguma sastāva elementus;

 • personiskajai apsardzei izvirzītas prasības;

 • uzvedības algoritmus ekstremālās situācijās;

 • atklātos un slēptos aizsardzības veidus;

 • orientēties intelektuālo īpašumu aizsargājošos dokumentos;

 • izdalīt komercnoslēpumu kā aizsardzības objektu;

 • zināt drošības dienesta būtību, tā veidošanu;

 • īpašuma aizsardzības problēmas mehanismu;

 • zināt, kā aizsargāt ofisu;

 • AITL kā KD līdzekļus;

 • praktiski pielietot zināšanas īpašuma aizsardzībā;

 • gūt priekšstatu par aizsardzības reglamentējošu dokumentu izstrādāšanu.
 1. Kursa saturs.
 1. Ievads.

 2. Biznesa drošības pamatjēdzieni.

 3. Personiskā drošība.

 4. Krimināltiesiskā aizsardzība kā personiskās drošības nodrošināšanas veids.

 5. Personiskā apsardze.

 6. Ekstremālās situācijas jēdziens.

 7. Intelektuālā īpašuma jēdziens.

 8. Intelektuālā īpašuma aizsardzības veidu salīdzinošā analīze.

 9. Komercnoslēpums kā aizsardzības objekts.

 10. Firmas drošības dienesta jēdziens.

 11. Komercnoslēpuma glabāšana.

 12. Izpratne par īpašumu.

 13. Fiziskā aizsardzība.

 14. Aizsardzības inženiertehniskie līdzekļi.

 15. Īpašuma aizsardzība.

 16. Pārskata lekcija.
 1. Prasības klausītājiem: eksāmens, kontroldarbi
 1. Kurss tiek pasniegts krievu valodā.
 1. Literatūra:
 1. Курс предпринимательства. А.Хоскинг. М.: «Международные отношения», 1993.

 2. Предпринимательство и безопасность. С.Б.Козлов, Е.В. Иванов. Части: 1, 2, 3. М.: «Универсум», 1991.

 3. Безопасность предпринимательской деятельности в США. А.В.Крысин. М.: Издание Академии экономики, финансов и права, 1994.

 4. Энциклопедия малого бизнеса или как вести своё дело. (Управление, финансы, налоги, страхование, маркетинг. Безопасность). М., 1994.

 5. Энциклопедия личной безопасности. Э.Бэскинд. М.: «Аквариум№, 1994.

 6. Частная охрана. С.Э.Журавлёв. М.: Издание международной ассоциации боевых искусств «ШОУ ДАО» и Оздоровительного научно-информационного центра «Здоровье народа2, 1994.

 7. Оружие самозащиты. Каталог-справочник. М.: «Империал», 1993.

 8. Как себя защитить. В.И.Андрейчук. Ленинград: Московский государственный институт физкультуры имени О.Ф.Лесгаффа совместно с СО «Жордижмед», 1990.

 9. Оружие шпиона 1993-94. Каталог-справочник. М.: «Империал», 1994.

 10. Школа безопасности. Г.Цвилэк. м.: «эксмо», 1995.

 11. Четыре рубежа защиты имущества. И.С.Измайлов. как уберечься от квартирных краж. Практические советы и справочные материалы. М., 1992.

 12. Практика защиты коммерческой тайны в США. Руководство по защите Вашей деловой информации. М.: СО «Crocus International», 1991.

 13. Язык жестов. Алан Пиз. Воронеж: ЖОО «МОДЭК», 1992.^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Cilvēktiesības

Angļu valodā: Persons law

 1. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.
 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.
 1. Kredītpunkti: 1 KP
 1. Kursa autors: lek.B.Ciļevīčs

 2. Kursa mērķis:

iepazīstināt ar cilvēktiesību pamatiem


 1. Kursa uzdevumi:

apgūt zināšanas par cilvēktiesību avotiem un starptautiskiem normatīviem aktiem cilvēktiesības jomā


 1. Kursa saturs.

 1. Cilvēka tiesību filozofija

 2. Cilvēka tiesību aizstāvības starptautiskā sistēma

 3. Cilvēka tiesību Harta

 4. Diskriminācijas jēdziens. Diskriminācijas aizliegums. Konvencijas pret rasismu un aparteīdu

 5. Tiesības uz dzīvību

 6. Tiesības uz brīvību un personisko neaizskaramību. Cilvēka tiesības un tiesvedība

 7. Ticības, domas un vārda brīvības. Pārvietošanas brīvība

8. Pašnoteikšanās tiesības

 1. Bērnu tiesības

 2. Tiesības uz patvērumu un bēgļu tiesības. Pilsonība un civēka tiesības

 3. Sociālās un ekonomiskās tiesības

 4. Eiropas cilvēka tiesību Konvencija un tās papildprotokoli

13. Starpvaldību organizācijas un to loma cilvēka tiesību aizsardzībā

 1. Novērošanas (monitoringa) un kontroles sistēma

 2. Minoritāšu tiesības

 3. Pamattautu tiesības

17. Humanitārās tiesības

 1. Nevalstiskās cilvēktiesību organizīcijas (NVO)

 2. Situācija ar cilvēka tiesībam Latvijā
 1. Prasības klausītājiem: ieskaite

 2. Kurss tiek pasniegts krievu valodā.
 1. Literatūra:

 1. Cilvēka tiesības, Starptautisko dokumentu krajums. Red.J.Bojars, R., “Zvaigzne”, 1992.

 2. Latvijas Republikas Pamatlikumi. R., “Kamene”, 1995

 3. Latvijas valsts cilvektiesību aizstavības un veicinašanas programma, apstiprinata LR Ministru kabineta sede 1995.gada 24.janvārī

 4. Права человека. Сборник международных документов. ООН, Нью-Йорк, 1989

 5. Права человека и судопроизводство. Собрание международный документов. ОБСЕ, Варшава, 1995

 6. Л.Левин. Права человека: вопросы и ответы, ЮНЕСКО, 1993

 7. Р.Мюллерсон. Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 1991

 8. Механизм в области прав человека. Изложение фактов №1, ООН, Женева, 1989

 9. Международный билль о правах человека. Изложение фактов №2, ООН, Женева, 1990

 10. Консультативное обслуживание и техническая помощь в области прав человека. Изложение фактов №3, ООН, Женева, 1989

 11. Документы борьбы против пыток. Изложение фактов №4, ООН, Женева, 1990

 12. Насильственные или недобровольные исчезновения лиц. Изложение фактов №6, ООН, Женева, 1991

 13. Процедуры предоставления и рассмотрения сообщений. Изложение фактов №7, ООН, Женева, 1991

 14. Права коренных народов. Изложение фактов №9, ООН, Женева, 1989

 15. Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Изложение фактов №12, ООН, Женева, 1991

 16. Международное гуманитарное право и права человека. Изложение фактов №13, ООН, Женева, 1991

 17. Гражданские и политические права: комитет по правам человека. Изложение фактов №15, ООН, Женева, 1991

 18. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. Изложение фактов №16, ООН, Женева, 1992

 19. Международные материалы по правам меньшинств. Составители Х.Краг, Н.Вахтин. Санкт-Петербург, 1992

 20. Human Rights. A compilation or international instruments. New York, 1988

 21. Human Rights Reader. Ed. by Ed.Garsia, Manila, 1990

 22. Documenta of the Human Dimension of the OSCE 1975-1995, Ed. by S.McGoldrick, Warsaw, 1995

 23. Human Rights: Questions and Answers. UN, New York, 1988

 24. Basic Rules of the Geneva Conventions and Their Additional Protocols. International of the Red Cross, Geneva, 1983

 25. Declaration of Minimum Humanitarian Standards. Abo, 1991

 26. UN High commisioner on Refugees: Information Paper, UN, Geneva, 1993

 27. F.Capotorti. Study of the Rights of Persono belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. UN Study Series, Nr.5, New York, 1991

 28. Minority Rights. Fact Sheet Nr.18, UN, Geneva, 1993

 29. The UN Minority Rights Declaration. Ed.A.Philips, A.Rosas, Turku/Abo, 1993

 30. Tht Protection of Ethnic and Linguistic Minorities in Europe. Ed.J.Packer, KMyntti, Abo, 1993

 31. The Rights of the Child. Fact Sheet, Nr.10, Geneva, 1991

 32. Standard Formats: a Tool i the Documentation of Human Rights Violations. Oslo, HURIDOCS, 1992Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā!


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Civilprocess

Angļu valodā: Civil process

 1. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.
 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.
 1. Kredītpunkti: 5 KP
 1. Kursa autors: doc.A.Luckovs

 2. Kursa mērķis:

iepazīstināt studentus ar civilpropcesa priekšmetu, principiem un procesuāli tiesiskām attiecībam

 1. Kursa uzdevumi:

apgūt zināšanas par civilprocesa pamatjēdzieniem, civilprocesa vispārīgiem noteikumiem, prasību un neprasību tiesvedībā, izpildu procesu 1. Kursa saturs.

 1. Civilprocess kā juridiska zinātne un mācību kurss

 2. Subjektīvo civltiesību aizstāvības formas

 3. Civillietu pakļautība

 4. Civilprocess kā tiesību nozare (civilprocesuālās tiesības)

 5. Civilprocess kā tiesvedība civillietās

 6. Civilprocesuālās tiesiskās attiecības

 7. Civilprocesuālā forma

 8. Prasības lietu dalībnieki

 9. Civillietu piekritība

 10. Prasība

 11. Tiesas izdevumi civillietās

 12. Pierādīšana un pierādījumi civillietās

 13. Prasības lietu ierosināšana

 14. Civillietu sagatavošana iztiesāšanai

 15. Prasības lietu iztiesāšanai

 16. Pirmās instances tiesas nolēmumi

 17. Tiesvedība lietās, kas rodas no adninistratīvi tiesiskajām

 18. Sevišķās tiesāšanas kārtība

 19. Tiesvedība apelācijas instancē

 20. Tiesvedība kasācijas instancē

 21. Civillietujauna izskatīšana pēc tiesas nolēmumu stāšanās

 22. Izpildu procesa vispārīgie noteikumi

 23. Jurisdikcijas iestāzū aktu piespiedu izpildes līdzekļi

 24. Ārvalstu pilsoņu un organīzāciju tiesiskais stāvoklis Latvijas Republikas civilpocesā

 25. Civiltiesisko strīdu izskatīšana šķīrējtiesās
 1. Prasības klausītājiem: eksāmens

 2. Kurss tiek pasniegts krievu valodā.
 1. Literatūra:

 1. V.Bukovskis. Civilprocesa mācības grāmata. Rīga, 1993.

 2. Civilprocess. Latviešu konvencijas vārdnīca. 2.sēj.

 3. L.Kantors. Atzīšanas prasība Latvijas civilprocesā. Rīga, 1936.

 4. Latvija. Likumi un lēmumi. Civilpocesa likums. Sast.f.Konrads.Rīga.,1939.

 5. P.Lejiņš. Civilprocess, Rīga, 1940.

 6. J.Rozenbergs, I.Bruģis, Padomju civilprocesuālās tiesības.

Rīga,Zvaigzne,1978.

 1. D.Vatmani. Tiesības uz aizstāvību. Rīga, Liesma, 1975.

 2. Д.Гомиек. Путеводитель по Европейской Конвенции о защите Прав Человека. Совет Европы, 1994.

 3. А.А.Добровольский, С.А.Иванова. Основные проблемы исковой формы защиты права.Издательство московского университета,1979

 4. А.Н.Кожухарь. Права на судебную защиту в исковом производстве. Кишинев, Шитница, 1989.

 5. Leo Rosenberg. Lehrbucch des deutchen Zivilprozessrechts, 1960.

 6. U.S.Federal rules of civil procedure, 1991.


Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā!


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Civiltiesības.Ģimenes tiesības

Angļu valodā: Civil law - law of domestic relations

 1. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.
 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.
 1. Kredītpunkti: 1 KP
 1. Kursa autors: doc.V.Bagirovs

 2. Kursa mērķis:

dot studentiem pamatzināšanas ģimenes tiesību nozarē, īpaši laulības un ģimenes esošā ļikumdošanā


 1. Kursa uzdevumi:

apgūt detalizētas zināšanas nacionālā un starptautiskā ģimenes ļikumdošanā


 1. Kursa saturs.

 1. Ģimenes tiesību principi un avoti

 2. Laulības noslēgšana un pārtraukšana

 3. Laulāto personības bez īpašuma un īpašumtiesības

 4. Bērnu iscelsmes un atteikšana

 5. Adoptēšanas noteikumi

 6. Vecāku vara

 7. Radniecība un svainība

 8. Atbildnība un aizbildniecība

 9. Tiesas izskatīšanas īpatnības lietās, kas izriet no laulības -ģimenes tiesiskajām attiecībām

 10. Civillstāvokļa aktu reģistrācija

 11. Bāreņu un apgabal tiesu darbības pamati

 12. Ģimenes attiecības starptautiskajās privāttiesībās 1. Prasības klausītājiem: ieskaite

 2. Kurss tiek pasniegts krievu valodā.
 1. Literatūra:

 1. Normatīvie akti

 1. Антокольская М.В. «Семейное право», М., Юрист, 1996

 2. Белякова А.М., Ворожейкин Е.М. «Советское семейное право», М.,

 3. Юридическая литература, 1974

 4. Веберс Я.Р. «Семейное право», Р., ЛГУ, 1970 (лат.яз.)

 5. Гильман Ю.М. «О новом кодексе о браке и семье ЛССР», Р., Президиум коллегии адвокатов,1969.

 6. Ершова Н.М.»Имущественные правоотношения в семье», М., Наука, 1979.

 7. Иванова Н.А.,Королев Ю.А.Сегудин П.И. «Новое в законодательстве о браке и семье»,М., Юридическая литература, 1970Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā!


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Civiltiesības.Intelektuālā īpašuma tiesības

Angļu valodā: Civil law - law of intellectual property

 1. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.
 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.

 2. Kredītpunkti: 3 KP
 1. Kursa autors: doc.V.Bagirovs

 2. Kursa mērķis:

apgūt pamatzināšanas mūsdienu intelektuālā īpašuma aizsardzības nozarē, bet īpaši autortiesībās, blakus tiesībās, preču zīmēs un rūpniecības paraugos.


 1. Kursa uzdevumi:

apgūt zināšana par intelektuālā īpašuma aizsardzību nacionālajās, Krievijas un starptautiskajās darbojošajās likumdošanas normās;

prast orientēties likumdošanā, kas regulē tiesiskās attiecības radošu darbu izveidošanas, reproducēšanas un izplatīšanas nozarē;


 1. Kursa saturs.

 1. Ievads disciplīnas kursā.

 2. Autortiesību aizsardzība.

 3. Patentu tiesību jēdziens, objekti un subjekti.

 4. Autora noformēšana uz patentu.

 5. Patenta un tiesību pārkāpumi, kuri izriet no patenta aizsardzības.

 6. Preču zīme kā tiesību objekts.

 7. Preču zīmes izmantošana un tiesiskā aizsardzība.

 8. Rūpniecības paraugi kā tiesību objekts.

 9. Autortiesība un patenta īpašnieka tiesības uz rūpniecības paraugiem.
 1. Prasības klausītājiem: eksāmens

 2. Kurss tiek pasniegts krievu valodā.
 1. Literatūra:

Normatīvie akti:

 1. «Об авторском праве и побочном праве». Закон ЛР от 11.05.93

 2. «Патентный закон». Закон ЛР от 30.03.95

 3. «О товарных знаках». Закон ЛР от 09.03.93

 4. «Об охране промышленных образцов». Закон ЛР от 04.05.93

 5. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, Парижский Акт от 24.07.71

 6. Парижская конвенция об охране промышленной собственности, Стокгольмская редакция от 14.07.67

Literatūra:

 1. Азбука авторского права. – М., 1982

 2. Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. – М., 1957

 3. Богуславский М.М. Вопросы авторского права в международных отношениях. – М., 1973

 4. Боденхаузен Г. Парижская конвенция об охране промышленной собственности. Комментарии. – М., 1977

 5. Гаврилов Э.П. Советское авторское право. – М., 1984

 6. Гордон М.Ф. Советское авторское право. – М., 1955

 7. Гражданское и торговое право капиталистических государств. Под ред. Васильева Е.А. – М., 1993, гл. XXIII – XIV, с. 471 - 514

 8. Иоффе О.С. Основы авторского права. – М., 1969

 9. Комментарий к ГК РСФСР. – М., 1982, разделы IV, V иVI, с. 558 – 631

 10. Корчагин А.Д., Талянский В.Б. и др. Как защитить интеллектуальную собственность в России. – М., 1995

 11. Кузнецов М.Н. Охрана авторских прав в международном частном праве. – М., 1986

 12. Матвеев Ю.Г. Международные конвенции по авторскому праву. – М., 1978

 13. Международные конвенции об авторском праве. Комментарии. – М., 1982

 14. Патентоведение. – М., 1984

 15. Права на результаты интеллектуальной деятельности. Авторское право. Патентное право, другие исключительные права. Составитель Дозорцев В.А. – М., 1994

 16. Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. – М., 1956

 17. Соболева Т.А., Суперанская А.В. Товарные знаки. – М., 1989

 18. Чернышёва С.А. Правоотношения в сфере художественного творчества. – М., 1979

 19. Шатров В.П. Международное сотрудничество в области изобретальского и авторского права. – М., 1982

 20. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. – М., 1994

 21. Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. – М., 1976


Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā!


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Civiltiesības. Lietu tiesības.

Angļu valodā: Civil law. Property law.

2. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.

 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.
 1. Kredīt punkti: 3 KP

 2. Kursa autors: prof. J.Bergholcas.

 3. Kursa mērķis:

apgūt zināšanas par īpašuma tiesību (privātā, kooperatīvā, pašvaldības, sabiedrisko organizāciju un valsts) problēmām, kā arī civiltiesību vispārējās normām, ko lieto gan visu, gan atsevišķu īpašuma formu regulēšanā.


 1. Kursa uzdevumi:

 • īpašuma tiesību un lietu tiesību izpēte;

 • tiesisko problēmu, kas saistītas ar privatizācijas, denacionalizācijas un zemes reformas veikšanu Latvijas Republikā, analīze;

 • sniegt studentiem zināšanas, kas saistītas ar Latvijas Republikas, Krievijas, Vācijas un citu valstu esošās civilās likumdošanas izpēti, kā arī - ar rakstisko darbu (referātu, rakstu, bakalaura un citu darbu) sagatavošanu.
 1. Kursa saturs.

 1. Ievads

 2. Īpašuma tiesības un lietas

 3. Īpašumtiesību realizēšana

 4. Pilsoņu īpašumtiesības

 5. Juridisko personu īpašuma tiesības

 6. Valsts īpašuma tiesības

 7. Pašvaldību īpašuma tiesības

 8. Sabiedriskā īpašuma tiesības

 9. Servitūti. Uzufrukts

 10. Ķīla. Izpirkums. Hipotēka

 11. Īpašuma tiesību un citu lietu tiesību aizsardzība
 1. Prasības klausītājiem: eksāmens.
 1. Kurss tiek pasniegts krievu valodā.
 1. Literatūra:

 1. Гражданское право. Учебник ч.1./ Под ред. проф. А.Ф. Сергеева и проф. Ю.К. Толстого, М. 1996 (разд. 2; “Вещное право” стр. 312- 456)


Papildus literatūra

 1. Гражданское право. Учебник Т.1/ Отв. ред. проф. Е.А. Суханов, М. 1994 (разд. “Вещное право”)

 2. Алексеев С.С. Кодекс цивилизованного рынка,// Гражданский кодекс РФ ч.2, Комментарии, М. 1996

 3. Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России, М. 1996

 4. Собственность: право и свобода./ Отв. ред. Е.А. Скрипилев, М. 1992

 5. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте, М. 1991

 6. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права, М. 1994

 7. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права, Казань 1991

 8. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1908.г.), М. 1995

 9. Покровский И.А. Гражданское право в его основных проблемах, М. 1918

 10. Тютрюневъ. Гражданское право, Юрьевъ. 1922

 11. Вишневский А.А. Залоговое право, М. 1995

 12. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность, М. 1948

 13. Гражданское и торговое право капиталических стран, М. 1993

 14. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву, Л. 1949

 15. Веберс Я.Р. Правосубьектность граждан в советском и семейном праве, Рига 1976

 16. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права, М. 1972

 17. Белякова А.М. Гражданско- правовая ответственность за причинение вреда, М. 1986

 18. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законость, М. 1976

 19. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности, М. 1991

 20. Практикум по гражданскому праву,/ Под ред. Н.И. Коваленко, М. 1997

 21. Latvijas Republikas Civillikuma Komentāri. Īpašums. (927.-1129.), sast. A. Grūtups, R. 1996

 22. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības. Saistību tiesības, R. 1996

 23. J. Rozenfelds. Lietu tiesības, R. 1994

 24. A. Grūtups, E. Krastiņš. Īpašuma reforma Latvijā, R. 1995

 25. V. Sinaiskis. Civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības, R. 1996

 26. K. Torgāns. Komentāri par saistību tiesībām Civillikumā, R. 1927

 27. A. Švābe. Vecākās zemnieku tiesības, R. 1927

 28. A. Bitāns. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi, R. 1997

 29. Civilini tiese. Vad. ats. red. V. Staskonis, Vilnius 1997

 30. Horn N., Kötz H., Leser H. German private and commercial law: an introduction. Oxford 1982

 31. Scott Robert E., Lieslie GauglasL. Contract Law and Theory. Virginia, Charlotteswille, 1993

 32. V. Mikelinas. Problems of Civil Liability: Comparative Aspects, Summary of Monograph Social Sciences Law, Vilnius 1995Normatīvie akti


 1. Latvijas Republikas 1937. gada Pilsonības likums, Rīga 1993;

 2. Krievijas Federācijas Civilkodekss. Pirmā daļa, M. 1995;

 3. Krievijas federācijas Civilkodekss. Otrā daļa, M. 1996;

 4. Kodeks Cywilny, Krakow 1990Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā!


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Civiltiesības.Mantojuma tiesības

Angļu valodā: Civil law - law of succesion

 1. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.
 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.
 1. Kredītpunkti: 1 KP
 1. Kursa autors: doc.V.Bagirovs

 2. Kursa mērķis:

dot studentiem pamat zināšanas par mantojuma tiesībām kā LR Civillikuma sastāv daļu


 1. Kursa uzdevumi:

apgūt zināšanas par esošā likuma normām un prast pielietot tās praktiskā darbībā 1. Kursa saturs.

 1. Mantojuma tiesības pamat jēdzieni

 2. Pēclikumiskā mantošana

 3. Mantošana pēc testamenta

 4. Mantošana pēc līguma

 5. Mantojuma atklāšana, tā aizsardzība un mantojuma prasība

 6. Mantojuma pieņemšana un saņemšana

 7. Mantinieku savstarpējās attiecības un mantojamās mantas sadalīšana

 8. Mantojuma pārtraukšana un mantojuma tiesību zaudēšana

 9. Mantošana starptautiskās privāttiesūbās
 1. Prasības klausītājiem: ieskaite

 2. Kurss tiek pasniegts krievu valodā.
 1. Literatūra:

 1. Гражданский закон ЛР 1937 г. (вторая часть - “Наследственное право”)

 2. “О внесении изменений в часть о наследственном праве Гражданского закона 1937 г. Латвийскоя Республики ”Закон ЛР от 07. 07. 1992 г.

 3. “О времени и порядке вступления в силу вводной части, частей о наследственном праве и вещном праве восстановленного Гражданского закона 1937 г. Латвийской Республики ”Закон ЛР от 07. 07. 1992 г.

 4. “О применении статей 1, 2, 5, и 22 Закона Латвийской Республики ”О времени и порядке вступления в силу вводной части, частей о наследственном праве и вещном праве восстановленного Гражданского закона 1937 г. Латвийской Республики”, Постановление Президиума Верховного Совета ЛР от 03. 12. 1992.

 5. “Закон о нотариате 1937 г.”, восстановлен в действие Законом ЛР от 01.06.1993.

 6. Гражданско-процессуальный кодекс ЛР

 7. “Порядок ввоза в Латвию унаследованного имущества, предметов личного потребления и предметов быта”, Правила КМ ЛР N 351


Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā!


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Civiltiesības. Vispārējā daļa.

Angļu valodā: Civil law – common part.

 1. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.
 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.
 1. Kredīt punkti: 3 KP
 1. Kursa autors: doc. A.Baikovs.
 1. Kursa mērķis:

apgūt civiltiesību pamatjēdzienus un kategorijas, rekomendētos avotus;


 1. Kursa uzdevumi:

jāspēj izmantot civiltiesību zināšanas praktisko uzdevumu risināšanu.


 1. Kursa saturs.

1. Civiltiesību priekšmets, metodoloģija un sistēma

2. Civiltiesību principi

3. Civiltiesību avoti

4. Civiltiesību normu pielietošana

5. Tiesiskās attiecības pēc civiltiesībām

6. Fiziskas personas kā civiltiesību subjekti

7. Juridiskās personas kā civiltiesību subjekti

8. Civiltiesību objekti

9. Civiltiesību un pienākumu rašanās, izmainīšanās un pārtraukšanas iemesli

10. Darījumi

11. Civiltiesību realizēšana un pienākumu pildīšana

12. Pārstāvniecība. Pilnvara

13. Pilsoņa tiesību aizsardzība

14. Civiltiesību realizēšanas un aizstāvības termiņi

15. Personīgie nemateriālie labumi un to aizsardzība


 1. Prasības klausītājiem: ieskaite
 1. Kurss tiek pasniegts krievu valodā.
 1. Literatūra:

 1. Latvijas Republikas Satversme // Ziņotājs, 1994, Nr. 6;

 2. Latvijas Republikas 1991. gada 10. decembra konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”,// Ziņotājs, 1992.g. Nr. 4/5;

 3. Latvijas Republikas pilsonības likums;

 4. Latvijas Republikas 1994. gada 8. jūnija likums “Par likumu un citu Saeimas, valsts Prezidenta un Ministru Kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas un stāšanās spēkā kārtību”, // Saeimā un MK, 1994.g. 21. jūnijs;

 5. Latvijas Republikas Civilprocesa kodekss, 249- 2666 p.;

 6. Latvijas Republikas 1994. gada 22. jūlija “Pilsonības likums”, // Latvijas Vēstnesis. Dokumenti, 1994. 10. burtn.;

 7. Latvijas Republikas 1993. gada 23. oktobra likums “Par civilstāvokļa aktiem”// Ziņotājs, 1993.g. Nr. 32;

 8. Latvijas Republikas 1990. gada 26. septembra likums “Par uzņēmējdarbību”// Ziņotājs 1990, Nr. 42;

 9. Latvijas Republikas 1991. gada 23. janvāra likums “Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību”, // Ziņotājs 1991.g. Nr. 9/10;

 10. Latvijas Republikas 1993. gada 18. maija likums “Par akciju sabiedrībām”,// Ziņotājs 1993.g.Nr. 24/25;

 11. Latvijas Republikas 1991. gada 5. februāra likums “Par līguma biedrībām”,// Ziņotājs 1991.g. Nr. 11/12;

 12. Latvijas Republikas 1991. gada 23. aprīļa likums “Par paju sabiedrībām”,// Ziņotājs 1991.g. Nr. 23/24;

 13. Latvijas Republikas 1991. gada 17. decembra likums “Par bezpeļņas organizācijām”,// Ziņotājs 1992.g. Nr. 6/7;

 14. Latvijas Republikas 1992. gada 8. janvāra likums “Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu, zemnieku saimniecībām un individuālo darbu “,// Ziņotājs 1992.g. Nr. 6/7;

 15. Latvijas Republikas 1991. gada 13. augusta likums “Par kooperatīvām biedrībām (biedrības pēc kopīgas darbības veida”,// Ziņotājs 1991.g.Nr. 35/36;

 16. Latvijas Republikas 1991. gada 5. marta likums “Par pašvaldības uzņēmumu”,// Ziņotājs 1991.g.Nr. 17/18;

 17. Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likums “Par valsts uzņēmumu”,// Ziņotājs 1991.g. Nr. 1/2;

 18. Latvijas Republikas 1990. gada 13. decembra likums “Par profesionālajām apvienībām”,// Ziņotājs 1991.g. Nr. 3/4;

 19. Latvijas Republikas 1992. gada 15. decembra likums “Par sabiedriskajām organizācijām un apvienībām”,// Ziņotājs 1993.g. Nr. 1/2;

 20. Latvijas Republikas 1995. gada 7. septembra likums “Par reliģiozām organizācijām”,// Saeimā un MK, 1995.g. 11. oktobris;

 21. Latvijas Republikas 1992. gada 28. janvāra likums “Par biržām”,// Ziņotājs 1992.g. Nr. 10;

 22. Latvijas Republikas 1996. gada 12. septembra likums “Par uzņēmuma maksātnespēju un uzņēmējsabiedrībām”,// Latvijas Vēstnesis. Dokumenti 1996, Nr. 16;

 23. Latvijas Republikas 1997. gada 18. jūlija likums “Par konkurenci”,//Saeimā un MK, 1997, 6. augusts;

 24. Latvijas Republikas 1990. gada 20. novembra likums “Par uzņēmumu Reģistru”,// Ziņotājs 1990.g. Nr. 49;

 25. Latvijas Republikas 1991. gada 5. novembra likums “Par ārvalstu investīcijām Latvijas Republikā”,// Ziņotājs 1991.g. Nr. 46;

 26. Latvijas Republikas 1995. gada 23. augusta likums “Par vērtspapīriem”,// Latvijas Vēstnesis 1995, 10. burtn.;

 27. Latvijas Republikas 1995. gada 16. marta likums “Par privatizācijas sertifikātiem”,// Latvijas Vēstnesis 1995, 4. burtn.;

 28. Latvijas Republikas 1995. gada 12. janvāra likums “Par Latvijas hipotēku un zemes banku”, // Latvijas Vēstnesis 1995, 1. burtn.;

 29. Latvijas Republikas 1993. gada 29. maija likums”Par zemes grāmatām”, // Ziņotājs 1993.g. Nr. 21/22;

 30. Latvijas Republikas 1993. gada 9. marta likums”Par tirdzniecības zīmēm”,// Ziņotājs 1993.g. Nr. 18/19;

 31. Latvijas Republikas 1993. gada 4. maija likums “Par rūpniecisko paraugu apsardzi”,// Ziņotājs 1993.g. Nr. 24/25;

 32. Latvijas Republikas 1993. gada 6. aprīļa likums “Par augu šķirņu aizsardzību”,// Ziņotājs 1993.g. Nr. 18;

 33. Latvijas Republikas 1993. gada 11. maija likums “Par autortiesībām un blakustiesībām”,// Ziņotājs 1993.g. Nr. 26;

 34. Latvijas Republikas 1995. gada 30. marta patentu likums,// Latvijas Vēstnesis. Dokumenti 1995, 9. burtn.;

 35. Latvijas Republikas 1994. gada16. jūnija likums “Par izlozēm un azartspēlēm”,// Latvijas Vēstnesis. Dok. 1994, 8. burtn.;

 36. Latvijas Republikas 1995. gada 12. aprīļa likums “Par zvejniecību”,// Latvijas Vēstnesis. Dok. 1995, 7. burtn.;

 37. Latvijas Republikas 1995. gada 17. jūnija likums “Par medībām”,//Latvijas Vēstnesis.Dok. 1995, 9, burtn.;

 38. Latvijas Republikas 1992. gada 12. februāra likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, // Ziņotājs 1992.g. Nr. 11/12;

 39. Latvijas Republikas 1993. gada 23. februāra likums “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai”,// Ziņotājs 1993.g. Nr. 8/9;

 40. Latvijas Republikas 1937. gada 27. septembra likums “Par vekseļiem”;

 41. Latvijas Republikas 1937. gada 27. septembra likums “Par čekiem”;

 42. Latvijas Republikas 1993. gada 12. janvāra likums “Par apdrošināšanu”,// Ministru augstākajā padomē 1993, 19. feb.;

 43. Latvijas Republikas 1993. gada 1. jūnija likums “Par Latvijas Republikas 1937. gadaNotāru likuma spēkā atjainošanu un grozījumiemun papildinājumiem tajā”. “Notariāta likums (teksts),// Ziņotājs 1993.g. Nr. 26/27;

 44. Latvijas Republikas 1994. gada 14. maija Prokuratūras likums,// Latvijas Vēstnesis. Dok. 1994, 7. burtn.;

 45. Latvijas Republikas 1992. gad 15. decembra likums ”Par tiesu varu”,// Ziņotājs 1993.g. Nr. 1/2;

 46. Latvijas Republikas 1994. gada 24. marta likums “Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu”, // Latvijas Vēstnesis. Dok. 1994, 3. burtn.;

 47. Latvijas Republikas 1994. gada 16. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 168 “Latvijas kuģniecības noteikumi (Jūras kodekss)”, //Saeimā un MK, 1994, 12. okt.;

 48. Latvijas Republikas 1995. gada 21. februāra Ministru Kabineta lēmums Nr. 40 “Vekseļu izrakstīšanas un apgrozījuma noteikumi”, //Latvijas Vēstnesis. Dok. 1995, 3.burtn,;

 49. Latvijas Republikas 1994. gada 8. septembra Ministru Kabineta lēmums Nr. 169 “Par naudas kustību”, // Latvijas Vēstnesis. Dok. 1994, 13. burtn.;

 50. Latvijas Republikas 1995. gada 7. janvāra Ministru Kabineta noteikumi Nr. 10 “Par vērtspapīriem”, //Saeimā un MK, 1995.g. 1. feb.;

 51. Latvijas Republikas 1992. gada 4. augusta Ministru Padomes lēmums Nr. 307 “Par kooperatīvajām dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām”, // Ziņotājs 1992.g. Nr. 37/38;

 52. Latvijas Republikas 1996. gada 29, jūnija Ministru Kabineta noteikumi Nr. 248 “Noteikumi par valsts monopolu uz spirtu un alkoholiskajiem dzērieniem”, // Saeimā un MK, 1996.g. 7. aug.;

 53. Latvijas Republikas 1997. gada 8. jūnija Ministru Kabineta noteikumi Nr. 239 “Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi”, // Saeimā un MK, 1997, 17.sept.;

 54. Latvijas Republikas 1995. gada 23. februāra Ministru Kanineta lēmums Nr. 41 “Siltuma enerģijas piegādāšanas un izmantošanas noteikumi”, // Latvijas Vēstnesis, 1995, 3. burtn.Likumprojekti:

Latvijas Republikas Komerclikums, // Latvijas Vēstnesis, 1995, Nr. 15/16 -Nr. 24/25;


Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literātūras sarakstā!


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Darba tiesības.

Angļu valodā: Law of master and servant.

2. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.


 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.
 1. Kredīt punkti: 3 KP

 2. Kursa autors: lek. N.Rešetilova.

 3. Kursa mērķis:

sniegt studentiem pamatzināšanas tiesisko attiecību regulēšanā, kā arī starptautiskajā tiesiskajā regulācijā.


 1. Kursa uzdevumi:

iemācīt studentiem pielietot iegūtās zināšanas un prast orientēties Latvijas darba likumdošanā.


 1. Kursa saturs.


1. Darba tiesību priekšmets un metode

2. Darba tiesību avoti

3. Darba tiesību subjekti

4. Koplīgumi un vienošanās

5. Darba līgums

6. Darba un atpūtas laiks

7. Darba samaksa

8. Darba kārtība

9. Darba līguma pušu materiālā atbildība

10. Darba aizsardzība

11. Sociālā aizsardzība

12. Darba strīdi. Darba strīdu izskatīšanas kārtība

13. Darba starptautiskā tiesiskā regulēšana


 1. Prasības klausītājiem: eksāmens.
 1. Kurss tiek pasniegts krievu valodā.
 1. Literatūra:

I. Normatīvie akti

 1. Latvijas Republikas konstitūcija;

 2. LR Konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”, 10.12.1991;

 3. LR 1937. gada Civillikums;

 4. Latvijas darba likumu kodekss;

 5. Civilprocesuālais kodekss;

 6. Likums “Par uzņēmējdarbību”, 26.09.1990;

 7. LR likums “Par arodbiedrībām”, 13.12.1990;

 8. LR likums “Par kolektīvajiem darba līgumiem”, 26.03.1991;

 9. LR likums “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”, 15.12.1992;

 10. LR likums “Par amatniecību”, 02.02.1993;

 11. LR likums “Par valsts civilo dienestu”, 21.04.1994;

 12. LR likums “Par obligāto karadienestu”, 28.02.1997;

 13. LR likums “Par privātajiem pensiju fondiem”, 05.06.1997;

 14. LR likums “Par streikiem”, 23.04.1998;

 15. LR MK lēmums Nr. 302 “Par darba līguma paraugu, darba grāmatiņām un darba līguma grāmatiņām”, 31.07.1992;

 16. LR AP Prezidija lēmums “Par darba strīdu komisiju stāvokli”, 02.04.1992;

 17. LR MK Noteikumi Nr. 40 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta darba algas nodokļu grāmatiņa un darba algas nodokļa gada karte”, 30.12.1993;

 18. LR MK Noteikumi Nr. 213 “Par amatiem, kuros personu profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību”, 22.11.1994;

 19. LR MK Noteikumi Nr. 154 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”, 23.04.1996;

 20. LR MK Noteikumi Nr. 402 “Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu iedarbības pārbaudes kārtība”, 25.10.1996;

 21. LR MK Noteikumi Nr. 407 “Noteikumi par bezdarbnieka statusa piešķiršanu”, 22.10.1996;

 22. LR MK Noteikumi Nr. 74 “Augstākās profesionālās kvalifikācijas noteikumi”, 18.02.1997;

 23. LR MK noteikumi Nr. 86 “Noteikumi par obligātu veselības stāvokļa pārbaudi un pirmās palīdzības sniegšanas apmācību”, 04.03.1997;

 24. LR MK Noteikumi Nr. 348 “Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licenzēšanas kārtības noteikumi”, 07.10.1997;

 25. LR MK Noteikumi Nr. 54 “Ārzemnieku un personu bez pilsonības nodarbināšanas kārtība”, 17.02.1998;

 26. LR MK Noteikumi Nr. 144 “Noteikumi par profesijām, kurās strādājošajiem var paredzēt speciālus pensiju plānus privātajos pensiju fondos”, 28.04.1998;

 27. LR normatīvie akti “Par darba aizsardzību (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izsludināti līdz 1998.gada 15. janvārim)”. R., Biznesa komplekss, 1998;

 28. LR Normatīvie akti “Valsts sociālā apdrošināšana” (ar grozījumiem un papildinājumiem, kas izslidunāti līdz 1998. gada 1. martam), R., Biznesa komplekss, 1998;

 29. LR MK noteikumi Nr. 84 “Latvijas Republikas Profesiju Klasifikators”, 12.04.1994;

 30. LR MK noteikumi Nr. 119 “Arodslimību saraksts”, 31.03.1998


II. Tiesu prakse


 1. LR Augstākās tiesas Plēnuma lēmums Nr. 16 “Par tiesas praksi lietās par atjaunošanu darbā”, 28.12.1992;

 2. LR Augstākās tiesas plēnuma lēmums nr.9 “Par izmaiņam un papildinājumiem Augstākās tiesas plēnuma lēmumam Nr. 16 “Par tiesu praksi lietās par atjaunošanu darbā”, 27.09.1996;

 3. Augstākās tiesas Senāta lēmums “Par darba līguma slēgšanu, ja ir beidzies valsts civilā dienesta tiesiskais statuss”.


III. Speciālā literatūra


 1. LR Darba likuma kodeksa komentāri, R. 1997;

 2. Ārvalstu konstitūcijas. Mācību līdzeklis, M. 1996;

 3. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: ceturtā daļa. Saistību tiesības, R. 1998;

 4. Materiālā atbildība, M. 1996;

 5. NVS un Baltijas valstu jaunās konstitūcijas. Dokumentu krājums, M. 1997;

 6. Cilvēka tiesības. Galvenie starptautiskie dokumenti, M. 1989;

 7. Darba tiesību prakse, M. 1996;

 8. Darbinieku pieņemšana un atlaišana, M. 1996;

 9. Pustozerova V.M. Darba līgums, M. 1996;

 10. V. Sinaiskis. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības, R. 1996;

 11. Skripka V.I. Darba tiesības, M. 1997;

 12. V. Skujiša. Valsts valodas prasme lietvedības dokumentos, R. 1993;

 13. Tolkunova V.N., Gusovs K.N. Darba tiesības Krievijā, M. 1996;

 14. Tolkunova V.N. Darba strīdi un to risināšanas kārtība, M. 1996;

 15. Darba tiesības, M. 1997;

 16. Erenbergs R.Dþ., Smits R.S. Mūsdienu darba ekonomika. Teorija un valsts politika, M. 1996


IV. Raksti speciālajā periodikā


 1. Labklājības Ministrijas Valsts darba inspekcijas kopsavilkums “Par mūsu darba iespējām”, LV 30.06.1996;

 2. E. Kalniņš “Par darbinieka mantiskās atbildības pamatu un apmēru”, LV 14.05.1997;

 3. Par starptautiskā pakta “Par pilsoņu un politiskajām tiesībām” izpildi Latvijā. LV 19.09.1996;

 4. Sociālās un ekonomiskās tiesības Latvijā. Sociālās apdrošināšanas un sociālās palīdzības sistēmas analīze saistībā ar iedzīvotāju ienākumiem un darba samaksu. LV 22.04.1998;Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā!

^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Dzīvokļu likumdošana

Angļu valodā: Legislation of real property

 1. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.
 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.
 1. Kredītpunkti: 1 KP
 1. Kursa autors: doc.V.Bagirovs

 2. Kursa mērķis:

dot studentiem pamatzināšanas esošā LR dzīvokļu likumdošanas jomā


 1. Kursa uzdevumi:

apgūt detalizētas zināšanas par nacionālās dzīvokļu likumdošanas normam


 1. Kursa saturs.

 1. Latvijas Republikas denacionalizācijas un namīpašumu atgriešanas tiesiskie principi.

 2. Dzīvokļīpašuma : jēdziens, pazīmes, sastāvdaļas.

 3. Dzīvokļīpašuma subjekti, to tiesības un pienākumi.

 4. Dzīvokļīpašuma īpašnieku ģimenes locekļu tiesiskie nolikumi.

 5. Dzīvokļīpašuma dibināšna un izmaiņa.

 6. Kooperatīvo dzīvokļu privatizācijas tiesiskās nozīmes.

 7. Valsts dzīvojamo māju un pašvaldību privatizācijas noteikumi.

 8. Privatizējamā objekta novērtējuma pamatprincipi.

 9. Līgums par privatizējamā objekta pirkšanu.

 10. Dzīvokļu nodošanas īpašumā kārtība un principi līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

 11. (LR MK noteikumi Nr.119 no 09.04.1996.)

 12. Dzīvojamo telpu nomas līgums.Dzīvojamo telpu nomas līguma izmaiņa un pārtraukšana.

 13. Pierakstīšanās un izrakstīšanās noteikumi.

 14. Dzīvojamo telpu apmaiņa.
 1. Prasības klausītājiem: ieskaite

 2. Kurss tiek pasniegts krievu valodā.
 1. Literatūra:

 1. Normatīvie akti

 2. А.Н.Кичищихин, И.Б.Марткович, И.А.Щербакова "Жилищные права: пользование и соьственность", М., Юристъ, 1997.

 3. Р.Краузе, И.Краузе "Квартира: найм, приватизация, собствен-

 4. ность", Р. 1996 (лат.яз.)

 5. П. Крашенинников, Н.Маслов "Кондоминиумы. Общая собственность

 6. в многоквартирных домах", М., Спарк, 1995.

 7. И.Б.Марткович "Жилищное право. Закон и практика", М., Юриди-

 8. ческая литература, 1990 г.

 9. Н.В.Маслов "Жилая недвижимость: Вопросы и ответы." М., Юристъ, 1998.

 10. П.И.Седугин "Жилищное право",М., "Инфра-М-Норма", 1998.

 11. Ю.К.Толстой "Жилищное право", М., "Проспект", 1996.


Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā!


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Eiropas savienības institūcijas un tiesības.

Angļu valodā: EU legislation.

 1. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.
 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.
 1. Kredīt punkti: 1 KP

 2. Kursa autors: prof. J.Bergholcas.

 3. Kursa mērķis:

 • Eiropas Savienības organizacionāli tiesisko aspektu un institūciju struktūru izpēte;

 • Eiropas integrācijas lomas un nozīmes noteikšana;
 1. Kursa uzdevumi:

 • Integrācijas procesa etapu apskats;

 • Eiropas Savienības, Eiropas Parlamenta, Kopējās Asamblejas un Tiesas un citu orgānu kompetences galveno funkciju izpēte;

 • Eiropas Savienības tiesiskās sistēmas analīze un tiesisko aktu klasifikācija;

 • “Pārnacionālā” un Eiropas Savienības tiesību īpatnību izpēte.
 1. Kursa saturs.


1. Ievads kursā. Galvenie jēdzieni.

2. Eiropas Savienības institucionālā sistēma

3. Taisnas tiesas un tiesību jaunrades realizēšana Eiropas Savienībā

4. Vienošanās par partnerību un sadarbību

5. Eiropas Savienība un Eiropas drošības un sadarbības organizācija (EDSO)

6. Eiropas Savienība un Eiropas Padome

7. Eiropas Savienība un Starptautiskā tirdzniecības organizācija (GATT)

8. Eiropas Savienība un reģionālā apkārtējās vides aizsardzība

9. Praktiskās nodarbības


 1. Prasības klausītājiem: ieskaite
 1. Kurss tiek pasniegts krievu valodā.
 1. Literatūra:

 1. 1992. gada 7. februāra līguma par Eiropas savienību;

 2. 1974. gada 12. decembra ekonomisko tiesību un valstu pienākumu harta;

 3. 1994. gada 15. augusta Marakešas vienošanās par Pasaules Tirdzniecības Organizācijas izveidi;

 4. 1994. gada 24. jūnija vienošanās par partnerību un sadarbību starp Krievijas Federāciju no vienas puses un Eiropas Kopienu un to dalībvalstīm no otras puses;

 5. 1992. gada 14. jūnija Rio de Žaneiro deklarācija par apkārtējo vidi un attīstību;

 6. Lisabonas deklarācija par kopējās drošības modeli Eiropai XXI. gs

 7. Eiropas Padomes nolikums par publikācijām, kas nav latviešu valodā, Likumi un krājumi 1995.g. 22. februāris;

 8. Лукашук И.И. Международное право, М. 1996

 9. Европейская интеграия: правовые пробемы, М. 1992

 10. Тапорнин Б.Ю. Европейское Сообщество: право и интитуты, М. 1992

 11. Хиршер М., Циммерман Б. Западноевропейские интеграционные обыдинения, М. 1987

 12. Шиаева Е.А. Право международных организаций, М. 1986

 13. Ушаков А. Проблемы теории международного права, М. 1988

 14. Энтин Д. Суд Евроейских сообществ: правовые формы обеспечения западноевроейской интеграции, М. 1987

 15. Юташев Ю.М. Междунароно-правовые формы внешнеэкономически связей М. 1989

 16. Лукошук И.И. Международное право. Общая часть, М. 1996

 17. Лукошук И.И. Международное право. Особенная часть, М. 1997

 18. Международное право. Под ред. Ю. М. Колосова, М. 1995

 19. Бергхольцас И. Морское право, Рига 1997

 20. Bojārs J. Starptautiskās tiesības, R. 1996Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literātūras sarakstā!


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Ekoloģiskas tiesības

Angļu valodā: Ecological law

 1. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.
 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.
 1. Kredītpunkti: 1 KP
 1. Kursa autors: doc.A.Rons

 2. Kursa mērķis:dod studentiem zināšanas kopumu sabiedriskas attiecību ekoloģijas-tiesiskā regulēšanas jomā.
 1. Kursa uzdevumi:

Kvalificēto speciālistu ar augstāko izglītību sagatavošana, kuriem būs dziļas zināšanas jaunā ekoloģiskā un dabasaizsargājoša likumdošanā, ka arī to Latvijas un Krievijas dabas aizsardzības organu praktiskas lietošanas zināšanas un zināšanas pasaules savienības dabas aizsardzības likumdošanas jomā.


^ Kursa saturs.

Ekoloģijas pamatjēdzieni un likumi.

Ekoloģiskas tiesību jēdziens, priekšmets un metode. Ekoloģiskas tiesības kā tiesību nozare un zinātne

Ekoloģiskas tiesību avoti

Apkārtējas dabas vides aizsardzības ekoloģiskā tiesiskā mehānisma jēdziens un struktūra.

Ekoloģijas lietošanas tiesību rašanās un izbeigšanas pamati un kartība.

Dabas objektu ekoloģijas-tiesiskais režims, kurš sastāda nacionālo ekoloģisku sistēmu


Juridiskā atbildība par ekoloģiskiem parkāpumiem.

 1. Prasības klausītājiem: ieskaite, referāts.

 2. Kurss tiek pasniegts krievu valodā.
 1. Literatūra:

 1. Бродский А.К. Краткий курс общей экологии, СПб 1996

 2. Стадницкий Г.В., Родионов А.., Экология, СПб 1995

 3. Ревель П., Ревель Ч., Здоровье и среда в которой мы живем, М. 1994

 4. Небель Б. Наука об окружающей среде: как устроен мир, М. 1993

 5. Петров К.М. Общая экология, Спб 1997

 6. Алексеев С.С. Общая теория права, М. 1995, т. 2

 7. Калбасов О.С. Экология: политика и право, М. 1976

 8. Петров В.В. Экология и право, М. 1981

 9. Проблемы окружающей среды и природных ресурсов, М. 1990, / 11/12, 1991 /1/2

 10. Шемшугенко Ю.С. человек и его право на безопасную (здоровую) окружающую среду, Гос. и Право 1993 10 стр. 126

 11. Конституция РФ (Основной закон), М. 1993

 12. Закон РФ от 19.02.1991 “Об охране окружающей природной среды”, М. 1992

 13. Закон ЛР “Об охране среды” от 6.08.1991

 14. Даниленко О.В., Рюмина Р.Б., Бакунина Т.С., Правовое обезпечение охраны окружающей среды в условиях рыночной экономики, Гос. и Право, 1993/ 11, стр. 24

 15. Косбюк В.Н., О некоторых вопросах практики применения закона РФ “Об охране окружающей среды”. “Гос-во и право”, 1994/ 2, стр. 96- 107


Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā!


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Ekonomikas teorija

Angļu valodā: Economic theory

 1. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.
 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.
 1. Kredītpunkti: 1 Kp
 1. Kursa autors: prof.I.Kirtovskis

 2. Kursa mērķis:

iepazīstināt studentus ar ekonomikas pamatprincipiem


 1. Kursa uzdevumi:

dot priekšstatu par tirgus ekonomikas organizācijas galvenajiem principiem. Izskaidrot ekonomikas zinātnes galvenos jēdzienus.


 1. Kursa saturs.

1. Ekonomiskā teorija un politika

2. Preču ražošana

3. Tirgus būtība

4. Uzņēmējdarbība

5. Preču un pakalpojumu tirgus

6. Kredītu tirgus

7. Finansu tirgus

8. Valsts budžeta sistēma

9. Darba tirgus

10. Resursu tirgus

11. Pieprasījums un piedāvājums

12. Nacionālā ekonomika

13. Ekonomiskā attīstība

14. Valsts ekonomiskā loma

15. Starptautiskās ekonomiskā attiecības

16. Starptautiskais finansu tirgus 1. Prasības klausītājiem: eksāmens

 2. Kurss tiek pasniegts krievu valodā.
 1. Literatūra:

 1. Vispārējā ekonomiskā teorija, M. 1995

 2. Ekonomiskā teorija,/ Red. prof. I. Nikolajeva, M. 1997

 3. Ekonomikas kurss,/ Red. prof. B. Raizbrgs, M. 1994

 4. P. Samuelsons, Tirgus ekonomikas pamati, M. 1996

 5. Lindvuds D. Gaters, Makroekonomiskā teorija un pārejas ekonomika, M. 1996

 6. Ekonomikas teorijas kurss. MVU mācību grāmata, 1997Mācību procesa laikā iespējamas izmaiņas un papildinājumi programmā un literatūras sarakstā!


^ STUDIJU KURSA APRAKSTS


 1. Studiju kursa nosaukums:

Latviešu valodā: Estētika

Angļu valodā: Aesthetics

 1. Studiju kursa līmenis: profesionālā studiju programma.
 1. Studiju programmas nosaukums: profesionālā programma tiesību zinātnē.

 2. Kredītpunkti: 1 KP
 1. Kursa autors: doc.N.Surins

 2. Kursa mērķis:
Download 3.53 Mb.
leave a comment
Page25/41
Date conversion29.09.2011
Size3.53 Mb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   41
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх