บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2546 เล่ม 29 icon

บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2546 เล่ม 29


Загрузка...
страницы: 1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   68
return to the beginning
скачать

^ Physical therapy (ต่อ)

Pakaporn Thontong. Right and left tibiofibular and calcaneal alignments measured during bilateral and unilateral stance positions in healthy Thais. Bangkok : Mahidol University, 1995. 113 p. (T E9706)

Pakavalee Leewiraphan. A study of the effects of rotatory manipulation in patients with painful limited back movement. Bangkok : Mahidol University, 1991. xi, 181 p. (T E7128)

Parinya Lertsinthai. Delayed onset muscle soreness [DOMS] : comparison of therapeutic effects between ultrasound and bicycling ergometer exercise in healthy males. Bangkok : Mahidol University, 2001. 246 p. (T E17458)

Roongtiwa Chanpitayanukulkij. A study of the effects of rotatory manipulation during cervical traction in patients with painful limited neck movement. Bangkok : Mahidol University, 1989. xvii, 172 p. (T E6749)

Saowanee Woravutrangkul. Effects of chest physiotherapy with and without inspiratory muscle training in moderate risk patients undergoing upper abdominal surgery. Bangkok : Mahidol University, 1998. 124 p. (T E12163)

Thanakorn Yootho. A study on the design and construction of the physical therapy ultrasound equipment. Bangkok : Mahidol University, 2001. 124 p. (T E16559)

Thanarat Kongwattananon. Effects of chest percussion with physiotherapy in patients after upper abdominal surgery. Bangkok : Mahidol University, 1996. 130 p. (T E10489)

Wichai Premchaisavad. A Study on the design and construction of power measuring instruments for ultrasoundtherapy and short-wave diathermy equipments used in physical therapy. Bangkok : Mahidol University, 1994. xvii, 126 p. (T E8333)

Yong, Yang. The efficacy of acupuncture combined with physical therapy compared with physical therapy alone in the conservative treatment of patellofemoral pain in sports medicine clinic. Bangkok : Chulalongkorn University, 1997. 87 p. (T E12749)

Physical therapy--Equipment and supplies

Tuangporn Charwanchaisuwan. Reliability of a modified rivermead motor assessment in hemiplegic patient. Bangkok : Mahidol University, 1996. 122 p. (T E10148)

Physicians

Jarurat Petchsong. Factors affecting herbal medicine prescribing of physicians in community hospitals. Bangkok : Mahidol University, 2001. 191 p. (T E17855)

Khongdej Leethochawalit. Physician shortages in community hospital. Bangkok : Mahidol University, 2000. 287 p. (T E14975)

Physicians (ต่อ)

Pet-eng Suranutkarin. The practical use and competence of English in the medical profession : a case study of residents at Ramathibodi hospital. Bangkok : Ramkhamhaeng University, 1999. 120 p.
(T E13580)

Physicians--Ethiopia

Gibore, Haile Michael Manore. Job satisfaction and work stress of physicians in Addis Ababa city, Ethiopia. Bangkok : Mahidol University, 1993. v, 59 p. (T E7140)

^ Physicians--Job satisfaction

เบญจวรรณ กำธรวัชระ. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของแพทย์ใช้ทุนในชนบท. กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. 100 หน้า. (ว 99875 ฉ.1; 110707 ฉ.2)

^ Physicians--Thailand, Northeastern--Behavior

พยอม ฮึงกูล. พฤติกรรมการใช้สารนิเทศของแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วไป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. 165 หน้า. (ว 98454)

Physics

B. Phongdara. Design and construction of physics laboratory set for high school students (sound and heat). Songkhla : Prince of Songkla University, [1998]. 66 p. (R E14438)

Khamphee Karwan. Comparison of quintessence models. Bangkok : Chulalongkorn University, 2001. 73 p. (T E17252)

^ Physics--Computer-assisted instruction

Plernpis Boonpleng. The development of a computer assisted instruction on basic physics. Bangkok : Mahidol University, 2001. 95 p. (T E17336)

Physics--Computer programs

ทวี ฉิมอ้อย. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทางฟิสิกส์. กรุงเทพฯ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2541]. 73 หน้า. (ว 99379)

^ Physics--Study and teaching

Sopapun Sangsupata. Development of a two-tiered multiple choice test to measure misconceptions in physics among high school students in Thailand. Oregon : Oregon State University, 1994. 209 p.
(T E7762)

Physics--Teaching--Aids and devices

สุรจิตร ศรีรักษ์. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้าสถิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการสอนรายบุคคลกับการสอนปกติ. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541. 249 หน้า. (วพ 98721)

^ Physics teachers

ศิริ ดวงพร. การศึกษาความต้องการเพิ่มสมรรถภาพการสอนของครูฟิสิกส์ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู. อุดรธานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2541. 100 หน้า. (ว 99641)

^ Physiological aspects

Jutharat Makkonggaew. The effects of heat exposure on physiological conditions of Thai workers while performing intermittent work. Bangkok : Mahidol University, 2002. 115 p. (T E18570)

Physiology

Hara, Motoyuki, ed.. Development of sustainable aquaculture technology in Southeast Asia : focused on genetics and physiology. Tsukuba : Japan International Research Center for Agricultural Science, 1996. 79 p. (R E11489)

Sujinan Saksinchai. Growth of Bacillus Thuringiensis on brewer's and baker's yeast extracts : a physiological study. Bangkok : Mahidol University, 2001. 140 p. (T E17482)

Physiology, Pathological

Prida Malasit. Pathophysiology of diseases prevalent in Thailand. Bangkok : Mahidol University, 1999. 1 Vol (in various paging). (R E13630)

Physiotherapy--Computer-assisted instruction

Sugalya Sitthikongsak. The efficacy of computer-assisted instruction on gait in physical therapy students as compare to gait sheet. Bangkok : Mahidol University, 2000. 145 p. (T E15639)

Physter macrocyphalus

Sirinan Janthorn. Total synthesis of (13s)-8 alpha, 13 ; 13,20-dioxido-14,15-bisnor-labdane. Bangkok : Kasetsart University, 1995. 58 p. (T E8819)

Phytic acid

Porntip Poolswat. Phytase from a thermophilic bacterium. Bangkok : Mahidol University, 2002. 151 p. (T E17888)

Phytohemagglutinins

Nareerat Kittimanone. A search for beta-Hemolytic streptococcal agglutinating lectins isolated from various plants. Bangkok : Mahidol University, 1990. ix, 148 p. (T E6763)

Phytopathogenic bacteria

Fukuda, Tokuji. Studies on the identification and ecology of plant pathogenic bacteria in Thailand. [S.l] : Tropical Agriculture Research Center, 1987. 109 p. (R E12691)

Phytopathogenic fungi

Pornthap Thanonkeo. Cloning, expression and disruption of a stress responsive gene, sti 35, in photopathogenic fungus Fusarium oxysporum. Ehime : Ehime University, 2000. 75 p. (T E16075)

Phytopathogenic microorganisms--Biological control

Kasem Soytong. Chaetomium as a biocontrol agent against plant pathogens. Bangkok : Faculty of Agricultural Technology King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, 1993. 45 p.
(R E11434; E12016 c.2)

Phytopathogenic microorganisms--Biological control (ต่อ)

Kasem Soytong. Species of chaetomium in Thailand and screening for their biocontrol properties against plant pathongens. Bangkok : Faculty of Agricultural Technology King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, 1991. 1 vol (in various pagings). (R E11435; E12208 c.2)

Phytophthora

Satirawong Jamjanya. Phytophthora : identification and detection of fungicide resistance by electrophoresis. Bangkok : Kasetsart University, 1994. (10), 140 p. (T E7918)

Phytophthora infestans

Sirirat Sanyong. Studies on tissue culture derived potato plant and callus for resistance to culture filtrate of Phytophthora infestans (Mont.) de bary and biological control. Bangkok : Kasetsart University, 1992. (16), 192 p. (T E7620)

Phytophthora palmivora

Nunta Churngchow. The interaction between phytophthora palmivora and rubber tree (Hevea brasiliensis). Songkhla : Faculty of Science, Prince of Songkla University, 1999. 26 p. (R E13336)

Yaowaluk Wongprom. Indentification of Trichoderma harzianum active and inactive strains against plant pathogenic fungi by molecular biological method. Khon Kaen : Khon Kaen University, 2000. 116 p. (T E15834)

Phytoplankton

จินตนา สและน้อย. องค์ประกอบของชนิดและปริมาณกรดไขมันที่สะสมในแพลงค์ตอนพืชบางชนิด. กรุงเทพฯ : คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541. 36 หน้า. (ว 100249)

Preecha Pachunchai. Comparison of plankton community structure occurring in Mahidol University, Salaya campus and an agricultural area, Phutthamonthon district Nakhon Pathom province. Bangkok : Mahidol University, 1999. 158 p. (T E14269)

Tawach Prechthai. Relationship between phytoplankton and water quality in the Tha Chin river. Bangkok : Mahidol University, 2001. 130 p. (T E17148)

Piano--String

Pochaman Chumnantas. Inharmonicity in the natural mode frequencies of overwound strings. Edinburgh : University of Edinburgh, 1995. 174 p. (T E9526)

Piano--Study and teaching

Nakhon Khamrong. A study in how to teach sight-reading to the intermediate level plano students case study : piano teaching in Muang district Chiang Mai province. Bangkok : Mahidol University, 2002. 159 p. (T E17776)

Piano music--Analysis, appreciation

Pimchanok Suwannathada. Pedagogical analysis of the intermediate piano techniques in Dmitri kabalevsky's thirty children's pieces, opus 27. Bangkok : Mahidol University, 2000. 85 p.
(T E14545)

Pichia pastoris

Panattha Kiratipat. Factors affecting production of dengue viral coat protein in Pichia pastoris. Bangkok : King Mongkut's University of Technology Thonburi, 2000. 139 p. (T E15918)

Pickled foods

Kulvadee Trongpanich. Canned baby corn pickle from waste : kimchi. Bangkok : Kasetsart University, [199-]. 21 p. (R E9157)

Pickled vegetables

Panida Wongsirirungsee. Development of pickled vegetable products with reduced sodium content. Bangkok : Mahidol University, 1998. 141 p. (T E13373)

Pickles

Pannee Hankimhun. Mutagenic potential of raw and pickled fruits and vegetables treated with nitrite. Bangkok : Mahidol University, 1997. 59 p. (T E11536)

Picture dictionaries, English

Waraporn Wannasinthop. Helping students retain new vocabulary by constructing and using students' own picture dictionary. Bangkok : King Mongkut's University of Technology Thonburi, 2000. 86 p. (R E16508)

^ Piezoelectric ceramics

ลดาวัลย์ โชติมงคล. การพัฒนาสารทรานสดิวเซอร์สำหรับเครื่องทำความสะอาดด้วยอัลทราโซนิกส์. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542. 114 หน้า.
(ว 99551 ฉ.1; 99864 ฉ.2)

Chutimon Ratanapeanchai. Chemical preparation and composition analysis of strontium doped lead zirconate titanate. Bangkok : Mahidol University, 1998. 95 p. (T E13286)

Piezoelectric ceramics (ต่อ)

Tunyarut Tevachalaungkul. Effect of tin (IV) modification on lead zirconate titanate piezoelectric ceramics. Bangkok : Mahidol University, 1997. 108 p. (T E10925)

Piezoelectricity

Somnuk Sirisoonthorn. Electric field-induced mechanical strains in the system Pb (Mg1/2 W1/2)O3-PbTiO3-PbZrO3. Leeds : University of Leeds, 1993. xxii, 174 p. (T E7280)

Tunyarut Tevachalaungkul. Effect of tin (IV) modification on lead zirconate titanate piezoelectric ceramics. Bangkok : Mahidol University, 1997. 108 p. (T E10925)

Piezoelectric meterials

วิบูลย์ หวานวารี. สมบัติเพียโซอิเล็กทริกของวัสดุเชิงประกอบแบบ 1-3 ระหว่างเลดเซอร์โคเนตไททาเนต เซรามิกกับพอลิเมอร์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. 146 หน้า. (วพ 98171)

Pigeon pea

Boonthanh Keoboualapha. Upland rice/pigeon pea intercropping systems for uplands in northern Lao PDR. Chiang Mai : Chiang Mai University, 1999. 84 p. (T E15661)

Plearnpit Rangsiwattana. Using of pigeonpea for chickens diets. Bangkok : Mahidol University, 2001. 70 p. (T E17775)

Pramot Seetakoses. Forage production and utilization of pigeon pea (Cajanus cajan (L.) Millsp) in cattle feed. Austria : Universitat fur Bodenkultur, 1993. xvii, 161 p. (T E6618)

Pigeon pea--Planting

Paudel, Chhabi Lal. Effect of alley widths and pigeon pea pruning on the productivity of pigeon pealmaize intercrop. Chiang Mai : Chiang Mai University, 1995. 102 p. (T E9614)

Pigeon pea--Seeds

Niwat Muangkeow. Pigeonpea (Cajanus cajan L.) seed meal in poultry diets. Los Banos : University of Philippines Los Banos, 1994. 133 p. (T E8378)

Pigments

Aranya Thongchiew. Factors influencing the dispersion of organic pigments in polyethylene upon using a continuous twin-screw kneader. Bangkok : Chulalongkorn University, 1996. 190 p.
(T E11837)

Naorat Phingchin. Factors influencing the dispersion of pigments in polystyrene upon using a continuous twin-screw kneader. Bangkok : Chulalongkorn University, 1996. 154 p. (T E10562)

Pijarn In-eure. Effects of kneading conditions on the dispersion of pigments in polyethylene using a continuous kneader. Bangkok : Chulalongkorn University, 1994. vi, 123 p. (T E8359)

Pigments (ต่อ)

Pisamai Tiptanasup. Red pigments produced by zymomonas mobilis cm 141. Bangkok : Chulalongkorn University, 1996. 244 p. (T E10737)

Pigments [Biology]

Saichol Ketsa. Biochemical studies of pigment changes in normal and green ripening mango fruits. Bangkok : Faculty of Agriculture, Kasetsart University, 1997. 12 p. (R E11949)

Pikulthong Royal Development Study Centre

Pongtep Khaimook. People's participation in development at the Pikun Thong Royal Development Study Centre in Narathiwat province, Thailand. Munoz, Nueva Ecija : Central Luzon State University, 1999. 158 p. (T E13518)

^ Piling [Civil engineering]

ศุภชัย ถาวรสุขาวดี. แรงโก่งเดาะของเสาเข็มเดี่ยวฝังในดินเหนียวตัวสองชั้นที่อยู่บนพื้นแข็ง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542. 141 หน้า. (วพ 100193)

Manoch Rujipakorn. Effect of piles stiffness, wind load and pile imperfection on response of mat foundation. Khon Kaen : Khon Kaen University, 1991. xvii, 154 p. (T E6183)

Nimit Pornraksamanee. Economical strengthening of fixed platform subjected to lateral loads caused by additional conductors. Khon Kaen : Khon Kaen University, 2002. 113 p. (T E18474)

Unnop Prawatwong. Structural behaviour of mat foundation supporting on nonlinear of pilcs stiffness. Khon Kaen : Khon Kaen University, 1993. xxiii, 206 p. (T E7772)

Pills

Sri Wahyuni Prawiradisastra. A comparative study of pill and IUD users in Indonesia. Bangkok : Mahidol University, 1993. vii, 53 p. (T E7189)

Pilocarpine

Chantana Aromdee. Pilocarpine : analysis, hydrotysis and isposition in vitro and in vivo. Dunedin : University of Otago, 1996. 185 p. (T E10369)

Roongthip Sukhawarn. Randomized, observer-blinded study comparing the effectiveness of latanoprost monotherapy versus pilocarpine with timolol in open-angle glaucoma and ocular hypertension. Bangkok : Chulalongkorn University, 2001. 82 p. (T E16978)

Supeenun Saneha. Kinetics of isoproterenol-blockade produced by pilocarpine. Bangkok : Mahidol University, 1976. 2 แผ่น (62 เฟรม). (T MF09795)

Pilot plants

Atawit Somsiri. Pilot scale production of tamarind seed polysaccharide. Bangkok : Mahidol University, 1997. 128 p. (T E10891)

Pine

Saran Boonchirdchoo. Correlative study of Pinus tree ring-widths and climatic variables case study : Nam Nao and Phu Kradung National Parks, Thailand. Bangkok : Mahidol University, 1996. 61 p. (T E10146)

Vittaya Punsuvon. Identification of volatile materials emitted during the drying of southern pine lumber. Mississippi : Mississippi State University, 1994. xi, 128 p. (T E7897)

Yongyuth Pothieng. Variation on certain seed characteristics of Pinus merkusii Jungh. and de vriese. with special emphasizing on seed respesiration. Bangkok : Kasetsart University, 1985. 2 microfiches (96 fr.). (T MF20100)

Pine--Louisiana

Clason, Terry R.. Forestry research report 1979 : North Louisiana Hill Farm Experiment Station Homer, Louisiana. Louisiana : Center for Agricultural Sciences and Rural Development, 1980. iii, 90 p. (R E722)

Pineal gland

Banthit Chetsawang. The mechanisms of opioid receptor mediation of melatonin synthesis in mammalian pineal glands. Bangkok : Mahidol University, 1998. 171 p. (T E12058)

Hattaya Vimala. Site of melatonin action in rat testis. Bangkok : Mahidol University, 1987. vii, 51 p. (T E6308)

Pavinee Vilaipun. Identification of dopamine transporter in bovine pineal gland. Bangkok : Mahidol University, 2001. 145 p. (T E17640)

Sarita Pramaulkijja. Immunocytochemical study of amino acids transmitter and neuropeptide in pineal gland. Bangkok : Mahidol University, 1991. xvii, 107 p. (T E6300)

Siriwan Thammikul. The study of amino acids neurotransmitter innervation in mammalian pineal glands. Bangkok : Mahidol University, 1998. 146 p. (T E13228)

Wipaporn Jitjaijamjang. Opioid in mammalian pineal glands. Bangkok : Mahidol University, 1996. 144 p. (T E10491)

Pineal gland--Blood-vessels

Panjit Chunhabundit. Scanning electron microscropic study on pineal vascularization of common tree shrew (Tupaia glis). Bangkok : Mahidol University, 1988. vii, 57 p. (T E6403)

Pineapple

สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกากสับปะรด. กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2542. 42 หน้า. (ว 99674)

สมพร อิศวิลานนท์. สินค้ายุทธศาสตร์เกษตร : กรณีของสับปะรด. กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541. 176 หน้า. (ว 100244)

Chattrachai Intatha. Production of biogas by a two-phase anaerobic digestion from pineapple wastes. Bangkok : Mahidol University, 1995. 63 p. (T E8890)

Theeranan Prakongpan. The extraction and application of dietary fiber and cellulose from pineapple cores. Bangkok : Mahidol University, 1999. 117 p. (T E13254)

Pineapple--Drying

พงษ์เทพ เกิดเนตร. ชนิดและระดับของสารช่วยเพิ่มคุณภาพในการทำสับปะรดแผ่น. นครศรีธรรมราช : คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540. 61 หน้า.
(ว 99455 ฉ.1; 103003 ฉ.2)

สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ. การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สับปะรด. นครศรีธรรมราช : คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2540. 33 หน้า. (ว 99449 ฉ.1; 102456 ฉ.2)

^ Pineapple juice

Chitsuda Chaisakdanugull. Enzymatic browning inhibition of banana [Musa (AAA Group) 'Gros Michel'] by pineapple juice. Bangkok : Kasetsart University, 2000. 117 p. (T E16941)

Toon Prawang. Evaluation of the efficacy of raw papaya juice and pineapple juice on digesting fish for detection of metacercariae. Chiang Mai : Chiang Mai University, 2001. 63 p. (T E17979)

Ping River [Thailand]

Pautreau, Jean-Pierre. Report surveys and soundings in the rivers Mae Chaem and Ping Valleys Pha-Mai rockshelter Thepanhom stone tools Ban Chat San settlement. [S.l. : s.n.], 1995. 35 p. (R E9598)

Prachaub Chaibu. Potential use of Trichoptera as water pollution biomonitoring in Ping river Chiang Mai. Chiang Mai : Chaing Mai University, 2000. 207 p. (T E15942)

Ping River [Thailand]--Environmentas aspects

Viwat Totirakul. Physical environmental impact from sand extraction in the Ping river along the Chiang Mai-Lamphun provincial boundary. Chiang Mai : Chiang Mai University, 1999. 100 p.
(T E15662)

Pink bollworm

Sa-nguan Chiravathanapong. An experiment on the reuse of artificial medium for rearing pink bollworm, Pectinophora gossypiella (Saunders). Bangkok : Office of Atomic Energy for Peace, 1983. v, 33 leaves. (R E2422)

Pinus kesiya

Kasetsart University. Growth Development of Khasia Pine in Baw-Luang Pine plantation. Bangkok : University, 1980. 33 p. (R E22214)

Walaiporn Tourchob. Variation in Morphological characteristics and redial growth of Pinus kesiya, royle ex gordon. Bangkok : Kasetsart University, 1985. 2 microfiches (64 fr.). (T MF20098)

Pinus kesiya--Loei

Sakunyut Sarutanon. Correlative study of chemical and physical characteristics of soil and their influence on Pinus kesiya tree-rings : case study fo Phu Kradung and Nam Nao National Parks, Thailand. Bangkok : Mahidol University, 1997. 84 p. (T E11851)

Pinus merkusii--Genetics

Finkeldey, Reiner. A genetic inventory in Thai provenances of Pinus merkusii Jungh & deFriese. Gottingen : Gotlingen University, 1995. 11 p. (R E9793)

S. Changtragoon. Patterns of genetic variation and characterisation of the mating system of Pinus merkusii in Thailand. Bangkok : Royal Forest Department, [1996]. 15 p. (R E9791)

^ Pinus merkusii--Seeds

Yongyuth Pothieng. Variation on certain seed characteristics of Pinus merkusii Jungh. and de vriese. with special emphasizing on seed respesiration. Bangkok : Kasetsart University, 1985.
2 microfiches (96 fr.). (T MF20100)

Pipe

Tinnakorn Monprapussorn. Influence of axial and radial deformations and fluid transportation on behaviors of marine risers with large displacements. Bangkok : King Mongkut' University of Technology Thonburi, 2001. 192 p. (T E16983)

Pipe supports--Design

Tingsak Luangjaroentip. Economical design of pipe supports for steam pipeline. Khon Kaen : Khon Kaen University, 2000. 164 p. (T E15171)

Pipe, Asbestos-cement

Sansuda Chaiyasingh. The ascertaining of asbestos fibers from asbestos cement pipes. Bangkok : Mahidol University, 1990. xvii, 75 p. (T E6567)

Pipelines

Pracha Hattakitjumreon. Stress and deformation analyses of pipe tees in the UNOCAL pipeline system. Bangkok : King Mongkut's University of Technology Thonburi, 2000. 86 p. (R E16343)

Pipelines--Design and construction--Computer programs

Thodsapol Chadchavalpanichaya. Development of optimum piping network design program using object-oriented database. Bangkok : Chulalongkorn University, 1994. x, 85 p. (T E8353)
Download 6.75 Mb.
leave a comment
Page45/68
Date conversion28.09.2011
Size6.75 Mb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   68
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх