1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása icon

1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása


1 чел. помогло.
SimilarЗагрузка...
страницы: 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   103
return to the beginning
скачать
^

1. 4. Marosvásárhely gyógyszertárai


Az első marosvásárhelyi gyógyszertárak alapításáról Orient Gyula közölt adatokat (12), miszerint 1760-ban Mauksch János nyitott először gyógyszertárat a városban, a második alapítási évét 1762-re keltezi. Spielmann József és munkatársai 1969 és 1976 között az Orvosi Szemle hasábjain négy részletben közölték levéltári kutatásaik alapján az 1733 és 1790 közötti marosvásárhelyi gyógyszertárak alapításának idejét, ezáltal pontosították az Orient által közölt adatokat (14). Később, 1977-ben ugyancsak Spielmann professzor irányí­tásával Tóducz Endre akkori orvostanhallgató államvizsgadolgozatában (16) foglalkozott a marosvásárhelyi gyógyszertárakkal, az 1869-ben, 1872-ben és 1875-ben itt dolgozó gyógyszerészekkel. A kutatások folytatá­saként 1996-ban szintén az Orvosi Szemlében jelent meg Hajdu Árpád és Péter H. Mária tanulmánya az 1949-ig itt működő gyógyszertárakról, gyógyszerészekről (5).

A gyógyszertárak alapítására, tulajdonviszonyaira, vezető gyógyszerészeire az 1865-től évente megjelenő gyógyszerészek zsebnaptára, évkönyve vagy almanachja közölt tájékoztató adatokat (1–4, 6–15, 17, 19–21). Ezek az adatok azonban nem mindig a legpontosabbak, gyakran hiányosak, illetve egy-két év késéssel közlik a változásokat. A leghitelesebb adatokat a levéltárak anyaga szolgáltatja. A marosvásárhelyi levéltárban is talál­hatók adatok, bár ezek elég hiányosak, elvétve a XVIII. századra, illetve az 1930–1949 közötti évekre vonat­koznak (22).

Az említett forrásmunkák, közlemények és levéltári adatok figyelembevételével megpróbáltuk feltérképezni a város nyilvános polgári gyógyszertárait alapításuktól kezdve 1949-ig, az államosításukig. Az egyes gyógy­szertárak tulajdonosainak, vezetőinek, bérlőinek és alkalmazottként dolgozó gyógyszerészeinek adatait a rendelkezésünkre álló források, az egyetemi anyakönyvek (23, 25, 26), almanachok és évkönyvek (1–4, 6–11, 13, 15), lexikonok (24), közlemények (14,18) és levéltári források (22, 30) alapján próbáljuk megadni.

Marosvásárhelyen 1949-ig 15 nyilvános polgári gyógyszertárat alapítottak (5), amelyek időrendben három periódusba csoportosíthatók: 1733–1889 között 5 gyógyszertár nyílt, de ezek közül csak 4 működött a század végéig, 1916–1922 között 5 újat létesítettek, majd 1947–1949 között szintén 5 gyógyszertárral gyarapodott a város.

A gyógyszertárakon kívül gyógydrogériák is létesültek. Így az 1907-ben a Főtér 21. szám alatti, és Fekete Mihály által vezetett Angyal-drogériája, amely 1949-ig működött, majd az 1913-ban Bodnár Antal által létesített Központi drogéria (az akkori Wesselényi Miklós u. 2. szám alatt), amelyet 1923-ban a Szászvárosból jött Deutsch Dávid gyógyszerész (1887–1953, oklevél: Budapest PPTE) vett át és vezetett 1944-ig (29).

A következőkben a Marosvásárhelyen alapított 15 nyilvános, polgári, magántulajdonú gyógyszertárnak a történetét próbáljuk vázlatosan bemutatni, de csak a teljesség igénye nélkül. Minden gyógyszertárnál az alapítási évtől kezdődően időrendi sorrendben közöljük a tulajdonosok, bérlők, kezelők, gondnokok, alkalmazottak nevét, megadva a gyógyszertárban eltöltött idejüket is, és tanulmányaik helyéről, oklevelük megszerzéséről, esetleg szakmai tevékenységükről is közlünk néhány adatot, amennyiben a megadott irodalomból vagy hozzátartozóik, leszármazottjaik révén sikerült információt szereznünk. Minden esetben jelezzük az alapítási sorrendet és az évet, a gyógyszertár nevét, helyét az akkori, illetve a későbbi utcanév megjelölésével, a működési időszakot, illetve ötnél az államosítás utáni helyzetre is utalunk.
^

(Városi ?) Gyógyszertár


Alapítási sorrend: 1 Helye: Főtér 54. szám

Alapításának éve: 1733 (az akkori városháza)

Időszak

Tulajdonos

Alkalmazott (a), bérlő (b), gondnok (g)

1733–1750

1750–1751

1751–1754

1754–1765

Schwartz Simon

Macskin Károly

Bayer József

Schennegg Domokos– – –

– – –

– – –

1765. június 24-én megszűnt, a második gyógyszertár alapításakor már nem működött.

Ennek a gyógyszertárnak a létezéséről Orient Gyula nem tesz említést. Spielmann József és munkatársai a marosvásárhelyi levéltári kutatások alapján derítették fel létezését. A gyógyszerészek képzettségéről, tevékenységéről keveset tudunk, néhány adatot Spielmann közölt az Orvosi Szemlében (14).
^

Gyógyszerészek adatai


Schwartz Simon feltételezhető, hogy rokona, esetleg testvére annak a Schwartz Sándor patikáriusnak, aki 1727–1749 között kolozsvári gyógyszertártulajdonos volt. Nem derült ki az iratokból, hogy tulajdonosi minőségben dolgozott a gyógyszertárban vagy bérelte a várostól. 1766-ban csak özvegye, Karantsi Borbála élt.

^ Macskin Károly – gyógyszerész 1750-ben veszi meg a gyógyszertárat. Csak rövid ideig tulajdonos, mert 1751-ben vagy 1752-ben meghal.

Bayer József 1752. december 13-án veszi át a gyógyszertárat. Addig Nagyszebenben a Theiss-féle, a császári patika provizora volt. 1754-ben halt meg.

^ Schennegg Domokos – előző munkahelye a bécsi császári gyógyszertár, majd a budai, később pedig a gyulafehérvári patikában dolgozott. 1754-ben telepedett le Marosvásárhelyen, feleségül vette Hammer Anna Teréziát. Állandóan viszálykodott a városi hatóságokkal, több esetben is a Gubernium segítségét kéri, amely támogatja őt és felszólítja a Magistratust, hogy „ne bolygassák a patikust fogadott szállásán és tevékenységét pártfogolják”.
^

Magyar Korona gyógyszertár


Alapítási sorrend: 2 Hely: Szentkirály u.1.szám

Alapításának éve: 1760–1762 (a későbbi Koss th L., Călăraşi u.)

Időszak

Tulajdonos

Bérlő (b), alkalmazott (a), gondnok (g),
gyakornok (gy)

1762–1777

1777–1785


1786–1825

1854–

1865–1872

1872–1875

1875–1881

1886–1890


1891–1900

1900–1911

1911. dec.13-tól

1915–1949

Mauksch János (Johann)

Mauksch János özvegye,

Honigberger Zsófia


Ifj. Mauksch János (Johann)

Benkő János

Jeney és Almásy Domokos

Ifj. Benkő Sándor

Benkő Sándor örökösei


Jeney Károly

Binder K. örökösök (özvegye ?)

Binder A. és K.

Gyalui Rosenberg Ignác

Gyalui PálSchuster Márton (b) 1778

Wladár Ádám (g) 1778–1782

Tollasi György (g) 1782–1785


Jeney Károly (b) 1872–1886

Jeney Jenő (gy)

Ebergényi Gyula (gy)

Gundhardt Lipót (b) 1887–1892

Beck Béla (b) 1892–1896

Dr. Stenner Vilmos (b) 1897–1911


Lázár István (a) 1937–1944

Illyés Lajos (a) 1944. júl.– aug.

Csúcs Károly (a) 1944. nov.–dec.

Dósa Istvánné (a) 1945–1946

Mósa Rozália (a) 1947–1948

Keller Gyula (a)

1949. április 2. államosítás megszűnt
^

Gyógyszerészek adatai


Schuster Márton – nagyenyedi gyógyszerész. 1778. május 8-tól veszi bérbe a gyógyszertárat az özvegytől, de csak két hónapig marad itt.

Wladár Ádám adatai az Arany Szarvas gyógyszertárnál találhatók, amelyet 1782-ben ő nyitott meg.

^ Tollasi György – a Gömör megyei Rozsnyó városában született 1755. július 24-én. 1779-ben kapott magisteri oklevelet a budai egyetemen. A legelsők közt volt, akiknek szakképzettségét egyetemi oklevél bizonyította. 1782–1785 között vezette a gyógyszertárat, közben feleségül vette id. Mauksch János özvegyét, Honigsberger Zsófiát. 1785-ben Udvarhelyre távozik, mert meghalt a felesége, és így a gyógyszertárat annak jogos utóda örökölte.

Gundhardt Lipót – az 1879/80-as tanévben kapott oklevelet a kolozsvári FJTE-en.

Beck Béla – gyógyszerész oklevelet 1871/72-ben kapott Budapesten huszonkét éves korában. 1900. február 6-án hunyt el ötvenévesen.

