Izglītības un zinātnes ministrijas icon

Izglītības un zinātnes ministrijas


Similar
Izglītības un zinātnes ministrijas...
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai...
Juridiskās zinātnes doktora studiju programmas...
Vispārīgie zinātnes un kultūras jautājumi (udk sākas ar 0)...
Lr izglītības un...
Profesionālās augstākās izglītības...
Augstākās izglītības iestādes nosaukums...
Akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma...
Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas ar integrēto sociālo zinātņu standartu...
Pirmā LĪMEŅa augstāKĀs profesionāLĀs izglīTĪbas studiju programma “programmēŠana un datortīklu...
050 Sarunas X : lekcijas un diskusijas sabiedriskā izglītības fonda "Jaunā akadēmija" vasaras...
Par lzp finansēto pētījumu projektu humanitārās un sociālās zinātnēs galvenajiem zinātniskajiem...Загрузка...
страницы: 1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   71
return to the beginning
скачать
^

Psiholoģiskais eksperiments kā kopīga darbība.

 • Rezultātu interpretācija un uzrādīšana.  Prasības kredītpunktu iegūšanai: pilna laika klātienes studiju formai 2 kredītpunkti ir 32 kontakstundas un 48 patstāvīgais darbs. Nepilna laika klātienes studiju formai 2 kredītpunkti ir 20 kontakstundas un 60 patstāvīgais darbs. Lai iegūtu 2 kredītpunktus studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (70%) un jāizpilda kontroldarbi (30%).


  Patstāvīgais studentu darbs: literatūras apguve, izlasītās literatūras apskata izveide, laboratorijas darbu izpilde.
  ^

  Pamata mācību literatūra

  1. Dyer C. Beginning Research in Psychology. - Mass: Blacwell Publishers. 1996.

  2. Harris P. Designing and Reporting Experiments. - Milton Keynes-Philadelphia: Open University Press. 1997.

  3. Measuring behavior: An introductory guide. Martin P. & Batten P. Cambridge University Press. 1996.

  4. Дружинин В. Экспериментальная психология. М., 2000.

  5. Кембелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. СПб.: Социально-психологический центр. 1996.

  6. Корнилова Т.В. Методы исследования в психологии : квазиэксперимент. - М.: “Форум – Нимфа”, 1998.

  7. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология. Теория и методы. М, Аспект ПРЕСС, 2003.

  8. Куликов Л.В. Психологическое исследование. М.: «Наука», 1994.

  9. Маркин Д. Психологические экперименты. Идеи, интерпретиция, тонкости воплощения. С-П, «Прайм-ЕВРОЗНАК», «Изд. дом НЕВА», М., «ОЛМА-ПРЕСС», 2002.

  10. Методы исследования в психологии: квазиэксперимент. Под ред. Корниловой Т.В. - М.: Форум – Инфра-М, 1998.

  11. Плотка И.Д., Ширяев Д. А. Экспериментальная психология и психофизиология. Практикум. – Р.: БРИ, 2000. – 114 с.

  12. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. Под ред. Крыловой А.А., Маниловой С.А., С-П, М, 2002.

  13. Солсо Р., Джонсон К., Бил К.. Экспериментальная психология, практический курс, С-П, «Прайм-ЕВРОЗНАК», «Изд. Дом НЕВА», 2002.

  Papildliteratūra

  1. Готтсданкер Р. Основы психологичeского эксперимента. - М.: МГУ, 1982.

  2. Роговин М.С., Залевский Г.В. Теоретические основы психологического патопсихологического исследования. - М., 1988.

  3. Экспериментальная психология. Под ред. Фресс П., Пиаже Ж. Вып. 1-6. – М.: «Прогресс», 1966-1978.  ^

  Ieteicamā periodika  Psychological Review.
  Психологический журнал.

  Ж. «Иностраной психологии».


  PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA

  Profesionālā bakalaura studiju programma “Psiholoģija” ar psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanu
  ^

  Studiju kursa nosaukums: Sociālā psiholoģija


  Kredītpunkti: 6

  ECTS kredītpunkti: 6

  Pārbaudes forma: eksāmens

  Kursa autors: I.Plotka, dr. psych.

  Docētāji: I.Plotka, dr. psych.; V.Petļak, ma.psych.; J.Jakovļeva, ma.psych.


  Kursa mērķis un uzdevumi:

  Iepazīstināt studentus ar sociālās psiholoģijas rašanās vēsturi, sociālās psiholoģijas metodoloģiju un metodēm, sociālajiem fenomeniem, eksperimentu rezultātiem un secinājumiem. Iepazīstināt ar lietišķo pētījumu pamatvirzieniem mūsdienu sociālajā psiholoģijā. Dot studentiem iespēju apzināt sociālā psihologa vietu un lomu sabiedrībā.


  ^ Kursa anotācija:

  Studiju kursā tiek aplūkotas galvenās problēmas, kuras pēta sociālie psihologi, sociālās psiholoģijas attīstības vēsture, pētīšanas metodes, apspriesti eksperimentu rezultāti. Kurss noris teorētiska apskata veidā.


  Kursa apraksts-plāns:

  1. Sociālās psiholoģijas priekšmets, vēsture, metodoloģija un metodes. Indivīds un sabiedrība. Grupa un indivīds. Sociālās psiholoģijas pamatteorijas. Sociālā psiholoģija un vērtības. Sociālās psiholoģijas saistība ar socioloģiju un citām psiholoģijas nozarēm..

  2. Saskarsmes psiholoģija. Saskarsmes struktūra. Komunikāciju tipi. Beilsa komunikāciju shēma. Percepcijas trīs fāzes. Sākotnējās informācijas loma. Mijiedarbība kā saskarsmes pamats. Draudzība un mīlestība. «Afiliācija» kā motivējoša priekšrocība. Savstarpējie konflikti. Sociālā ietekme. Verbālā un neverbālā komunikācija. Valoda un runa. Kultūru un subkultūru vārdnīcas. Paralingvistiskie līdzekļi. «Kategorizācija» un «sociālās shēmas».

  3. Lielo grupu psiholoģija. Lielo grupu veidi. Saskarsmes specifika lielajās grupās. Sociālās stratifikācijas un diferenciācijas kritēriji. Pūlis. Baumas. Moskoviči “sociālo priekšstatu teorija”. Sociālās normas un sociālā ietekme. Attieksme pret valsti. Kultūra un valoda. “Kultūras šoks”. Masu informācijas līdzekļu loma. Kroskulturālā psiholoģija. Sociālās vērtības un kultūras konteksts. Etnoss un etnopsiholoģija. Mentalitāte un nacionālais raksturs. Etniskā identitāte. Etniskie stereotipi. Starpnacionālie un starpetniskie konflikti. Piederība vairākumam vai mazākumam. Līderis lielajā grupā. “Masveidīgās psihiskās parādības”. Dzimumu psiholoģija. .

  4. Mazo grupu psiholoģija. Organizēto grupu struktūra. Grupa kā sociāla vienība. Grupu veidi. Grupas normas. Deindividualizācijas fenomens. Konformisms un konformitāte. Sociālās lomas un pozīcijas. Līderis un vara grupā. Līderu tipi un grupas struktūra. Grupas polarizācija. Grupas dinamika. Grupas normu veidošanās. Grupas vienotība (saliedētība). Grupas polarizācija. Grupas lēmumu pieņemšana. Līderības stili pēc K.Levina. “Normalizācija” pēc S.Moskoviči. Grupas vienotība. Grupas darbības efektivitāte. Attiecības starp grupām un starpgrupu uztvere. Fenomeni: “diskriminācija starp grupām” un “iekšējais grupas favorītisms”. Pašapziņa un piedalīšanās grupā. Personiskā un sociālā identitāte. Ternera un Tedžfela identitātes teorija. Kategorizācija un paškategorizācija. Sociālās shēmas. “Attīstības sociālā situācija” un “patības” veidošanās grupā. “Apzīmējums” kā sociālās darbības etaps.

  5. Personības sociālā psiholoģija. Jēdzieni: “nostādne”, “virzība”, “vērtības”, “personiskā telpa”, “aizspriedums” pēc G.Olporta, “riskanta uzvedība”, “pārliecība” u.c. “Sociālās shēmas” un “kognitīvās shēmas”. “Kognitīvā bilance” un “Kognitīvā disonanse”. “Kategorizācija” un “aizspriedumi”. “Personības konstrukti” pēc Kellija. “Kognitīvās disonanses” teorija. “Kognitīvais balanss”. Sociālā kontrole un reputācija. Agresija un agresivitāte. Agresijas pētīšanas metodes. “Autoritāra personība” pēc Adorno. Prosociālā uzvedība un altruisms. “Atbildības difūzija”. Sociālās atbildības normas un savstarpējās normas. Atbildības atribūcija. “Kontroles lokuss” pēc Rotera. Sasnieguma motivācija un atbildības atribūcija pēc de Šarms (“personal causation”).

  6. Socializācija. Ģimene kā pirmais socializācijas avots un pamats. Dž. Baulbija pieķeršanās teorija. Ģimenes savstarpējo attiecību pētīšana. “Tradicionālie” un “netradicionālie” dzīvesbiedri. “Iemācītās bezpalīdzības” fenomens. “Es - koncepcijas” attīstība. Pašregulācija kā savstarpējās ietekmes produkts. Pašnoteikšanās un pašrealizācija. Motivācija un nostādņu mainīšanās. Sociālā kontrole un uzticēšanās. Vientulības problēma kā socializācijas krīze.

  7. Lietišķā sociālā psiholoģija. Sociālpsiholoģiskais darbs ar grupu (SPDG). SPDG pamatuzdevumi. Psihisko izmaiņu diagnostika SPDG. Pašatklāšanās. Grupas darba psihotehnikas.


  Prasības kredītpunktu iegūšanai: pilna laika klātienes studiju formai 4 kredītpunkti ir 64 kontakstundas un 96 patstāvīgais darbs. Nepilna laika klātienes studiju formai 4 kredītpunkti ir 40 kontakstundas un 120 patstāvīgais darbs. Lai iegūtu 4 kredītpunktus, studentam ir sekmīgi jānokārto eksāmens (70%) un jāpiedalās semināros (30%).


  ^ Patstāvīgais studentu darbs: literatūras apguve, izlasītās literatūras pārskata izveide.
  Download 3.83 Mb.
  leave a comment
  Page27/71
  Date conversion26.09.2011
  Size3.83 Mb.
  TypeДокументы, Educational materials
 • Add document to your blog or website

  страницы: 1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   71
  Be the first user to rate this..
  Your rate:
  Place this button on your site:
  docs.exdat.com

  The database is protected by copyright ©exdat 2000-2017
  При копировании материала укажите ссылку
  send message
  Documents

  upload
  Documents

  Рейтинг@Mail.ru
  наверх