1. Verifikacija zapisnika 11. sjednice Fakultetskog vijeća održane 14. rujna 2005. A. Izbori icon

1. Verifikacija zapisnika 11. sjednice Fakultetskog vijeća održane 14. rujna 2005. A. Izbori


Загрузка...
страницы: 1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   76
return to the beginning
скачать


_______________________________

dr. sc. Krešimir Bagić, izv. prof., v. r.


_______________________________

dr. sc. Ivo Pranjković, red. prof, v. r.


_______________________________

Krunoslav Pranjić, prof. emeritus, v. r.

Dr. sc. Vlatko Previšić, red. prof.

Dr. sc. Antun Mijatović, red. prof.

Dr. sc. Neven Hrvatić, doc.


Zagreb, 5. listopada 2005.g.


Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

Zagreb, Ivana Lučića 3


Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta, na sjednici održanoj 15. rujna 2005. godine, imenovalo nas je u Stručno povjerenstvo za ocjenu rezultata natječaja za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojne znanosti, grana sistematska pedagogija u Odsjeku za pedagogiju.


Na natječaj objavljen u Vjesniku i Narodnim novinama 19. rujna 2005. godine prijavila su se tri kandidata: Gordana Galetić, Zvonimir Komar i Nives Savić.


Stručno povjerenstvo temeljem natječajnog materijala kojeg smo primili Fakultetskom vijeću podnosi slijedeće skupno izvješće.


1. Gordana Galetić, rođena 23. rujna 1974. u Vinkovcima, diplomirala je 1997. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu smjer socijalne pedagogije. Nakon diplomiranja radila je povremeno na različitim poslovima: savjetovalištima, projektima nevladinih udruga, centru za socijalni rad, školama, konzultantskim uslugama, vijećima državnih organa, centrima za mlade. Pritom se istodobno usavršavala na većem broju seminara i sličnih aktivnosti u području svoje struke. Članica je nekoliko stručnih udruga. Za vrijeme studija primila je rektorovu nagradu (1997) za studentski pismeni rad. Objavila je jedan članak. Služi se engleskim i njemačkim jezikom.


2. Zvonimir Komar, rođen 17. ožujka 1980. u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Zagrebu i diplomirao na Filozofskom fakultetu grupu filozofija i pedagogija, 27. lipnja 2005. godine. Studirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu dvije godine. Prosjek ocjena tijekom studija na Filozofskom fakultetu mu je 4,4, a diplomski rad ocjenjen ocjenom odličan. Kao odličan student dobio je državnu stipendiju, koju je primao do kraja studija. Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom, kao i vrlo uspješno računalom. Do sada nije bio zaposlen.


3. Nives Savić, rođena 27. ožujka 1982. u Zagrebu. Gimnaziju je završila u Zagrebu i diplomirala na Filozofskom fakultetu sociologiju i pedagogiju, 28. rujna 2005. g. Povremeno je tijekom studija radila u različitim turističkim i promidžbenim poslovima. Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno njemačkim i talijanskim. Aktivna u nekim nevladinim udrugama i manifestacijama mladih. Služi se uspješno računalom.


^ Zaključno mišljenje i prijedlog:


* Pristupnica Gordana Galetić nije diplomirala pedagogiju, već jednu njezinu disciplinu na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu..


* Pristupnik Zvonimir Komar diplomirao je kao izvrstan student pedagogiju i filozofiju na Filozofskom fakultetu.


* Pristupnica Nives Savić diplomirala je pedagogiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu (istina, dan nakon isteka roka za predaju natječajnih dokumenata).


Stručno povjerenstvo je, uzimajući u obzir sve relevantne elemente za suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na katedri za Sistematsku pedagogiju, mišljenja da uvjete u potpunosti zadovoljava pristupnik ^ Zvonimir Komar, te predlaže Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da s njim ugovori radni odnos.


Stručno povjerenstvo:


_______________________________

(prof. dr. sc. Vlatko Previšić)


_______________________________

(prof. dr. sc. Antun Mijatović)


_______________________________

(doc. dr. sc. Neven Hrvatić)


Dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić, red. prof.

Dr. sc. Boris Olujić, doc.

Dr. sc. Petar Selem, red. prof.


^ FAKULTETSKOME VIJEĆU

Filozofskoga fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu

I. Lučića 3

Zagreb


Klasa: 640-03/05-01/106/114/127/135/130/141/143/139/149

Urbroj: 3804-160-05-2


PREDMET: Natječaj za izbor u suradničko zvanje i

na radno mjesto asistenta za znanstveno

područje humanističkih znanosti, polje povijest,

grana opća povijest na Odsjeku za povijest – ocjena

rezultata


Fakultetsko vijeće Filozofskoga fakulteta imenovalo nas je na sjednici 15. rujna 2005. godine u stručno povjerenstvo koje će ocijeniti rezultate natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana opća povijest na Odsjeku za povijest. Fakultetskome vijeću podnosimo sljedeće izvješće i ocjenu.


Izvješće


Natječaj je objavljen u Vjesniku i Narodnim novinama 19. rujna 2005. godine. Prijavilo se devetero kandidata, priloživši traženu dokumentaciju (životopis, domovnica, diploma). Abecednim redom:

  1. Jurica Andrijašević

  2. Ivica Buzov

  3. Vlatko Čakširan

  4. Anamarija Jerković

  5. Ivan Lajnvaš

  6. Jelena Marohnić

  7. Krešimir Matijević

  8. Iva Salopek Bogavčić

  9. Drago Župarić-Ilijić.


Svi su pristupnici profesori povijesti. Osmero je diplomiralo na Filozofskom fakultetu, a deveti na Hrvatskim studijima. Dvoje je završilo jednopredmetni studij povijesti, sedmero dvopredmetne kombinacije. Svi pristupnici navode da aktivno znaju engleski jezik i koriste se računalom.


1. Jurica Andrijašević (Split 1977), profesor povijesti, diplomirao je 2004. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad je obranio s odličnim uspjehom. Nije naveo temu diplomskog rada. Prosjek ocjena tijekom studija 4,346. Zna engleski, njemački i talijanski, uz osnove nizozemskog.

Pohađao je studijske programe i seminare za rad na računalu. Vozačka dozvola B kategorije. Odslužio vojni rok.

2. Ivica Buzov (Štitar, Županja 1975), profesor latinskog jezika i rimske književnosti i profesor povijesti diplomirao je 2000. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad Agrarna reforma i kolonizacija na području kotara Đakovo 1945. - 1948. godine obranio je na Odsjeku za povijest s odličnim uspjehom. Rad je temeljen na istraživanju arhivske građe. Iz natječajnoga se materijala ne vidi prosjek ocjena na studiju. Nije naveo da poznaje ikoji jezik osim latinskoga, koji valja podrazumijevati.

Nastavno iskustvo na srednjim školama od 1998., položen stručni ispit. Stručno usavršavanje u zemlji i inozemstvu. voditelj povijesno-etnološke radionice u Ljetnoj školi Prvić. Priznanje Osječko-baranjske županije i Zahvalnica Društva za hrvatsku povjesnicu iz Osijeka za rad s naprednim učenicima. Odslužio vojni rok.

^ 3. Vlatko Čakširan (Sisak 1977), profesor povijesti, diplomirao je 2002. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obranio je s odličnim uspjehom diplomski rad Prilike i izbori na sisačkom području. Iz natječajnoga se materijala ne vidi prosjek ocjena tijekom studija. Aktivno zna engleski i njemački, pasivno talijanski. Upisan na poslijediplomski studij hrvatske povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Nastavno iskustvo na srednjoj školi. Stručni ispit. Od 2005. zaposlen kao kustos kulturno-povijesne zbirke u Gradskom muzeju u Sisku. Autorstvo izložaba. Jedan pregledni znanstveni rad, dva stručna rada i više prikaza. Predsjednik Društva hrvatsko-ruskog prijateljstva i član Društva za hrvatsku povjesnicu u Sisku.

^ 4. Anamarija Jerković (Mostar 1979), profesor povijesti i sociologije, diplomirala je 2005. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomsku radnju branila je na Odsjeku za sociologiju, temu ne navodi. Iz natječajnoga se materijala ne vidi prosjek ocjena. Aktivno zna engleski, pasivno talijanski. Glazbeno obrazovanje.

Nastavno iskustvo na srednjoj školi. Istraživački projekti na studiju sociologije. Stipendija grada Metkovića.

5. Ivan Lajnvaš (Varaždin 1978), profesor povijesti i engleskog jezika i književnosti, diplomirao je 2002. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad Svakodnevni život u srednjovjekovnom Varaždinu obranio je na Odsjeku za povijest. Iz natječajnoga se materijala ne vidi prosjek ocjena. Nije naveo da poznaje ikoji jezik osim engleskog, koji valja podrazumijevati. Upisan na poslijediplomski studij hrvatske povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Glazbeno obrazovanje.

Nastavno iskustvo na osnovnoj školi i u srednjim školama. Stručni ispit. Ovlašteni sudski tumač za engleski jezik. Turistički pratitelj. Odslužio vojni rok.

^ 6. Jelena Marohnić (Zagreb 1978), profesor povijesti i diplomirani povjesničar, diplomirala je 2005. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obranila je s odličnim uspjehom diplomski rad Životinjski svijet Ilirika: Elijanovo djelo "O osobitosti životinja" kao povijesni izvor. Prosjek ocjena na studiju povijesti 4,48. Aktivno zna engleski (Cambridge Certificate of Proficiency in English), pasivno francuski, ruski i njemački, uz osnove mađarskog, novogrčkog i talijanskog. Usporedno s poviješću upisala je studij klasične filologije (grčki jezik i književnost, latinski jezik i rimska književnost) na kojemu je pred apsolventurom (aktualni prosjek 4,40). Glazbeno obrazovanje.

Suradnja na projektu za primjenu informatičke tehnologije u humanističkim znanostima i u okviru nje sudjelovanje priopćenjem na međunarodnom stručnom skupu. Koautor studentskog projekta ^ Heuristički rječnik Danijela Farlatija što ga je podržao Filozofski fakultet. Višegodišnje sudjelovanje u ljetnom seminaru Pharos - Antička kultura hrvatskog Sredozemlja, od mlađeg i starijeg lektorata do nastave. Urednik knjige Mladi i hvarske starine (Zagreb 2005.).

Prvo mjesto na državnom natjecanju iz biologije 1993. (osnovna škola), iz latinskog jezika 1995. (gimnazija) i Rektorova nagrada za rad Pelazgi u djelima Homera, Herodota i Tukidida (s Martinom Šoštarić; mentor prof. dr. R. Matasović).

Stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije 1997 - 1999. Stipendija Otvorenog društva za American-European Studies Program na West Chester University, SAD, srpanj 1995.

^ 7. Krešimir Matijević (Zagreb 1975), profesor povijesti i arheologije, diplomirao je 2003. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obranio je s odličnim uspjehom diplomski rad Srednjovjekovni gradovi u Lici i Krbavi, no nije naveo pri kojem Odsjeku. Prosjek ocjena 3,65. Aktivno zna engleski, pasivno njemački. Poznaje latinski. Upisan na poslijediplomski studij hrvatske povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, novovjekovno razdoblje.

Nastavno iskustvo na srednjoj školi. Stručni ispit. Niz priopćenja na stručnim skupovima nastavnika povijesti. Arheološki tereni Lobor, Gardun, Medulin, Cetin, Ivanec. Vozačka dozvola B kategorije. Odslužen vojni rok.

^ 8. Iva Salopek Bogavčić (Zagreb 1977), profesor filozofije i povijesti, diplomirala je 2003. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomsku radnju Kalendari Asteka, Maya, Babilona i Egipta obranila je s odličnim uspjehom na Odsjeku za povijest. Iz natječajnoga se materijala ne vidi prosjek ocjena tijekom studija. Aktivno zna francuski i engleski. Upisana na poslijediplomski studij hrvatske povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, srednjovjekovno razdoblje.

Nastavno iskustvo na srednjoj školi. Kustos pripravnik povjesničar u Gradskom muzeju Nova Gradiška. Jedan znanstveni i jedan stručni rad na temelju građe iz muzeja, te izložba.

Stipendija Republike Hrvatske tijekom studija. Rad s djecom s posebnim potrebama u centru "Slava Raškaj".

^ 9. Drago Župarić-Ilijić (Vinkovci 1981), profesor povijesti i sociologije, diplomirao je 2005. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad s temom Izazovi pučke kulture na području Zapadne Europe od 14. do 17. stoljeća branio je na Odsjeku za povijest. Iz natječajnoga se materijala ne vidi prosjek ocjena. Aktivno zna engleski, pasivno njemački. Priređivač i urednik Internacionalnog vodiča za tražitelje azila. Vozačka dozvola B kategorije. Oslužen vojni rok.

Suradnja u Centru za mirovne studije na projektima Azil u Hrvatskoj i Mostovi - Socioekonomska revitalizacija područja Ravnih Kotara (Projekt u suradnji s Odsjekom za povijest). Rad sa štićenicima osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta ustanove "Vladimir Nazor d. o. o.".


Sa zadovoljstvom utvrđujemo da su svi pristupnici vrlo kvalitetni i kvalificirani kandidati. Mjesto asistenta na Odsjeku za povijest otvara se pri Katedri za staru povijest. Za rad na staroj povijesti bitna je interdisciplinarnost kakvu ima troje pristupnika: Ivica Buzov, Jelena Marohnić i Krešimir Matijević. Među njima se dvostrukim studijem, prosjekom ocjena, uspješnošću, višestranom aktivnošću, poznavanjem jezika i priznanjima ističe Jelena Marohnić.


Ocjena i prijedlog


Utvrđujemo da svi pristupnici ispunjavaju uvjete za suradničko zvanje i mjesto asistenta prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, NN 123/03., 198/03., 105/04. i 174/04. Prema stavku 1. Članka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju asistenti se biraju iz redova najuspješnijih studenata. Među pristupnicima najuspješnija je Jelena Marohnić.

Predlažemo da se Jelena Marohnić izabere u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana opća povijest, na Katedri za staru povijest Odsjeka za povijest filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


U Zagrebu, 10. listopada 2005.

Dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić, red. prof.

1. član


Dr. sc. Boris Olujić, doc.

2. član


Dr. sc. Petar Selem, red. prof.

3. član

^ FAKULTETSKOM VIJEĆU FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


Predmet: Izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu rezultata natječaja za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, predmet Portugalski jezik, u Odsjeku za romanistiku

Veza: Kadrovska služba

Klasa: 640-03/05-01/103

Ur. broj: 3804-280-05-2, od 29. rujna 2005.


Na svojoj sjednici, održanoj 15. rujna 2005. godine, Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo je odluku kojom nas je izabralo u stručno povjerenstvo za ocjenu rezultata natječaja za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, predmet Portugalski jezik, u Odsjeku za romanistiku. Na natječaj objavljen u "Vjesniku" i "Narodnim novinama" od 19. rujna ove godine prijavila se jedna pristupnica - Majda Bojić, priloživši prijavi životopis s podacima o formalnom i dodatnom obrazovanju, radnom iskustvu odnosno ostalim znanjima i sposobnostima, domovnicu i preslik diplome. Na temelju uvida u priloženu dokumentaciju podnosimo Fakultetskom vijeću sljedeće


^ IZVJEŠĆE I PRIJEDLOG:


Pristupnica Majda Bojić rođena je 9. kolovoza 1978. u Celju. Maturirala je (s odličnim uspjehom) na XIII. matematičkoj gimnaziji u Zagrebu godine 1996. Dvije godine poslije (1998) uspješno je završila jednomjesečni tečaj francuskog jezika u Lyonu. Godine 2003. završila je i dvotjedni tečaj prevođenja u Društvu književnih prevoditelja. Iste je godine, kao stipendistica portugalskog Instituta Camões, provela dva mjeseca u Portugalu, položivši s odlličnim uspjehom jednomjesečni tečaj portugalskog jezika za strance (napredni stupanj) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Coimbri. Te je (2003) godine završila i studij na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, diplomiravši francuski jezik i komparativnu književnost. Slobodni trogodišnji studij portugalskog jezika i književnosti završila je (s prosječnom ocjenom odličan) godine 2004. Odmah po završetku dodiplomskog studija na istom je (zagrebačkom) Filozofskom fakultetu upisala i poslijediplomski studij književnosti. Ove je godine završila četvrti semestar i sada joj predstoji rad na disertaciji s područja luzofonskih književnosti. Dosad je objavila niz članaka (ponajviše recenzija knjiga) vezanih za portugalsku odnosno ostale luzofonske književnosti. Također je radila kao konsekutivni prevoditelj (za portugalski jezik) na raznim kazališnim festivalima. Aktivno se (u govoru i pismu) služi engleskim, francuskim i portugalskim, a pasivno još i španjolskim te njemačkim jezikom. Poznavajući pristupnicu može se reći da je riječ o izuzetno marljivoj i savjesnoj osobi koja (sudeći po dosad objavljenim člancima) pokazuje sposobnost i za znanstveni rad. Zbog svega toga (a budući da pristupnica ispunjava uvjete za gore navedeno radno mjesto) molimo Fakultetsko vijeće da prihvati ovo izvješće i da Majdu Bojić izabere na mjesto mlađeg asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, predmet Portugalski jezik, na Katedri za luzitanisku pri Odsjeku za romanistiku.


Zagreb, 3. listopada 2005.


Stručno povjerenstvo:


Dr. sc. Nikica Talan, red. prof.


Dr. sc. Dražen Varga, docent


Mr. sc. Nina Lanović, asistent


U Zagrebu, 11. listopada 2005.


PREDMET: Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu rezultata natječaja za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti


IZVJEŠTAJ


Na natječaj objavljen u Vjesniku i Narodnim novinama 19. rujna 2005. godine prijavile su se Milena Zorić, Martina Arlović, Dragan Koruga, Ivan Majić, Acija Alfirević i Ivana Latković.

Kandidati Ivan Majić i Ivana Latković u potpunosti zadovoljavaju uvjete za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti.

Ostali kandidati ne zadovoljavaju uvjete za izbor.


Ivan Majić je profesor hrvatskoga jezika i književnosti i slavistike. Diplomirao je pod mentorstvom prof. dr. Zvonka Kovača s temom ^ Promatranje (i) identitet(a) – Interpretacija drama “Goli pijanist ili Mala noćna muzika” i “Hodnik” Matjaža Zupančića s ocjenom odličan.

Ivana Latković je diplomirani komparatist književnosti i slavist. Diplomirala je pod mentorstvom prof. dr. Milivoja Solara s temom ^ Postmodernistički postupci u Beckettovom romanu «Molloy» s ocjenom odličan.


Nakon obavljenog razgovora s kandidatima, povjerenstvo je procijenilo da će pristupnica Ivana Latković zbog iskazanih interesa i dosadašnjega rada bolje zadovoljiti specifične potrebe asistenta na Katedri za slovenski jezik i književnost na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti.


Prema čl 19. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija iz natječajnog se postupka izuzima Milena Zorić koja je priložila ovjerenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju profesora srpskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu bez potrebne nostrifikacije te stoga ne zadovoljava pravnim uvjetima.
Ostali kandidati nisu završili odgovarajući studij. Dragan Koruga profesor je engleskoga jezika i književnosti i komparativne književnosti, Martina Arlović profesorica je hrvatskoga jezika i književnosti i češkog jezika i književnosti, a Acija Alfirević profesorica je jugoslavenskih jezika i književnosti i filozofije.


ZAKLJUČAK: Iz svega navedenog proizlazi da je Ivana Latković odgovarajuća kandidatkinja te stoga


predlažemo


Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da Ivanu Latković izabere u nastavno zvanje i radno mjesto asistenta za slovensku književnost na Katedri za slovenski jezik i književnost na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika.


Stručno povjerenstvo:

1. dr. sc. Anita Peti-Stantić, docentica

2. dr. sc. Dušan Marinković, izv. prof.

3. dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.


Download 4.27 Mb.
leave a comment
Page41/76
Date conversion13.10.2011
Size4.27 Mb.
TypeДокументы, Educational materials
Add document to your blog or website

страницы: 1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   76
Be the first user to rate this..
Your rate:
Place this button on your site:
docs.exdat.com

The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
send message
Documents

upload
Documents

Рейтинг@Mail.ru
наверх