Lázár István Halmiban született 1909. február 22-én. Oklevelet Kolozsváron szerzett 1933. március 1-jén. Oklevelének száma: 1284. 1937. június 15. és 1944. április 30. között dolgozott itt. Közben gyógyszerészi tevékenység folytatására kapott engedélyt a belügyminisztériumtól 315 418/1941. szám alatt.

Mósa Rozália – 1921. március 20-án született Gyergyószentmiklóson. Dolgozott Budapesten a Nádor és az Attila gyógyszertárakban, majd Homoródszentmártonban. 1947. október 10-én szabad joggyakorlásra engedélyt kapott 234. számmal. 1948. október 4-én Szatmárnémetibe távozott.

Almási Domokos 1850-ben mint „patikárius inas” van feltüntetve az 1848–1849-es szabadságharc résztvevői között.

Id. Mauksch János, ifj. Mauksch János (1765–1825), Jeney Károly (1827–1903) és Jeney Jenő, valamint Gyalui Pál, Illyés Lajos gyógyszerészek adatait lásd a részletes életrajzoknál.
^

Arany Szarvas gyógyszertár


Alapítási sorrend: 3

Alapításának éve: 1782 Hely: Főtér (Toldalagi-ház),

Reáljogának elismerése: 1857 1914-től átköltözött az 55. szám alá

(4224/1857. szám alatt) (jelenleg Rózsák tere 55. szám)

Időszak

Tulajdonos

Bérlő (b), gondnok (g), alkalmazott (a),
gyakornok (gy), kezelő (k), segéd (s)

1782–1789


1790. május–1813

1813–1817

1819–1854


1854–1865

1869–1879


1880–1884

1885–1889

1890–1901

1902–1908

1909–1925

1926

1927–1934


1934–1943


1943. nov.–

1948. jan.–1949. ápr.

Wladár Ádám

Wladár Mátyás (örökös)

Mauksch Tóbiás

Mauksch János Márton

Brandecker Simon és felesége

Mauksch Karolina

Görög József

Özv. Görög Józsefné született

Brandecker Anna

Bernády Dániel

Bernády Dániel örökösei

Dr. Bernády György

Bernády György és Hints Zoltán

Dr. Hints Zoltán

Dr. Hints Z. és Kolosváry József

Dr. Hints Zoltán


Kőváry József

Kőváry József örökösei


Berekméri József

Krupitza Johannes (g) 1790 (két hónap)

Streicher Mihály

Maurer Sámuel (g) 1799–1802

Eördögh Stephanus (g)

Wohlmann, Hönsch I., Roll (g)

Göldner Károly (gy, később k)

Jeney Albert (b) 1865–1878

Bernády Dániel (b) 1878–1880

Dálnoki Miklós Árpád (s) 1868–1875


Halász Jakab (b)

Hints Zoltán (b) 1896–1903


Dálnoki Miklós Árpád (a)


Flórián Géza (a) 1930

Hints Ádám (gy)

Clemens Frigyes (a) 1940

Márkus Ödön (a) 1946

Berekméri József (b) 1943–1948

1949. április 2. államosítás gyógydrogéria

1990– magánosítás Atlas gyógyszertár

(tulajdonos: Şipoş Mioară)
^

Gyógyszerészek adatai


Wladár Ádám Turóc vármegyében született Nagycsepcsény helységben 1748. február 16-án. Magisteri oklevelet 1777-ben kapott a nagyszombati egyetemen. Négyévi csatározás után nyitja meg ezt a gyógyszertárát. A jogadományozó okiratot Nagyszebenben állították ki 1782. szeptember 3-án; ez a marosvásárhelyi levéltárban volt egykor az Acta politica: 2915–1782 jelzés alatt, hiteles másolata a Hints család tulajdonában van. Wladár Ádám halála után örököse, a testvéröccse, Wladár Mátyás eladja a gyógyszertárat. Wladár Ádám halálakor a városi tanácsnak és másoknak is adósságuk volt vele szemben, amit testvére megbízott által kér a tanácstól. Az erre vonatkozó 1798. május 24-i keltezésű okiratok szintén a marosvásárhelyi levéltárban voltak és ezek hiteles másolata, valamint latin nyelvből való magyar fordítása is a Hints család (Hints Miklós István) birtokában található.

Streicher Mihály Mauksch Tóbiásnak a veje volt, az első házasságából született leányának a férje. Előbb Kolozsváron volt gondnok.

^ Krupitza Johannes –1756. április 3-án Turóc vármegyében született. 1784. augusztus 7-én tett gyógyszerészmesteri vizsgát Budán.

Maurer Sámuel – magisteri oklevelet 1797-ben szerzett a pesti egyetemen. Mauksch a hátrahagyott instrukciójában mint becsületes és szorgalmas gyógyszerészt megdicséri.

Eördögh Stephanus – Kolozsváron született 1759. szeptember 20-án. Magisteri vizsgát 1789-ben a pesti egyetemen tett. Egy ideig Pesten segédeskedett, majd Debrecenben dolgozott, mielőtt a Mauksch-patikába szegődött el.

Wohlmann bár ügyes, de lusta volt és a közönséggel szemben goromba, ezért Mauksch rövidesen elbocsátja.

^ Hönsch Joannes Jacobus – 1789. október 1-jén kapott gyógyszerészmesteri oklevelet a pesti egyetemen. Előbb Kassán volt segéd, majd Bródiban gondnok. Három évig tartózkodott Marosvásárhelyen, ezután vissza akart menni előbbi helyére, de ez nem sikerült neki. Bécsbe került, ahol egy hibás operáció következtében rövidesen elhunyt.

Roll – előbb Pozsonyban segédeskedett, majd a kolozsvári Mauksch patikában volt két évig segéd. Ez idő alatt Mauksch meg volt elégedve vele és ezért küldte Marosvásárhelyre gondnoknak. Később azonban ivásnak adta magát, erkölcstelen életet élt.

^ Brandecker Simon – 1790-ben született Zombor városban (akkor Bács-Bodrog megye), huszonnégy évesen, az 1813/14-es tanévben kap mesteri oklevelet a pesti egyetemen. Felesége Mauksch Karolina, ifj. Mauksch Tóbiás Sámuel (1769–1805) leánya. Házassága révén lett a gyógyszertár tulajdonosa. Városi tanácsosként és királyi pénztárosként említik nevét az 1848-as dokumentumok. 1854-ben hunyt el. A városi kaszinó titkára is volt. A Teleki Téka régi könyvei közt van olyan, amelyikben az ő könyvjegye, ex librise található (31).

^ Göldner Károly – marosvásárhelyi származású, apja Göldner Dániel német nyelvtanár. 1836-ban, huszonegy évesen kapott magisteri oklevelet a pesti egyetemen. Ekkor írta értekezését, amit Brandecker Simonnak, volt mesterének ajánlott, akinek a gyógyszertárában gyakornok, majd kezelő volt. 1846 júliusában hunyt el Marosvásárhelyen.

^ Görög József – Marosvásárhelyen született, huszonöt évesen, 1846-ben kapott Pesten mesteri oklevelet. Felesége Brandecker Simon gyógyszerész és Mauksch Karolina leánya, így lett a gyógyszertár tulajdonosa, majd halála után az özvegye az örökös.

Halász Jakab – átmegy a Nagy Sándor gyógyszertárába, majd Gyalun nyit gyógyszertárat.

^ Kolosváry József Nagyszalontán született 1889-ben. 1917–1925 között Gyergyó- szentmiklóson volt gyógyszerész az Arany Sas gyógyszertárban. 1926 után kilép Hints Zoltántól és átmegy a szintén marosvásárhelyi Őrangyal patikába. (További adatai ott találhatók).

Kőváry József – 1903-ban született, gyógyszerész oklevelet 1927-ben Kolozsváron az I. Ferdinánd Király Egyetemen kapott. A deportálás áldozata lett. Berner Mór Óh, kiválasztott népem című cikksorozatának nyolcadik részében említi (Romániai Magyar Szó. Új sorozat. 3874. szám, 2001. augusztus 27.).

Clemens Frigyes – 1894. január 4-én született Besztercén. Oklevelet Kolozsváron a FJTE-en szerzett 1915. december 18-án. 1919-től katona-gyógyszerész. 1940-ben jött Marosvásárhelyre. (Az életútjára vonatkozó néhány adatot lásd a Clemens család kapcsán a gyógyszerészek életrajzait bemutató fejezetben.)

Flórián Géza – 1898. július 18-án született Mezőmadarason. Budapesten 1925. június 27-én szerzett oklevelet. 1927-ben szabad joggyakorlásra kapott engedélyt. Marosvásárhelyre jön, feleségül veszi Hints Zoltán Ilona nevű leányát. Egy ideig apósa gyógyszertárában dolgozik, majd önállósítja magát.

Mauksch Tóbiás Sámuel, Johann Martin (János Márton), Bernády Dániel és Bernády György, dr. Hints Zoltán, valamint dr. Jeney Albert gyógyszerészek adatait lásd a részletes életrajzokat bemutató fejezetben.
^

Szentlélek gyógyszertár


Alapítási sorrend: 4 Hely: Főtér (majd Széchenyi és

Alapításának éve: 1812–1839 ? később Sztálin tér) 38. szám

Időszak

Tulajdonos

Bérlő (b), kezelő (k), alkalmazott (a)

1812 , 1839 ?

1841–1849

1850–

1869–

1872–1883

1884–1889

1889–1891

1892–1912

1913–1922


1922–1924


1924–1944


1947–1949

Kováts József

Csiky Ferenc

Özv. Csiky Ferencné

Csiky Ferenc utódai

Burdács Alajos

Binder Károly

Burdács Alajos

Burdács Béla

Burdács örökösök


Özv. Koncz Henrikné

(haszonélvező)

Dávid János


Dávid János

Biró Mór (b) 1864–1869

Burdács Alajos (b) 1869–1872

Binder Károly (b) 1875–1884

Nagy Sándor (b) 1884–1892


Dr. Jeney István (b) 1914–1916

Dálnoki Miklós Á. (k) 1917–1920

Dávid János (k) 1920–1922

Dávid János (b) 1922–1924

Berekméri József (b) 1930–1943

Grósz Ferdinánd (a) 1935–1942

Suciu D.Adela (a) 1934–1935

(megbízott vezető) 1944. okt.–1947

Grünbaum Szidónia (a) 1940–1945

Bányai László (a) 1942. dec.–1943

Bagothai Andor (a) 1947–1948

Horváth Tibor (a) 1948–1949

1949. április 2. államosítás megszűnt


^

Gyógyszerészek adatai


Csiky Ferenc – Marosvásárhelyi születésű, huszonhárom éves korában, 1841-ben Pesten kapott oklevelet. Gyógyszerészi értekezését testvérének, Csiky János orvosdoktornak ajánlja (a Teleki Téka könyvtárában megtalálható). Alig harmincévesen, 1849. július 27-én halt meg Marosvásárhelyen.

kopcsányi Burdács Alajos – (1832–1902). Gyógyszerész oklevelet Bécsben kapott 1854-ben. Felesége Csiky Irma (1845–1906). Így került rokonságba Csiky Ferenc gyógyszerésszel. Fiuk ^ Burdács Béla (1863–1912), 1887-ben kapott gyógyszerész oklevelet Kolozsváron. A Burdács és a Csiky család közös kriptája Marosvásárhelyen a katolikus temetőben van.

Biró Mór 1840-ben született Gyergyószentmiklóson. Oklevelét Pesten kapta meg 1862-ben. Maros­vásárhelyről szülővárosába megy vissza, ott hunyt el 1874-ben.

Binder Károly 1843-ban született. 1865–1873 között Kolozsváron dolgozott.

Dávid János – 1894. május 15-én Kézdivásárhelyen született. Oklevelet a kolozsvári FJTE-en szerzett 1915. június 8-án. 1918-ig az ottani egyetemi gyógyszertárban dolgozott. 1918-ban hadba vonult. Miután hazatért, 1922. november 28-án „libera practica” jogot kapott. Előbb bérlő, majd özv. Koncz Henrikné reáruházza a gyógyszertárat a 322/1924. április 21. jelzésű okirattal. Egy illóolajokat előállító és forgalmazó laboratóriumot is működtetett 1936 augusztusától kezdve 12 éven át „Ada” néven.1940 márciusában Kőváry Józseffel együtt kezdeményezi a gyógyszerészek beszerző szövetkezetének megalakítását Marosvásárhelyen.

Dálnoki Miklós Árpád – 1850-ben született Maroscsapón. 1875-ben kapott oklevelet Kolozsváron. Nagyilondán nyitott gyógyszertárat, majd öt évig gazdálkodik, ezután jön Marosvásárhelyre, ahol több gyógyszertárban is alkalmazottként dolgozik (Arany Szarvas, Arany Kereszt). 1923. június 13-án hunyt el Marosvásárhelyen.

Grünbaum Szidónia – 1909. április 6-án született Marosvásárhelyen. Már 1933-ban gyakornok, majd alkalmazott Dávid János gyógyszertárában.

Bagothai Andor – 1903. november 21-én született Kiskenden. Szegeden végezte egyetemi tanulmányait, 1927-ben approbációs vizsgát tett, majd oklevelét 1932. október 18-án Bukarestben 18 510. sz. alatt érvényesítette. Szabad joggyakorlási engedélyét 1933. június 7-én kapta meg. Ezután dolgozott Parajdon, Homoródszentmártonban, Székelyudvarhelyen, majd Marosvásárhelyen, Görgényben és Nyárádszeredában.

Bányai László Gyula – adatait lásd a Sas gyógyszertárnál.
^

Arany Kereszt gyógyszertár


Alapítási sorrend: 5 Hely: Szent György u. 4. (6.) szám

Alapításának éve: 1889. július (a postával szemben)

Időszak

Tulajdonos

Bérlő (b), gondnok (g), kezelő (k),
alkalmazott (a)

1889–1910


1911–1920


1921. szept.–1934

1934–1936

1936. nov.14.–

Nagy Sándor


Nagy Sándor örökösei


Osváth Károly

Osváth K. és Widder E.

Widder Endre

Halász Jakab (g) 1889–1898

Huszár Adolf (b) 1898–1900

Pokorny Géza (b) 1903–1905

D. Miklós Árpád (k) 1911–1912

Ifj. Müller Frigyes (b) 1913–1914

Osváth Károly (b) 1914–1920

Widder Endre (a) 1932–1934

Osváth Elemér Z. (k) 1942–1945

Gyulai D. Olga (a) 1941–1942

1949. április 2. államosítás később megszüntetik
^

Gyógyszerészek adatai


Nagy Sándor – adatok róla nem állnak rendelkezésünkre. Feltételezzük, hogy azonos azzal a Felsőbányáról származó gyógyszerésszel, aki 1878-ban szerzett oklevelet Budapesten, huszonhárom éves korában, és 1910. január 10-én ötvenöt évesen hunyt el Marosvásárhelyen.

Gyulai D. Olga – 1903. május 28-án született Marosvásárhelyen. Oklevelet Bukarestben kapott 1936-ban, és ugyanebben az évben a szabad joggyakorlásra is engedélyt (libera practica), 159/1936. július 11. szám alatt. Több marosvásárhelyi gyógyszertárban dolgozott alkalmazottként 1949-ig, így az Albina patikában Grósz Ferdinándnál.

Pokorny Géza Losoncon született, 1890-ben kapott oklevelet Budapesten huszonegy éves korában.

Ifj. Müller Frigyes gyógyszerészcsaládból származik. Apjának, id. Müller Frigyesnek 1851-től Naszódon volt gyógyszertára Szent Teréz néven, amelyet később ő örökölt. 1893 júniusában szerzett gyógyszerészmesteri oklevelet huszonkét éves korában Budapesten. Egy ideig apja gyógyszertárában dolgozik, de azt 1913-ban eladja, és Marosvásárhelyre jön. 1918-ban Tordán a Velits Károly örökösei tulajdonában levő gyógyszertár bérlője, de 1920 után már nincs ott.

Dálnoki Miklós Árpád – adatai a Szentlélek gyógyszertárnál találhatók.

Halász Jakab, Osváth Károly, Osváth Elemér Zoltán és Widder Endre adatait lásd a részletes életrajzoknál.
^

Sas gyógyszertár


Alapítási sorrend: 6 Hely: Ugron Gábor tér 6. szám,

Alapításának éve: 1916 (ma Győzelem tér 35. szám).

Időszak

Tulajdonos

Alkalmazott (a), kezelő (k)

1918–1924

1925–1928

1928–1930

1930–1948. nov.

1948. nov.–

Weinrich Károly és Czitrom Vilma

Császár Ernő

Bianu Emil

Id. Kovács Andor

Özv. Kovács Andorné (haszonélvezet)Márkos Ödön (a)

Kozma János (a) 1941-ig

Luka Edit (a)

Bányai László (a) 1945–1946

Ifj. Kovács Andor (a) 1945–1948

(k) 1948–1949

ifj. Kovács Andorné
Bányavölgyi Klára (a) 1945–1948

1949. április 2. államosítás 3. sz. állami gyógyszertár

1990 után magánosítás Rubifarm, majd Aesculap

vezető: Sóbesterné Kovács Klára, az egykori tulajdonos (id. Kovács Andor) unokája
^

Gyógyszerészek adatai


Czitrom Vilma Marosvásárhelyen született, egyetemi tanulmányait Kolozsváron a FJTE-en végezte, ahol 1912-ben szerzett oklevelet. Marosvásárhelyi gyógyszerészként részt vett az Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészek Maros-Torda Kerületének tevékenységében, egy ideig pénztárosi feladatokat látott el. Miután itt eladták a Weinrich Károllyal közös patikát, Temesváron bérbe veszi Sotiresu T. Emil Minerva nevű, 1922-ben alapított gyógyszertárát. 1925. február 8-án házasságot kötött Raáber Lajossal és Temesváron telepednek le. 1927-ben már az ő tulajdona a temesvári gyógyszertár.

Császár Ernő – a kolozsvári FJTE-en az 1918/19-es tanévben szerzett gyógyszerész oklevelet. Jótékonyságát igazolja a Pharmacia lap 1937. áprilisi számának (15. évf. 7–8. szám, 60. oldal) közleménye, amely szerint az 1936/37-es tanév kezdetétől havi 1000 lejt adományoz a szegény sorsú egyetemi hallgatók megsegítésére.

Bianu Emil Vasile – előbb a Bihar megyei Margittán volt gyógyszertára, 1930-ban az Arad megyei Rovine helységben (később Magyarpécskához csatolták) találjuk.

Márkos Ödön – szatmári származású volt. Gyógyszerész oklevelet 1923-ban kapott. 1947-ig több marosvásárhelyi gyógyszertárban dolgozik alkalmazottként. 1947. augusztus 11-én Homoródszentmártonba ment, ahol bérbe vette az ottani gyógyszertárat.

Kozma János – 1898. július 1-jén született Gyergyószentmiklóson. Oklevelet Szegeden szerzett 1923. június 14-én. Az 1930-as évek közepétől dolgozott itt. 1941-től az államosításig Gyergyószentmiklóson Minerva nevű saját gyógyszertárát vezeti.

Bányai László Gyula 1920. július 19-én Zilahon született. Oklevelet a budapesti PPTE-en kapott 1942. december 21-én. 1941. január 1-től gyakornoki idejét a Dávid gyógyszertárban töltötte. Oklevele megszerzése után Kovács Andor gyógyszertárában helyezkedik el, majd 1946-ban Görgényszentimrén megveszi Knöpfler Zsigmondtól a Korona patikát. 1957-től ismét Marosvásárhelyen dolgozik, előbb kórházi gyógyszertárban, egy ideig a Centrofarm Vállalat átvételi osztályát is vezeti, majd a 10. számú állami gyógyszertár vezetője. 1973 októberétől ismét kórházi patikát vezet. 1980. december 10-én nyugdíjazták több mint harminc év küzdelmes munkája után. 1984. február 8-án hunyt el Marosvásárhelyen.

Weinrich Károly, id. Kovács Andor, ifj. Kovács Andor és felesége, Bányavölgyi Klára adatait lásd a részletes életrajzoknál.
^

Őrangyal (Arkangyal) gyógyszertár


Alapítási sorrend: 7 Hely: Gecse Dániel u. (7.) 13. szám

Alapításának éve: 1917–1918 1925-től a Domokos Szállóban,

(Ştefan cel Mare u.17.szám,

ma Bolyai Farkas u. 18. szám)

Időszak

Tulajdonos

Bérlő (b), kezelő (k), alkalmazott (a)

1917–1923

1923–1926

1926–1936. nov.

1936–1949

Dr. Jeney István

Dr. Debitzky Mihály

Kolosváry József

Osváth Károly

Konrád Kálmán (k) 1926. szept.-ig

Kolosváry József (k) 1926


Csia Lili (a) 1941–1942

Osváth Elemér Zoltán (a) 1945–1947

1949. febr.– ápr.

Osváth Attila (a) 1946–1949

1949. április 2-án államosítás 6. sz. gyógyszertár

1990 után magánosítás Magnólia gyógyszertár,

tulajdonos: Nüszl Takács Hajnal

(oklevél: 1960, Mvhely)
^

Gyógyszerészek adatai


Kolosváry József életrajzi adatait lásd az Arany Szarvas gyógyszertárnál, melynek társtulajdonosa volt 1925–1926-ban Hints Zoltánnal együtt. Ekkor jön át az Őrangyal gyógyszertárba, ahol előbb kezelő, majd tulajdonos. 1936-ban Oláhszentgyörgyre távozik.

^ Konrád Kálmán – 1893. május 28-án született. Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte. Az 1922/23-as tanévben szerzett gyógyszerész oklevelet. Hazatérte után először Marosvásárhelyen dolgozott. 1926 augusztusában „libera practica” jogot nyert, és még az év októberétől Csíkszentmártonban gyógyszertártulajdonos lesz: megvette Henter Károlytól az Attila gyógyszertárat, később fiókgyógyszertárat is működtetett Tusnádfürdőn. Az államosítás után Csíkkarcfalvára helyezik, az addig a Hankó család tulajdonában levő Őrangyal gyógyszertár vezetését veszi át (akkor 43., illetve később 55. számú gyógyszertár). 1969. november 1-jén nyugdíjazták. 1970-ben hetvenhét éves korában hunyt el.

Dr. nagyenyedi Jeney István, dr. Debitzky Mihály, Osváth Károly, Osváth Elemér Zoltán, Osváth Attila gyógyszerészek adatait lásd a részletes életrajzoknál.
^

(Vörös) Fehér Kereszt* gyógyszertár


Alapítási sorrend: 8 Hely: Kossuth Lajos u.

Alapításának éve: 1920/1921 (később Călăraşi u.) 55. szám

Időszak

Tulajdonos

Alkalmazott (a)

1921–1934


1934–1949

Neagoş Sabin


Izmael Márton

László Géza (a) 1922

Osváth Elemér Zoltán (a) 1923–1941

Dr. Ajtay Mihály (a) 1941–1947

Zakariás László (a) 1945–1947

Márkos Ödön (a) 1946. okt.–1947. jún.

Vajna Imre (a) 1948. ápr.–szept.

Ajtay Adrienne (a) 1943. ápr.–1948

1949. április 2. államosítás 2. sz. gyógyszertár, vezetője Elekes Imre

1990 után magánosítás Iris gyógyszertár, tulajdonos

Györffy László (oklevél: 1967, Mvhely), 1999-ben elköltöztetik

*1922-től változott a neve Fehér Keresztre, mert a Genfi Egyezmény értelmében nem lehetett használni a Vörös Kereszt elnevezést. E név használatára kizárólagos joga a karitatív szervezeteknek volt.
^

Gyógyszerészek adatai


Neagoş Sabin – 1888. szeptember 7-én született Dédán. Oklevelet Kolozsváron szerzett a FJTE-en 1912. június 22-én. Ezután katonai gyógyszertárban dolgozik Budapesten, majd 1919–1921 között a marosvásárhelyi katonai gyógyszertárban. 1923-ban jogot nyert szabad gyakorlatra. 1921 decemberében feleségül vette Dan Feliciát Alsóborgón. Miután eladta a gyógyszertárat, Bukarestbe ment, ahol dr. Urbeanu laboratóriumában dolgozott, és bérelt egy gyógyszertárat. 1936-ban az Arad megyei Világoson új patikát alapított, de 1947-ben visszajön Marosvásárhelyre és az ottani gyógyszertárát ide áthelyezteti. Osváth Elemér Zoltán gyógyszerésszel társulva Kereszt néven nyitja meg.

Zakariás László – 1900. április 29-én született Szamosújváron. Gyakornoki vizsgáját még Kolozsváron tette le 1921. október 1-jén, majd egyetemi tanulmányait Szegeden folytatta, ahol 1943. július 10-én oklevelet kapott. Dédán dolgozott Izmael Márton gyógyszertárában, Szamosújváron Nits gyógyszerésznél, Temesváron az irgalmasoknál, ezután jött Marosvásárhelyre. 1947. augusztus 13-án jogot nyert Erdőszentgyörgyön gyógyszertár nyitására a 62 225. számú engedéllyel.

Vajna Imre – 1924. április 15-én született Torján. Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte, 1946. július 13-án kapott gyógyszerész oklevelet. 1946-ban Kézdivásárhelyen, majd 1947. január 1-től áprilisig Brassóban a Regina Maria kórházban dolgozott. Később, nyugdíjazásáig a Maros megyei Gyógyszerellenőrző Laboratórium vezetője volt.

Izmael Márton, dr. Ajtay Mihály és felesége, Ajtay Adrienne, valamint Osváth Elemér Zoltán adatait lásd a részletes életrajzoknál.

Márkos Ödön – adatai a Sas gyógyszertárnál találhatók.
^

Szent György gyógyszertár


Alapítási sorrend: 9 Hely: Szent György tér 2. szám

Alapításának éve: 1921 (később Constantin Romanu, majd

Köztársaság tér 4. szám)

Időszak

Tulajdonos

Alkalmazott (a)

1921–1949

Id. Nagy Jenő

Turcu August (a) 1930

Orlik Mária (a) 1942. jan.–aug.

Nagy Matild (a) 1942. febr.–1948. aug.

Ifj. Nagy Jenő (a) 1946–1949

1949. április 2. államosítás 4. sz. gyógyszertár,

majd gyógyszerponttá fokozzák le

1990 után magánosítás Mária gyógyszertár, tulajdonos

Kerek Istvánné Kocsiss Mária

(oklevél: 1965, Mvhely)
^

Gyógyszerészek adatai


Nagy Jenő és ifj. Nagy Jenő – adataik a részletes életrajzoknál találhatók.

Orlik Mária – 1904-ben Marosvásárhelyen született. Többet nem tudunk róla.

Nagy Matild Budapesten született 1900. december 3-án. Oklevelet Szegeden szerzett 1930. június 30-án. 1942-ig Hermann János gyógyszertárában alkalmazták, és itt dolgozott 1948 augusztusáig. Szabad joggyakorlásra engedélyt 1947. december 12-én kapott 288-as számmal.
^

Rekord gyógyszertár


Alapítási sorrend: 10 Hely: Mărăşeşti tér 3. szám,

Alapításának éve: 1922 1928-tól átköltözik a Főtérre, a

Piaţa Regele Ferdinand 46. szám,

majd 1936-ban az 52. szám alá

Időszak

Tulajdonos

Bérlő (b), alkalmazott (a), gyakornok (gy)

1922–1944


1947. jún.–1949

Hermann János


Holicska István

Rosnyai Gábor (gy) 1933. okt. 15.–

Márkos Ödön (b) 1935

Beer Miklós (a) 1938–1944

Stănescu Vasile (b) 1937. máj.–1940. máj. 1.

Nagy Matild (a) 1942-ig

Holicska István (b) 1945–1947

Elekes Imre (a) 1945. szept.–1948. szept.

1949. április 2. államosítás megszüntették
^

Gyógyszerészek adatai


Beer Miklós – 1897. augusztus 26-án született. Gyógyszerész oklevelet Bécsben kapott 1923. július 20-án. Dolgozott Nagyszebenben Fabritius gyógyszerésznél, majd Marosvásárhelyre jön és a Biztosító Pénztár gyógyszertárában alkalmazott gyógyszerész 1924. február 1-től 1938. február 10-ig. 1932. október 15-én szabad gyakorlat végzésére kapott jogot (libera practica) a 242. sz. határozattal. 1938 februárja után jön ebbe a gyógyszertárba dolgozni. 1944. május 5-én deportálták, 1945. augusztus 29-én tért vissza. További szakmai munkájáról nincs adatunk.

Rosnyai Gábor – 1914. március 8-án született Maros megyében Mezősályi helységben.

Hermann János, Elekes Imre, Holicska István adatai a részletes életrajzoknál találhatók.

Márkos Ödön adatait lásd a Sas gyógyszertárnál.

Stănescu Vasile gyógyszerészről csak azt tudjuk, hogy előbb Galaţi-on bérelt gyógyszertárat, onnan jött ide.
^

Albina gyógyszertár


Alapítási sorrend: 11 Hely: Deák Ferenc tér 28. sz.

Alapításának éve: 1946 (később Albina tér, Pţa Unirii,

1948-tól Szovjet hősök tere)

Időszak

Tulajdonos

Alkalmazott (a)

1946. nov.–1949. ápr.

Grósz Ferdinánd

Gyulai D. Olga (a)

1949. április 2. államosítás előbb raktárhelyiség lesz,

később vasúti gyógyszertár,

majd lebontják az épületet
^

Gyógyszerészek adatai


Grósz Ferdinánd Gyimesközéplokon született 1912. június 19-én. Gyógyszerészi tanulmányait Bukarestben végezte, 1935. november 28-án szerzett oklevelet. Már 1935. augusztus 1-től 1942. augusztus 1-ig Dávid János Szentlélek gyógyszertárában dolgozik, majd Székelyudvarhelyen Ziegler gyógyszerésznél, később Kézdivásárhelyen a Bajnok-féle gyógyszertárban. 1940 júliusában engedélyt kap szabad joggyakorlásra, azonban nem nyithat gyógyszertárat, 1944. május 22-től deportálják. 1945. szeptember 15-én tér haza Auschwitzból, és rokkantsági nyugdíjat kap. 1946. november 26-án jogot szerzett patika nyitására, 1947. június 30-án meg is nyitotta saját gyógyszertárát, de rövid ideig élvezhette, mert 1949 áprilisában államosították. Ezután az állami 4. számú, majd a 10. számú gyógyszertárban beosztottként dolgozik. Közben 1959-ben főgyógyszerészi vizsgát is tett. 1970. október 13-án, 31 év és 6 hónap után munkaviszonya megszűnt a Centrofarm Vállalatnál. Ekkor Izraelbe távozott. Ott egy jól működő gyógyszertárat vezetett Kiryat Gat helységben 2002-ig, ekkor kilencvenévesen vonult nyugdíjba.

Gyulai D. Olga adatai az Arany Kereszt gyógyszertárnál találhatók.
^

Glória gyógyszertár


Alapítási sorrend: 12 Hely: Szántó u. és a Sándor János u. sarka

Alapításának éve: 1946. nov. (később Dózsa György u. 1. szám)

Időszak

Tulajdonos

Alkalmazott (a)

1946. nov.–1949. ápr.

Dr. Ajtay Mihály

Ajtay Mihályné Izmael Adrienne

1949. államosítás 5. sz. gyógyszertár, későbbi vezetője

Osváth Attila, majd 1976-ban elköltöztetik

a Kövesdombra, mert az épületet lebontják

Dr. Ajtay Mihály és Ajtay Mihályné Izmael Adrienne adatait lásd a részletes életrajzoknál.
^

Angyal gyógyszertár


Alapítási sorrend: 13 Hely: Kossuth L. utca 97. szám

Alapításának éve: 1947

Időszak

Tulajdonos

Alkalmazott (a)

1947. márc. 26.–1949. ápr.

Ifj. Sándor Zoltán

-

1949. április államosítás megszüntették
^

Gyógyszerész adatai


Ifj. farczádi Sándor Zoltán ősrégi székely nemesi családból származik, 1914. január 11-én született Erdőszentgyörgyön. Apja, id. Sándor Zoltán lófőszékely (sz. 1887. június 15., oklevél: 1911, Kvár) is gyógyszerész, a helybéli, 1878-ban alapított Angyal gyógyszertár tulajdonosa. Ifj. Sándor Zoltán oklevelét Bukarestben kapta meg 1938. december 28-án. Apja gyógyszertárában dolgozott nyolc évet és négy hónapot, azután kért jogot gyógyszertár nyitására Marosvásárhelyen, amit 1947. január 14-én meg is kapott. 1941-ben a magyar belügyminisztérium elismerte nemességét és apja után a farczádi előnév viselésére őt is feljogosította. Maros-Torda vármegye törvényhatósági bizottságának tagjává nevezték ki. Nem volt alkalmazottja, egyedül dolgozott, egy laboránsnő, Cseh Ibolya segédletével.
^

Kereszt gyógyszertár


Alapítási sorrend: 14 Hely: Jókai u. és a Szent György u. sarka

Alapításának éve: 1947. jún. 28. (később Eminescu u. 2. szám)

Időszak

Tulajdonos

Alkalmazott (a)

1947. jún.–1949. ápr.

Neagoş Sabin és

Osváth Elemér Zoltán

Neagoş Letiţia

1949 áprilisában államosítás Gyermekgyógyszertár,

majd lebontják és elköltöztetik

Neagoş Sabin adatai a Fehér Kereszt gyógyszertárnál találhatók.

Osváth Elemér Zoltán adatait lásd a részletes életrajzoknál.
^

Gyógyítás (Tămăduirea) gyógyszertár


Alapítási sorrend: 15 Hely: Sztálin tér (Főtér) 44. szám,

Alapítás ideje: 1947. szept.1. majd 33., végül 38. szám

Időszak

Tulajdonos

Alkalmazott (a)

1947. szept.1.–1949. ápr. 2.

Suciuné Drăghici Adela

Ifj. Horváth Tibor (a) 1948. szept.1–

1949. április 2. államosítás 1. sz. gyógyszertár, vezető dr. Horváth Tibor

1990 után magánosítás Salvia gyógyszertár, tulajdonosai

Muntean Ilea Laura (oklevél:1968, Mvhely)

és Muntean Trâmbiţas Doina (oklevél: 1970, Kvár)
^

Gyógyszerészek adatai


Suciu Adela sz. Drăghici – Marosszentkirályon (Názna község) született 1912. október 4-én Gyógyszerész oklevelet 1935. február 18-án kapott Bukarestben. Már az év augusztusától 1940 októberéig Marosvásárhelyen a Betegsegélyző Pénztár gyógyszertárának alkalmazottja. Dolgozott a Dávid János által alapított Laborator de esenţa ADA néven működő drogériában is. 1942-ben Bukovinában, Câmpulungon kapott gyógyszertár felállítására jogot. 1944-ben visszajön Marosvásárhelyre, és mivel ez idő alatt Dávid János Magyarországon tartózkodott,
megkapja a Dávid-gyógyszertár vezetésére az engedélyt. Adminisztrátornak nevezik ki a 27303/1945. november 5-i határozattal. 1946. október 2-án ezt a megbízatását felfüggesztik, mivel Dávid János hazajön, és visszakapja gyógyszertárát. 1945. november 13-án a 90 114. sz. átirattal a Munka- és Egészségügyi Minisztérium engedélyezi, hogy a Bukovinában levő gyógyszertárát Marosvásárhelyre helyeztesse át. A helyváltoztatások (44. szám alól a 38.-ra) miatt csak 1947. szeptember 1-jén nyitja meg. Államosítás után a 3. számú gyógyszertár vezetője lesz 1969. december 1-ig, ekkor nyugdíjazzák, de tovább helyettesítőként dolgozik 1974. december 31-ig.

Ifj. Horváth Tibor adatai a részletes életrajzoknál találhatók meg.

* * *

A 15 nyilvános polgári gyógyszertáron kívül a városban működött még a Betegsegélyző Pénztár gyógyszertára is az 1920–1930-as évektől 1949-ig a mai Dózsa György utcai Bőrgyógyászati Klinika udvarán. Gyógyszerészként itt dolgozott Beer Miklós 1924–1938 között, Suciu D. Adela 1935–1939-ben, Sztankovszky József 1948–1949-ben és ugyanekkor Kóbori László is.

^ Beer Miklós – adatai a Rekord gyógyszertárnál találhatók.

Sztankovszky József 1881. július 14-én született. Gyógyszerész oklevelét Budapesten a PPTE-en 1905. június 24-én kapta meg. Ezután Lengyel Béla egyetemi tanár mellett gyakornok, majd 1910–1921 között Deményházán az Üdvözítő gyógyszertár tulajdonosa és vezetője. Szabad gyakorlatra 1922. november 28-án szerzett jogot a 118. sz. határozattal. 1925-ben rövid ideig a Nyárádtőn felállított saját gyógyszertárában dolgozik, 1948-ban kerül a Betegsegélyző Pénztár gyógyszertárához.

Kóbori László – Marosvásárhelyen született 1900. szeptember 2-án. Egyetemi tanulmányait Iaşi-ban végezte, 1930. június 4-én szerzett oklevelet, szabad joggyakorlásra (libera practica) 237-es számmal 1930. október 24-én kapott engedélyt. Ezután különböző katonai kórházi gyógyszertárakba (Iaşi, Csernovic, Bákó, Lugos) és végül a marosvásárhelyi Katonai Kórház gyógyszertárába kerül, innen jött át 1948-ban a Betegsegélyző Pénztár gyógyszertárához.

1945-től még működött Marosvásárhelyen a Bolyai Tudományegyetem Orvosi Karának alárendeltségében az Egyetemi gyógyszertár, amit a Kolozsvárról áttelepült Hankó Zoltán, későbbi egyetemi oktató hozott létre. Munkatársa volt Gáliszterné sz. Koronka Emma gyógyszerésznő, akinek életrajzi és szakmai adatai az Egyetemi gyógyszertárakkal foglalkozó fejezetben találhatók.

Államosításkor az akkor létező 14 gyógyszertár közül kilencet megszüntettek és csak öt kapott engedélyt további működésre. Ez utóbbiakhoz olyan gyógyszerészeket neveztek ki vezetőnek, akik addig más gyógyszertárban alkalmazottként dolgoztak. Így Ajtay Mihály gyógyszertárának vezetésére Beer Miklóst, a Dávid Jánoséhoz Vajna Imrét, az Izmael-féle patikába ideiglenesen Hankó Zoltánt, az Egyetemi gyógyszertár vezetőjét nevezték ki, Suciu Adel patikáját Neagoş Letiţia, Nagy Jenőét pedig Sarudi Lili végzős gyógyszerészhallgatónőre bízták. Rövidesen módosítottak, mivel Hankó Zoltán és Beer Miklós gyógyszerészeknek más feladatuk volt, őket Simonfi Zoltán és Lőrinczi Éva utolsó éves gyógyszerészhallgatókkal helyettesítették, mivel a városban nem volt akkor több olyan diplomás gyógyszerész, aki addig alkalmazottként dolgozott (22). A város lakosságának növekedésével később újabb gyógyszertárakat alapítottak, így 1949 és 1989 között Marosvásárhelyen 11 nyílt körzetű és 5 zárt körzetű gyógyszertár működött, valamint egy steril gyógyszereket gyártó laboratórium, egy ellenőrző laboratórium, egy technikai cikkeket forgalmazó gyógyszertár Optica néven, egy gyógydrogéria és egy laboratórium, amely különböző magisztrális gyógyszereket állított elő nagyobb mennyiségben.

A megye területén levő gyógyszertárak tevékenységének irányítására, gyógyszerellátásának biztosítására megalakult a Gyógyszerkereskedelmi Vállalat Centrofarm néven és ennek megyei fiókjai. 1950. január 1-jén jött létre a Magyar Autonóm Tartomány fiókvállalata, amely az akkori Tudor Vladimirescu u. 58. sz. alatt működött. Ennek alárendeltjei voltak a városok államosított gyógyszertárai, valamint a tartomány területén levő vidéki, még magántulajdonú patikák és az egészségügyi intézmények keretén belül működő ún. zárt körű gyógyszertárak. Az orvosi műszerek és segédeszközök raktára az akkori Szovjet hősök tere 35. szám (ma Győzelem tér) alatti gyógyszertári helyiségekben működött 1955-ig, majd a vállalat többi raktárához való elköltöztetése után itt újból gyógyszertárat nyitottak.

1950-ben a falusi szövetkezetek keretén belül III. fokú gyógyszerpontok alakultak; ezeket a szövetkezetek vezetői kezelték. Nem voltak életképesek, ezért pár év múlva megszüntették őket.

1954-ben szerveződtek az egészségügyi körök keretében a II. fokú gyógyszerpontok, melyeket az egészségügyi középkáderek (asszisztensek) vezettek.

1957-ben I. fokú gyógyszerpontokat alapítottak, gyógyszerészasszisztensek (két- vagy hároméves posztliceális egészségügyi technikumot végzettek) irányításával. Ilyenné alakították át például a Szent György gyógyszertárat is.

1955-ben létrehozták a Rózsák tere 50. sz. alatt a gyógyszerellenőrző laboratóriumot. Ez előbb a tartományi néptanács alárendeltségébe tartozott, később átkerült a Centrofarmhoz. 1975-ben új helyiségekbe, a Gyógyszer­kereskedelmi Vállalat akkorra felépült új székhelyére költöztették át (Jeddi út 8. szám).

A vállalat régi helyiségeiben (Tudor Vladimirescu utca) a „Galenusi-laboratóriumot” hozták létre, melynek megszervezésében elévülhetetlen érdemeket szerzett Nagy Örs főgyógyszerész, a vállalat akkori aligazgatója. Ugyancsak ebben az évben szervezték meg a steril készítményeket előállító laboratóriumot az egykori katonakórház, később sürgősségi, ma ortopédiai klinika udvarán. 1973-ban felújították, berendezését moderni­zálták (27). 1968. április 1-jén az ország közigazgatási átszervezése folytán megváltozott névvel és területi hatá­rokkal új megyék alakultak, két új megye – Maros és Hargita – gyógyszertárai kerültek a Marosvásárhely köz­pontú Centrofarm vállalathoz. Ettől kezdve a megyei Gyógyszerkereskedelmi Vállalat az Egészségügyi Minisz­térium Gyógyszerészi Vezérigazgatóságának a fennhatósága alá tartozik. 1975-ben elkészült a vállalat új szék­helye a Jeddi úton (Livezeni u. 8. sz.), ide költözött az igazgatóság, az összes adminisztratív osztály, a raktárak, a gyógyszerellenőrző laboratórium. 1990 után a magánosítás következtében részvénytársasággá alakult és tovább Aesculap RT. néven működik (28). Az egykori Marosvásárhely központú Centrofarm vállalat vezetőségének, igazgatóinak és aligazgatóinak nevét az alakulástól (1950-től) kezdve a 20. táblázat tartalmazza (27, 28).
^

20. táblázat
A Centrofarm Gyógyszerkereskedelmi Vállalat marosvásárhelyi központjának vezetői


Időszak

Igazgató

Aligazgató időszak

1950–1957

Sarudi László

Widder Endre 1950–1952

Tób Tibor 1952–1957

1957–1984

Dr. Kacsó Albert

Nagy Örs 1957–1960

Makkai Imre 1960–1973

Pantea Georgeta 1973–1975

Racolţa Silvia 1978–1984

1984–1990

Racolţa Silvia

Dr. Nagy Levente

1990–1991

Dr. Nagy Levente

Munteanu Bucur Lelia

1991–1998

Munteanu Bucur Lelia

Hajdu Árpád

A gyógyszerraktár első főnöke dr. Ajtay Mihály gyógyszerész volt 1949 áprilisától 1952-ig, majd 1952. július 1-től Gyalui István főgyógyszerész 1985. február 15-ig, nyugdíjazásáig. Őt követte Munteanu Bucur Lelia 1990-ig.

Az államosítás után kialakult gyógyszertári hálózat helyzetének felmérése, illetve a magánosítást követően gomba módra szaporodó kis gyógyszertárak számbavétele nem képezte tanulmányunk tárgyát.

* * *

Marosvásárhely egykori 15 nyilvános gyógyszertárának vázlatos bemutatásakor az ezekben 1949-ig dolgozó néhány gyógyszerésznek életrajzi adatait is ismertettük. A továbbiakban, a teljesség igénye nélkül, megemlékezünk a város néhány elhunyt magyar nemzetiségű gyógyszerészéről is, akik különböző gyógyszertárakban alkalmazott gyógyszerészként dolgoztak és az erdélyi származású elhunyt gyógyszerészek életrajzainál nem szerepelnek, de sikerült róluk adatokat összegyűjtenünk.

Ádám Valéria 1931. április 17-én született a Bihar megyei Margittán. Iskoláit Nagyváradon az Orsolya-rend gimnáziumában 1950-ben végezte. Gyógyszerészi tanulmányait Marosvásárhelyen folytatta, oklevelet 1956. február 6-án szerzett. Főgyógyszerészi vizsgát tett 1975-ben. Az egyetem elvégzése után Csíkszereda kórházi gyógyszertárában dolgozott 1955. augusztus 15-től 1957. december 10-ig. Ekkor férjével, Kálmán Ferenc gyógyszerésszel Marosvásárhelyre jönnek vissza. 1957. december 10-től az 1. sz. gyógyszertárban dolgozik szinte megszakítás nélkül 1988. december 1-ig, nyugdíjazásáig, majd heyettesítőként még 1989. február 1-ig, összesen 33 év 3 hónapot töltve el a táraasztal mellett. Az 1. sz. gyógyszertár kiváló gyógyszerészeként a receptúrai munka egyik felelőse volt évtizedeken át. Szakmai felkészültsége, hivatástudata, jó kollegiális magatartása miatt munkatársai megbecsülték, értékelték munkáját. 1995. június 12-én hunyt el Marosvásárhelyen.

Ádámovitsné Hary Zsuzsa – 1924. május 24-én született Topánfalván, ahol akkor apja, Hary Sándor az Aesculap gyógyszertárat bérelte. Innen az Arad megyei Borosjenőre került a család, az államosításig ott volt gyógyszertáruk. Középiskoláit Kolozsváron, majd Temesváron végezte, ahol a Notre Dame gimnáziumban 1943-ban érettségizett. Kolozsváron 1943–1945 között a Természettudományi Kar hallgatója volt, majd Marosvásárhelyen folytatta és 1951-ben fejezte be gyógyszerészi tanulmányait. Ezután a Maros megyei Gernyeszegre került a tbc-preventórium gyógyszertárába, majd 1953-tól Marosvásárhelyen az akkori 1. sz. klinika gyógyszertárába; 1955-től ennek lesz a vezetője. Munkakörét halála napjáig ellátta. Kiváló kacsolatot tartott fenn a kórház orvosaival, így a betegek gyógyszerellátása az ő idejében zökkenőmentes volt. Szívesen foglalkozott a gyakorlatukat végző „praxikkal” is. Fiatalon, alig ötvenévesen hunyt el 1974. május 15-én Marosvásárhelyen.

Csavar Margit – 1936. július 8-án született Marosvásárhelyen. Iskoláit és egyetemi tanulmányait is szülővárosában végezte. Gyógyszerészi oklevelet 1958-ban kapott. Rövid ideig Nagyváradon dolgozott, majd hazakerült, és előbb az 1. sz., később a 3. sz. gyógyszertárban dolgozott hirtelen bekövetkezett halála napjáig. 1988 októberében hunyt el Marosvásárhelyen, sírja a református temetőben van.

Csizek Kornélia – 1924. február 15-én született Naszódon. Apja Csizek Lajos, anyja Scholtz Anna. Gyógyszerészi oklevelét 1950-ben kapta meg Marosvásárhelyen, ezután Maroshévízen a kórházi gyógyszer­tárban dolgozott. Ez idő alatt családot alapított, férje Căreian Augustin állatorvos. Házasságukból két fia született. Miután 1953-ban a család Marosvásárhelyen telepszik le, az 1. sz. gyógyszertárba kap kinevezést, ahol 1979. október 1-ig, nyugdíjazásáig marad. Közben 1972-ben főgyógyszerészi vizsgát tett. Lelkiismeretes munkáját és a betegek iránti figyelmességét, kedvességét sokra értékelték munkatársai. 1994. szeptember 12-én hunyt el Marosvásárhelyen.

Feierné Fazakas Éva Rozália 1949-ben született Marosvásárhelyen, gyógyszerész oklevelét is szülőváro­sában kapta meg 1971-ben. Ezután több helyen dolgozott, huzamosabb ideig Erdőszentgyörgyön, majd Marosvásárhelyen, ahol 1990 után saját gyógyszertárát is megnyitja Galenus néven a város Egyesülés negye­dében. Nem sokáig élvezhette a teljesen újonnan létrehozott gyógyszertárat, mert gyógyíthatatlan betegség következtében 1999. július 4-én Budapesten elhunyt. Sírhelye Marosvásárhelyen van.

^ Gálfalviné Szabó Emília 1937-ben született Nagyváradon református papi családban. Iskoláit szülővárosában végezte 1954-ben, egyetemi tanulmányait pedig kitűnő eredménnyel a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Karon. 1960-ban kapott oklevelet. Háromévi gyógyszertári gyakorlat után az analitikai kémiai tanszéken gyakornok, majd tanársegéd 1980-ig, ekkor ismét a hálózatba megy, az 1. sz. gyógyszertárban mint főgyógyszerész dolgozik rövid ideig. 1982-ben hunyt el Marosvásárhelyen. Sírja a református temetőben van.

Kacsó Albert – 1921. június 7-én született Nyárádmagyarós községben. Egyetemi tanulmányai előtt laboránsként dolgozott a Gyógyszerészeti Kar analitikai kémiai tanszékén. Tanárai biztatására végezte el az egyetemet, 1951-ben kapott gyógyszerész oklevelet. A tanszéken marad gyakornokként, de 1952. július 15-től már a Magyar Autonóm Tartomány tartományi főgyógyszerésze, később a Maros megyei Centrofarm vállalat inspektora, majd kiváló szervezői képessége alapján 1957-ben kinevezik igazgatónak. Sokat tett a vállalat fejlesztéséért. Közben, 1954–1956 között a Gyógyszerészeti Kar gyógyszertári szervezés és könyvelés tanszékének megbízott tanára, később, 1962–1974 között az Egészségügyi Technikumban is tanított. 1961-ben főgyógyszerészi vizsgát tett, majd beiratkozott a doktorátusra, doktori értekezésében a Nyárád menti területek gyógynövényállományát térképezte fel. 1977-ben kapta meg a gyógyszerészdoktori fokozatot. Eredményeiről több szaklapban, valamint a Csíkszeredában megjelenő Acta Hargitensia c. múzeumi kiadványban számolt be. 1984-ben nyugdíjba vonult. 1998 áprilisában hunyt el Marosvásárhelyen.

^ Kálmán Ferenc – 1929. augusztus 24-én született Marosvásárhelyen. Iskoláit és gyógyszerészi tanulmányait is szülővárosában végezte, oklevelet 1955 júliusában kapott. Feleségével, Ádám Valéria gyógyszerésznővel együtt Csíkszeredában kezdték meg gyógyszerészi munkájukat, majd 1958-ban visszajönnek Marosvásárhelyre. A Mártonfi László professzor vezetése alatti gyógyszerészi kémiai tanszéken előbb gyakornok, majd tanársegéd 1960. október 1-ig. Ekkor a város 103. sz. zártkörű gyógyszertárába megy át, majd az 5. sz. nyilvános gyógyszertár vezetője lett. 1980-ban főgyógyszerészi vizsgát tett, de ezt követően egészségi állapota nagyon leromlott, ezért 1986. október 1-jével harmincegy évi gyógyszerészi munka után korhatár előtt nyugdíjazták. Rövid idő múlva, 1986. december 22-én, ötvenhetedik életévében hunyt el Marosvásárhelyen. Sírja a református temetőben van.

Kelemen Éva – a Szatmár megyei Tasnádszarvad községben született 1929. december 15-én. Gyógyszerész oklevelét a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Karon szerezte meg 1955-ben. Ezután azonnal a helybeli 1. sz. gyógyszertárba helyezik, de 1960-ban már a 6. sz. gyógyszertár vezetőjének nevezik ki. Dolgozott még a 3. számúban, majd mint kiváló munkaerő visszakerül a város legnagyobb, permanens nyitvatartású gyógyszertárába.1976-ban a főgyógyszerészi vizsgáját is sikeresen leteszi, 1987 márciusában harmincegy év és három hónapi munka után nyugdíjazzák, de helyettesítőként tovább dolgozik 1988. január 1-ig. 1999. november 4-én hunyt el Marosvásárhelyen.

Keller Gyula 1917. július 10-én született Csíkszentmártonban, ahol apja, id. Keller István gyógyszerész volt, az Attila nevű gyógyszertár és a tusnádfürdői fiókgyógyszertár tulajdonosa. 1921-ben a család elkerült Temesvárra, így iskoláit már ott végezte a Piarista Gimnáziumban testvérével, ifj. Keller Istvánnal együtt, aki szintén gyógyszerész lett. Egyetemi tanulmányaikat mindketten Bukarestben folytatták. Testvére 1936-ban a doktori fokozatot is megszerezte. Keller Gyula 1940. október 28-án kapott gyógyszerész oklevelet a bukaresti Gyógyszerészeti Karon. Egy ideig Temesváron dolgozott apjának a Kereszthez címzett gyógyszertárában, majd az államosítás után a Temes megyei Dettára került a 23. sz. gyógyszertár vezetőjeként. 1952-től lett Marosvásárhelyen az 1. sz. gyógyszertár alkalmazottja, 1957-től főgyógyszerésze. 2001. április 11-én hunyt el Marosvásárhelyen.

Makkai Imre – 1929. március 8-án született Marosvásárhelyen. Gyógyszerész oklevelet 1954-ben kapott a Gyógyszerészeti Karon. Már utolsó éves hallgatóként díjtalan gyakornok, majd 1954 őszétől tanársegéd a Gyógyszerészeti Kar biokémiai tanszékén Eperjessy Anna professzornő mellett 1958 októberéig. Ekkor saját kérésére átmegy a hálózatba, két évig a 3. sz. gyógyszertárban dolgozik, majd 1960 júniusában a Centrofarm aligazgatójának nevezik ki; ezt a tisztségét 1973 júliusáig látja el, amikor is feleségével, Müller Éva gyógyszerésznővel (oklevél: 1956, Mvhely) együtt az akkor megnyíló 7. sz. gyógyszertárba helyezik, és annak vezetője lesz. 1963-ban sikeresen tette le a főgyógyszerészi vizsgát is. 1988. szeptember 16-án Tusnádfürdőn, egy kiszállás alkalmával váratlanul hunyt el.

Török József a Maros megyei Székelyhódos községben született 1939. április 3-án. Iskoláit Marosvásárhelyen a Bolyai Líceumban végezte 1955-ben. Három évig a megyei postahivatalban dolgozott, egyetemi tanulmányait ezután kezdte meg. 1963 szeptemberében kapott oklevelet. Libánfalván, majd Parajdon, Gyimesközéplokon, Etéden és ismét Parajdon volt gyógyszertárvezető. 1972-ben kerül vissza Marosvásárhelyre, ahol az újonnan átadott megyei klinikán a 103. sz., majd a 105. sz. gyógyszertár vezetőjévé nevezik ki. Feladatát nagy hozzáértéssel végezte. 1975-ben főgyógyszerészi vizsgát tett. Kiváló szervezőképességű, megértő, de ugyan­akkor igényes főnök volt. Az új gyógyszerek megismerése valósággal szenvedélyévé vált, ennek köszönhetően az orvoskollégák kikérték véleményét a betegeknek rendelendő gyógyszerekről, így a kórház orvosaival rendkívül jó kapcsolatot alakított ki. Fiatalon, gyógyíthatatlan betegségben 1995-ben hunyt el Marosvásárhelyen.

^ Vancsakovszky Gabriella 1942. május 10-én született Marosvásárhelyen. Iskoláit Székelyudvarhelyen végezte – ahol apja orvos volt –, egyetemi tanulmányait pedig Marosvásárhelyen a Gyógyszerészeti Karon, ahol 1964-ben kapott oklevelet. Székelykeresztúron és Marosludason dolgozott egy évig, majd 1965-ben visszajön szülővárosába, ahol az egykori 5. sz. gyógyszertárban (Dózsa György u., majd a kövesdombi negyedben) előbb beosztottként kezdte meg tevékenységét, majd a vezetője lett. A magánosítás után ezt Herba néven mint sajátját működtette tovább halála napjáig. 2001. április 7-én hunyt el Marosvásárhelyen.

Voith Mihály Szamosújvárról származó örmény eredetű gyógyszerészdinasztia harmadik generációjában 1928. szeptember 18-án született Gyergyóalfaluban, ahol nagyapja, Voith Ferenc (1865–1937, oklevél: 1887, Kvár), majd apja id. Voith Mihály (sz. 1898, oklevél: Csernovic, német nyelvű egyetemen 191?, elhunyt 1978-ban) is gyógyszerész volt, az ottani, 1894-ben alapított Őrangyal gyógyszertár tulajdonosa és vezetője az államosításig. Kiterjedt rokonságában több gyógyszerész van, így a magyarláposi Szarvas gyógyszertár egykori tulajdonosa, Voith József (oklevél: 1884, Kvár FJTE) és Voith Lajos (oklevél: 1915, Kvár FJTE). Iskolai tanulmányainak felsőbb osztályait Marosvásárhelyen a Római Katolikus Fiúgimnáziumban végezte, majd ugyanitt beiratkozott a Gyógyszerészeti Karra. Egyetemi tanulmányait 1951-ben érdemoklevéllel fejezte be. Még az év augusztusában kinevezik Palotailvára, ahol 1952. április 15-ig volt gyakorló gyógyszerész. Ekkor visszajön Marosvásárhelyre és az akkor 6. számot viselő (egykor Osváth-féle Őrangyal) gyógyszertár vezetőjévé nevezik ki. Közben családot alapított, felesége Adorján Ilona, két fiuk született, azonban egyikük sem folytatta már a gyógyszerészi hivatást. Voith Mihály 1960-ban a Centrofarm Gyógyszerkereskedelmi Vállalat inspektora, majd 1963 októberétől a vállalat kereskedelmi osztályának főnöke lesz. Ugyanebben az évben sikeresen teszi le a főgyógyszerészi vizsgáját is. A továbbiakban az átszervezések következtében a kereskedelmi, a terv- és a szervezési osztály megnövekedett feladatkörét látja el, utóbb már az Aesculap RT. alkalmazottjaként, 1991 szeptemberéig, nyugdíjazásáig. 1996 júliusáig a Mária gyógyszertár alkalmazottjaként tovább dolgozik. Megérdemelt pihenését csak pár évig élvezhette, 2001. november 27-én hunyt el Marosvásárhelyen. Sírja a helybeli református temetőben van.

Irodalomjegyzék


1. Chyzer K. (szerk.): Gyógyszerészi Almanach. Budapest 1897.

2. Csurgay K. (szerk): Gyógyszerészek Évkönyve. Zsebnaptár. A Gyógyszerészi Közlöny kiadása. Budapest 1885–1897.

3. Farkas J. (szerk.): Marosvásárhelyi Almanach. II. Marosvásárhely 1941–1942.

4. Fényes B., Fényes Béláné: Dolgozó gyógyszerészek zsebnaptára – gyógyszerész címtár az 1942. évre. II. évfolyam. Budapest.

5. Hajdu Á., Péter H. Mária: Adatok Marosvásárhely gyógyszertárairól alakulásuktól 1949-ig. Revista de Medicină şi Farmacie – Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle 42, 2, 141–145 (1996).

6. Karlovszky G. (szerk.): Gyógyszerészek Évkönyve. Zsebnaptár. A Gyógyszerészi Közlöny kiadása. Budapest 1897–1901. Új sorozat 1925.

7. Molitórisz P., Nagy J. (szerk): Almanachul farmaceutic – Gyógyszerészek zsebnaptára az 1922. évre. II. évfolyam, Cluj–Kolozsvár.

8. Molitórisz P. (szerk.): Almanachul farmaceutic – Gyógyszerészek zsebnaptára az 1923. évre. Cluj–Kolozsvár.

9. Molitórisz P. (szerk.): Almanah 1937. Tip. Universală S. A., Cluj.

10. Nagy J. (szerk.): Gyógyszerészek czímtára és zsebnaptára 1921. évre. A szerző kiadása. Tg. Mureş–Marosvásárhely.

11. Nagy S. (szerk): Almanachul farmaciştilor – Gyógyszerészek zsebnaptára 1924; III. évf. 1926; IV. évf. 1927. A szerző kiadása, Cluj–Kolozsvár.

12. Orient Gy.: Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet, Cluj–Kolozsvár 1926. 204, 209. o.

13. Schédy S. (szerk.): Gyógyszerészek naptára. A Gyógyszerészi Hetilap kiadása, Budapest 1865–1900.

14. Spielmann J., Lázár-Színi Karola, Orbán J.: Adatok a marosvásárhelyi gyógyszertárak történetéhez. I. Az első marosvásárhelyi gyógyszertár. Orvosi Szemle 15, 3, 366–369 (1969); II. Harc a második marosvásárhelyi gyógyszertár létesítésére. Orvosi Szemle 18, 4, 479–486 (1972); III. Vladár Ádám és Tollasi György vetélkedése. Orvosi Szemle 19, 2, 167–174 (1973); IV. A marosvásárhelyi gyógyszertárak az 1782–1790-es időszakban. Revista Medicală 22, 1, 77–80 (1976).

15. Szász T. (szerk.): Gyógyszerészi Almanach az 1943, 1944. évre. A Gyógyszerészi Szemle kiadása, Budapest.

16. Tóducz E.: Adalékok Marosvásárhely egészségügyi történetéhez a XIX. század II. feléből. Diplomadolgozat (kézirat). OGYI Marosvásárhely 1977.

17. Varságh Z., Rossberger J. (szerk): Gyógyszerészek zsebnaptára. A Gyógyszerészi Hetilap kiadása, Budapest 1901–1920.

18. Vofkori J.: Tollasi György (1755 ?–1802). Infomed (Székelyudvarhely). I. évf. 6. szám, 8. o. (1991. október).

19. Vondrasek J. (szerk): Gyógyszerészek zsebnaptára. Budapest 1894.

20. Weiszberger S.: Marosvásárhelyi Almanach. Marosvásárhely szabad kir. város cím- és lakjegyzéke. Marosvásárhely 1912.

21. *** Almanachul farmaciştilor – Gyógyszerészek zsebnaptára az 1928. évre; Almanachul farmaceutic – Gyógyszerészi Évkönyv – 1929; Almanachul farmaceutic – 1930; Almanachul farmaceutic – 1934. Szerkeszti és kiadja a Buletinul Farmaciştilor szerkesztősége és kiadóhivatala, Cluj.

22. *** Románia Országos Levéltára. Maros Megyei Igazgatóság. Alap 7, leltár 43: Colegiul farmaceutic jud. Mureş (1933–1948.); Alap 2, dosszié 114: Procese verbale, tabele, delegaţii cu privire la naţionalizarea farmaciilor.

23. *** Album Chyrurgorum et Pharmacopoeorum 1770–1838/39; Album Chirurgorum 1839/40–1887/88; Album Medicorum 1888/89–1907/08. Semmelweis Egyetem Orvostudományi Kar levéltára, Budapest.

24. *** Keresztény Közéleti Almanach. III. kötet: Erdély. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai RT., Budapest [é. n.].

25. *** A kolozsvári m. kir. FJTE Almanachja és Tanrendje az 1872/73–1918/19-es, valamint az 1940/41–-1943/44-es tanévekre. Az Egyetem kiadása, Kolozsvár.

26. *** A m. kir. FJTE Almanachja az 1921/22–1930/31. tanévekre. Az Egyetem kiadása, Szeged.

27. *** Gyalui István marosvásárhelyi főgyógyszerész közlései.

28. *** Hajdú Árpád főgyógyszerész, a Centrofarm egykori aligazgatójának közlései.

29. *** Deutsch Dávid fiának, Deutsch Imrének közlése (Izrael).

30. *** Marosvásárhelyi városi tanácsülési jegyzőkönyvek: 1848. május 23. és 1848. november 13–14. In: Marosszék és Marosvásárhely az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején. Korabeli iratok, jegyzőkönyvek, lajstromok. Közli Pál-Antal Sándor. Haáz Rezső Alapítvány, Székelyudvarhely 2001. 74, 306. o.

31. Deé Nagy Anikó: A marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár ex librisei. Balassi Kiadó Budapest – Polis Könyvkiadó Kolozsvár, 2001. LXXIII. tábla, 171. ex libris.


Download 7.26 Mb.
leave a comment
Page11/103
Date conversion14.04.2012
Size7.26 Mb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   103
плохо
  1
не очень плохо
  1
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх