1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása icon

1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása


1 чел. помогло.
SimilarЗагрузка...
страницы: 1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   103
return to the beginning
скачать
^

Hecser Kálmán Károly
(1905–1976)


A Hargita megyei Felsősófalván született 1905. május 2-án, apja, Hecser Kálmán iskola- igazgató volt, anyja, Gáspár Eszter pedig tanítónő szintén a helybeli iskolában (3).

Iskoláit szülőfalujában kezdi el, majd 1916–1918 között Késmárkon (ma Szlovákia), ezután pedig Székelyudvarhelyen folytatja a Református Kollégiumban, ahol 1923-ban érettségi vizsgát tesz. Gyógyszerészi pályáját Craiován a Manciu-féle gyógyszertárban kezdi el mint gyakornok, majd 1925-ben beiratkozik Kolozsváron az I. Ferdinánd Király Egyetemre. Rövid időn belül átmegy Iaşi-ba, és az ottani egyetemen végzi tanulmányait. Közben egy évig katonai szolgálatot teljesít, majd visszamegy Iaşi-ba a megkezdett egyetemi tanulmányai folytatására. 1931/32-ben a Iaşi-i Gyógyszerész Hallgatók Egyesületének (Comitetul Societăţii Studenţilor în Farmacie) elnöke. 1932-ben kap gyógyszerész oklevelet.

A diploma megszerzése után Moldvában maradt, Bacăuban a Ionescu-féle gyógyszertárban dolgozik alkalmazott gyógyszerészként. 1936-ban tér haza szülőföldjére, és Korondon gyógyszertárat épít, amit a következő évben Jézus Szíve néven meg is nyit. Ezután családot alapít, felesége is gyógyszerésznő, dr. Ferentz Vilma, aki szintén ebben a periódusban telepszik haza Bukarestből. 1940-ben születik László Lóránt nevű fiuk, aki később az orvosi hivatást választotta.

Székelyudvarhelyen bekapcsolódik a gyógyszerészek egyesületi életébe, majd 1941 után a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület 25., székelyföldi kerületének a vezetőségében tevékenykedik mint választmányi tag (2). Később gyógyszertárát a 416/1952-es törvény alapján államosítják, őt pedig megbízzák a székelyudvarhelyi kórház gyógyszertárának vezetésével. 1954-ben Bukarestben leteszi a főgyógyszerészi vizsgát.

Székelyudvarhelyen a kórházi gyógyszertárban nevéhez fűződik az első „analízis-asztal” (masa de analiză) felállítása és a steril laboratórium megszervezése, amely lehetővé tette a perfúziós oldatok elkészítését a kórház betegeinek. Később a gyógyszertár a bennfekvőkön kívül a járóbetegek gyógyszerrel való ellátását is biztosította. Számos egyéni ötletével, saját készítésű segédeszközeivel sokat javított a kórházi gyógyszertár felszereltségén, a gyógyszertári munkavégzésen (1). Mindezek magas szakmai igényességét bizonyítják. 1969-ig, nyugdíjazásáig a legnagyobb odaadással vezette a kórház gyógyszertárát.

1976. augusztus 12-én hunyt el Székelyudvarhelyen (3).

Irodalomjegyzék

1. Balázs Piroska, Vofkori J.: Adalékok a Székelyudvarhelyi Kórház gyógyszertárának történetéhez. Orvostudományi Értesítő. Az EME kiadása, 68. kötet. 265–267 (1995).

2. Szász T. (szerk.): Gyógyszerészi Almanach az 1942. és az 1943. évre. A Gyógyszerészi Szemle kiadása, Budapest.

3. *** Fia, dr. Hecser László egyetemi előadótanár személyes közlései


^

Hermann János
(1890–194?)


Fogarason született 1890. április 5-én régi erdélyi szász családban. Apja id. Hermann János (sz. 1825) földműves, anyja Lotrean Mária (sz.1856). Iskolái felsőbb osztályait a fogarasi gimnáziumban végezte, ott is érettségizett (1), majd beáll gyógyszerészgyakornoknak Tordán Müller Frigyes Arany Szarvas gyógyszertárába, innen átmegy a Szeben megyei Szelistyére, ahol Banciu Demeternél és Papp Viktornál tölti gyakornoksági idejének hátralevő részét. A tirocinális vizsgát Kolozsváron tette le 1910. augusztus 5-én a 81 342. sz. miniszteri engedély alapján, a Fabinyi Rudolf, Lőte József és Issekutz Hugó tanárok, valamint Széky Miklós gyógyszerész alkotta M. Kir. Gyógyszerész-gyakornoki Vizsgálóbizottság előtt; bizonyítványának keltezése 1910. augusztus 10. Ettől kezdve segédként dolgozik Kőhalomban Mederus Lajos Korona gyógyszertárában december 31-ig; ezt egy német nyelvű okirat igazolja, amelyet a gyógyszertár tulajdonosa állított ki (2).

Egyetemi tanulmányait Bécsben végzi, ezalatt is dolgozik, így 1911. július 15. és szeptember 30. között Franz Polk Fekete Sas gyógyszertárában. A bécsi egyetemen 1912-ben kap magisteri oklevelet. Továbbra is ott marad és 1912. szeptember 1-től 1913. augusztus 1-ig dr. Alois Hellmann Irgalmassághoz címzett gyógyszertárában mint „receptárius” van alkalmazásban.

Visszajön Erdélybe, Besztercén Vokalek Henrik mellett az Albert Zintz tulajdonában levő Minerva gyógyszertárban kap alkalmazást 1913. augusztus 5. és 1914. május 15. között. Erről is német nyelvű igazolás található a levéltárban (2). A háborús viszonyok miatt ismét külföldre megy, először Karlsbadban kondicióskodik Hans Lindner Arany Kereszt gyógyszertárában 1914. május 15. és október 1. között, majd Ausztriában, Ischl fürdővároskában Albert Velissky gyógyszertárában dolgozik 1914. október 1-től december 30-ig. Innen visszamegy Bécsbe Franz Wisinger Arany Sas gyógyszertárába, és 1915. július 6-ig még hat hónapot tölt ott el.

Katonai szolgálatának egy részét Nyíregyházán a magyar hadsereg kötelékében tölti 1915. június 15-től 1918. november 22-ig, majd 1919. április 1-től a román hadsereg Szászvárosban működő katonai gyógyszertárát vezeti 1920. április 30-ig. A leszerelés után Bukarestben dolgozik 1920 novemberétől 1921. július végéig, és közben diplomájának honosítását kéri, valamint gyógyszertár felállításához szükséges jog elnyeréséért pályázik az 1921-ben módosított egészségügyi törvény 122. paragrafusa alapján. 1922. február 6-án a 609. sz. királyi dekrétummal megkapja a jogot Marosvásárhelyre egy gyógyszertár nyitására. Az értesítés február 17-i keltezésű, a kereskedelmi engedélyt pedig november 1-jén kapta meg (2).

Ideiglenesen a Petőfi tér (akkor Mărăşeşti) 3. szám alatt, dr. Turnovszky Mór emeletes házának kapubejáratából átalakított üzlethelyiségben nyitja meg gyógyszertárát. 1927. október 26-án a városi tanácstól kéri az elköltöztetés jóváhagyását a Főtérre, a 46–47. sz. házba. Ezt a kérést 1928. május 9-én engedélyezik, azonban pár évi itteni működés után, 1936. július 6-án ismét kéri az elköltöztetést ugyancsak a Főtérre, az 52. sz. alatti házba. Az ok a gyógyszertár forgalmának a növelése volt. Tíz napon belül megkapja az engedélyt. Új készítményeket forgalmazott, melyeket külön laboratóriumban állítottak elő, ilyen volt az 1930-as évek végén közismert VITA-H nevű csokoládéja, amely csukamájolajat is tartalmazott, s ezt a vérszegény, legyengült szervezetű iskolás gyermekeknek ajánlotta. A város iskoláiba eljuttatott szórólapok szerint a Record Laboratóriumban készítették (I. G. Duca u. 66. szám, ma December 1. sugárút). 1935-ben alkalmazottként Márkos Ödön gyógyszerész (oklevél 1923) dolgozott nála.

1937. május 1-től bérbe adja gyógyszertárát Stănescu Vasile volt galaţi-i gyógyszerésznek, aki a nevét is megváltoztatja „La România”-ra; ezt a hatóságok is elismerték (3). 1938-ban az új román egészségügyi törvények értelmében ismét szabad joggyakorlást (libera practica) kér, amit május 26-án meg is kap. 1939. április 24-én házasságot köt Grete Weisskirchennel (sz.1894. január 31.). 1939. június 9-én a városi tanács igazolja, hogy Hermann János gyógyszerész keresztény szülőktől származik, apja evangélikus vallású, anyja ortodox volt, aki házasságkötésekor áttért az evangélikus hitre, és gyermeküket is erre a vallásra keresztelték, így nem vonatkozott reá a Hivatalos Közlöny (Monitorul Oficial) 1938. január 22-én megjelent 18. számában közölt 169. sz. királyi dekrétum.

1940. december 23-án már a magyar hatóságoktól kér engedélyt, hogy Rekord nevű gyógyszertárát továbbra is működtethesse. 1942. február 27-én megkapja a magyar állampolgárságot. 1944 augusztusáig követhető gyógyszertártulajdonosi és gyógyszerészi tevékenysége Marosvásárhelyen. 1944 szeptemberében a német hadsereggel együtt elhagyta az országot (2). Mivel ismeretlen helyre távozott, a város polgármesteri hivatala a gyógyszertárat a 33 612/1944. sz. határozatával a helyi Vöröskeresztnek adta át. 1948. november 18-i keltezésű az az irat, mely szerint gyógyszertárának bútorzata, minden ingósága a CASBI (Casa de Administrare a Bunurilor Inamice) tulajdonába ment át. Nem találtunk sem a szakirodalomban, sem a levéltárban reá vonatkozó adatot az 1944. augusztust követő időből. 1945 novemberétől a gyógyszertár bérlője Holicska István gyógyszerész (sz.1905. november 1.), aki oklevelét 1930. december 17-én kapta meg Bukarestben, és Kolozsvárról jött Marosvásárhelyre. 1946. október 25-től már ő a tulajdonosa az 55 900 sz. rendelet alapján. A Maros megyei Gyógyszerész Kollégium 1948. március 5-i kimutatása szerint is a Főtér 52. sz. alatti gyógyszertárnak a tulajdonosa Holicska István és nála van alkalmazásban Elekes Imre gyógyszerész (2).

Irodalomjegyzék

1. Ember G.: Erdélyi városok. In: Városi és vármegyei szociográfiák. XIV. kötet. Vármegyei szociográfiák Kiadóhivatala, Globus Nyomdai Műintézet, Budapest 1941. VI. rész: Személyi adattár. 209. o.

2. *** Románia Országos Levéltára. Maros Megyei Igazgatóság. Alap 7., leltár 42, Colegiul farmaceutic jud. Mureş (1933–1948) és leltár 1152, 1–48. o.

3. *** Pharmacia 17, 9–10, 77 (1939).


^

42. ábra. Hermann János tirocinális vizsgájának igazolása 1910-bőlDownload 7.26 Mb.
leave a comment
Page60/103
Date conversion14.04.2012
Size7.26 Mb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   103
плохо
  1
не очень плохо
  1
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх